Teoston tilityssääntö

Teoston uudistettu tilityssääntö tuli voimaan vuoden 2022 alussa. Tilityssääntö sääntelee muun muassa sitä, millä periaatteella musiikin käytöstä kerättävät korvaukset jaetaan oikeudenomistajille – säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille. 

  • Teoston kaltaisessa yhteishallinnointiorganisaatiossa tilityssääntö on yksi keskeisimmistä asiakirjoista: se sisältää ne periaatteet, joiden mukaan teoksia koskevaa dataa käsitellään, tilityslaskenta tehdään ja joiden mukaan tilitykset lopulta jaetaan oikeudenomistajille.
  • Käyttöön otetussa uudessa dokumentissa sääntelyä on päivitetty nykylainsäädännön mukaiseksi sekä tilitykseen liittyvää päätöksentekoa on selkeytetty. Uudella tilityssäännöllä ei ole takautuvia vaikutuksia vaan se koskee tilityksiä ja toimia, jotka tehdään sen voimaantulon jälkeen.
  • Muutos aikaisempaan käytäntöön on sovitusosuuksiin liittyvä menettely. Uudessa tilityssäännössä sovitusosuuksien kriteerit on kirjattu vastaamaan tarkemmin jo aiemmin voimassa olleita määräyksiä. Tilityssäännössä tarkennetaan kohtaa, jonka mukaan sovittajan osuus ei voi olla suurempi kuin kuudesosa koko teokselle tilitettävistä korvauksista (16,67 %). Aikaisemmin sovittajan osuus on voitu teosilmoitusta tehtäessä ilmoittaa tätä suuremmaksi. Nyt tästä menettelystä luovutaan siten, että sovittajalle ei voi enää antaa teoksen ensirekisteröinnissä tätä suurempaa osuutta. Mikäli tätä suurempi osuus halutaan antaa, on henkilö merkittävä säveltäjäksi. Uusi menettely tulee käyttöön Teoston verkkopalveluissa 11.1.2022 alkaen.
  • Poikkeuksena tästä ovat olemassa olevien teosten uudet versiot, joissa sovittajan luovan panoksen voidaan katsoa olevan tavanomaista merkittävämpi.  Tällöin säveltäjällä – kustannettujen teosten osalta yhdessä kustantajan kanssa – on mahdollisuus hakea Teoston ohjelmistotoimikunnalta sovittajalle tavanomaista korkeampaa jako-osuutta, joka voi olla enintään 33,33 % koko teokselle tilitettävistä korvauksista.
  • Tilityssäännöstä ja sen menettelyistä kerätään palautetta kevään 2022 aikana toiminnan kehittämistä silmällä pitäen.
  • Uuteen tilityssääntöön voit perehtyä tästä: Teosto tilityssääntö 1.1.2022 alkaen
  • Lisätietoja saat Teoston asiakaspalvelusta, puh. 040 922 66 22 (ma-to klo 10–14).
  • Lue koko tiedote tilityssäännön uudistamisesta

Kysymyksiä ja vastauksia tilityssäännöstä

Miksi tilityssäännössä halutaan määritellä rajat eri tekijöiden osuuksille?

Tilityssääntö perustuu yhteishallinnointilakiin ja Teoston sääntöihin. Ne edellyttävät, että Teoston jäsenkokous päättää tekijänoikeuskorvausten jakamisessa noudatettavat yleiset periaatteet, jotka koskevat kaikkia Teoston oikeudenomistajia.

Toteutuuko sopimusvapaus tilitysosuuksien määrittelyssä?

Teoksen eri osuuksille on tilityssäännössä määrätty vähimmäis- ja enimmäistasoja, esim. sävellyksen osuuden täytyy olla vähintään 20 % ja se saa olla enintään 80 % koko teoksesta. Kustantajan osuus voi pääsääntöisesti olla enintään 33,33 % säveltäjän osuudesta. Tilityssääntö asettaa teoksen oikeudenhaltijoille puitteet, joiden sisällä he voivat sopia tarkemmin tilitysosuuksistaan.

Miksi sävellyksen tilitysosuus on suurempi kuin sovituksen?

Sävellysten ja sovitusten tekijänoikeussuoja perustuu tekijänoikeuslakiin. Sävellykset ovat alkuperäisteoksia, sovitukset ovat niiden muunnelmia. Säveltäjä saa tekijänoikeutensa perusteella määrätä siitä, tehdäänkö sävellyksestä sovitus. Sovitus on aina alisteinen sävellykseen nähden, toisin sanoen säveltäjä päättää myös siitä, saako sovittaja tilitysosuuden ja minkä suuruinen se on.

Sovitusosuudelle on tilityssäännössä asetettu yläraja, joka kuvastaa sitä, että sovitus on sävellyksen muunnelma, joka ei luovan työn tuloksena tekijänoikeudellisesti rinnastu sävellykseen. Tästä syystä sovituksen saama tilitysosuus on pienempi kuin sävellyksellä.

Miksi sovittajan osuus ei voi määräytyä vapaasti sopimuksen perusteella?

Tilityssäännössä määrätyt tilitysosuuksien vähimmäis- ja enimmäistasot turvaavat oikeudenhaltijoiden välisen kohtuullisen tasapainon niin, ettei esimerkiksi joku osapuoli voi käyttää vahvempaa neuvotteluasemaansa muiden teoksen oikeudenhaltijoiden haitaksi. Lisäksi tilityssäännön rajat heijastavat tekijänoikeudellisia lähtökohtia eli teoksen alkuperäisten tekijöiden – säveltäjän ja sanoittajan – asema on lain perusteella vahvempi kuin mahdollisten muiden oikeudenhaltijoiden.

Viime vuosina on yleistynyt kappaleiden tekeminen co-write –yhteistyönä, jossa luovaan työhön ja osuuksien neuvotteluun osallistuu entistä laajempi joukko ihmisiä. Tilityssäännöllä halutaan turvata, että teokseen merkittävän luovan panoksen antaneiden henkilöiden jako-osuudet säilyvät heidän tekijyyttään vastaavalla tasolla. Sovitusosuuden yläraja tilityssäännössä suojaa säveltäjää tilanteissa, joissa sovittajan neuvotteluasema jostain syystä on vahvempi.

Mitä eroa on sovitusosuuden ensirekisteröinnillä ja myöhemmän sovitusosuuden rekisteröinnillä?

Ensirekisteröinnissä sovittajan osuus voi olla enintään 16,67 % kokonaisuudesta eli kaikkien teoksen oikeudenhaltijoiden jako-osuuksien yhteismäärästä, joka on 100 %. Mikäli teoksella on useita sovittajia, 16,67 % osuus jaetaan sovittajien kesken joko tasan tai muulla tavalla. Jos sovittajalle tai sovittajille halutaan antaa suurempi jako-osuus, heidät on merkittävä säveltäjiksi.

Jos jo aiemmin rekisteröityyn teokseen ilmoitetaan uusi sovitusversio ja teokselle lisätään uusi sovittaja, myös uuden sovituksen jako-osuus on lähtökohtaisesti 16,67 %. Jos sovittajalle tai sovittajille halutaan antaa suurempi jako-osuus, sitä haetaan tekemällä hakemus Teoston ohjelmistotoimikunnalle. Ohjelmistotoimikunta päättää täyttyvätkö korotetun jako-osuuden edellytykset ja jako-osuuden määrän, joka voi olla 25,00 % tai 33,33 %.

Entä jos haluan antaa sovittajalle teoksen ensirekisteröinnissä suuremman osuuden kuin 16,67 %?

Mikäli sovittajan roolissa toimineen henkilön panos teoksen luomiseen on ollut niin merkittävä, että hänelle halutaan antaa suurempi osuus kuin 16,67 %, henkilö on teoksen ensirekisteröintiä tehtäessä merkittävä teosilmoituksessa säveltäjäksi. Tällöin hänen jako-osuutensa voi olla säveltäjän osuusrajojen mukaisesti 20 % – 80 %.

Jos henkilölle ei haluta ensirekisteröinnissä antaa säveltäjän roolia, rekisteröinnissä on noudatettava tilityssäännössä määriteltyjä mukaisia rajoja.

Mitä muita vaikutuksia on henkilön rekisteröimisellä säveltäjäksi teosilmoituksessa?

Säveltäjän tekijänoikeudellinen asema on vahvempi kuin sovittajan: hänellä on mm. oikeus päättää sävellyksen käyttöluvista, muunteluluvista, itsehallinnoinnista teoksen muiden mahdollisten tekijöiden kanssa ja kustantamisesta, kun taas sovittaja voi päättää vain oman osuutensa eli sovituksen käyttämisestä.

Voiko sovittajan osuus teoksen myöhemmän sovitusversion rekisteröinnissä olla suurempi kuin 16,67 %?

Tilityssääntö mahdollistaa suuremman jako-osuuden antamisen sovittajalle silloin, kun kyse on alkuperäisen teoksen myöhemmästä sovittamisesta. Tällöin sovittajaa ei tarvitse merkitä säveltäjäksi, vaan korkeampaa jako-osuutta sovitukselle haetaan Teoston ohjelmistotoimikunnalta.

Ennen hakemuksen tekemistä kaikkien teoksen tekijöiden tulee suostua korkeampaan jako-osuuteen. Hakemus tulee myös perustella ja sen tueksi tulee liittää äänitiedosto tai nuottiaineisto, joiden avulla ohjelmistotoimikunta voi arvioida sovittajan luovaa panosta.

Onko sovitusosuuksille asetettu rajoja muissa tekijänoikeusjärjestöissä?

Teostossa sovellettu sovitusosuuden yläraja eli 16,67 % koko teoksen tilityksistä on yleisesti käytössä muissakin tekijänoikeusjärjestöissä, esimerkiksi STIM:ssä (Ruotsi), KODA:ssa (Tanska), PRS:ssä (Englanti) ja GEMA:ssa (Saksa).

Millaiset säännöt koskevat tekstin muuntelua eli esimerkiksi käännöstä?

Sovitusosuuksia koskevat tarkistetut säännöt koskevat myös sanoitusten muunnelmia eli käännöksiä ja muuta tekstin luovaa muuntelua.

Miksi muutos tehtiin juuri nyt?

Tilityssääntö on dokumentti, jota ei olla muutettu pitkään aikaan. Vuosina 2018–2021 tehdyssä Teoston tilityssääntöjen laajassa läpikäynnissä oli luontevaa tehdä tämäkin muutos, jonka tarve oli havaittu jo pitkään. Tämän detaljin lisäksi samassa yhteydessä tehtiin joukko pienempää ajantasaistamista mm. terminologian ja päätösvaltuuksien suhteen.

Tuleeko muutos voimaan takautuvasti eli muuttuvatko myös jo aiemmin rekisteröityjen teosten osuudet?

Muutos ei tule voimaan takautuvasti, vaan se koskee 1.1.2022 jälkeen rekisteröityjä teoksia. Jos jo aiemmin rekisteröidystä teoksesta tehdään uusi sovitusversio tai sen tekijöiden jako-osuuksia muuten muutetaan, on teoksen kaikkien tekijöiden jako-osuudet korjattava 1.1.2022 voimaan tulleen tilityssäännön mukaisiksi.