Musiikintekijä Apuraha

Koneen säätiö

Koneen Säätiön tavoitteena on parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille.

Myönnämme apurahoja tieteeseen taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Vuosittain haettavien apurahojen lisäksi järjestämme teemahakuja. Tuemme meille tärkeitä teemoja myös järjestämällä erilaisia tilaisuuksia.

LUE LISÄÄ MEILLE TÄRKEISTÄ ASIOISTA

TUTUSTU AIEMMIN TUETTUIHIN ROHKEISIIN AVAUKSIIN

Käytännön ohjeita apurahan hakemisesta löytyy sivulta APURAHAN HAKIJALLE.
Käytännön ohjeita residenssipaikan hakemisesta löytyy sivulta RESIDENSSIPAIKAN HAKIJALLE

Haku ja ohjeet: https://koneensaatio.fi/apurahat/

Musiikintekijöiden rahasto

Stipendejä haetaan ja myönnetyt stipendit julkaistaan sivulla Klaavi.fi


Stipendihaku kahdesti vuodessa

1. hakukierros 1.-28.2. (29.päivä karkausvuonna)

2. hakukierros 1.-31.8.


Yleistä

 • Haku tapahtuu sivustolla www.klaavi.fi.
 • Stipendityyppejä on neljä.
 • Voit hakea useampaa stipendityyppiä samalla hakukierroksella.
 • Stipendit ovat henkilökohtaisia. Jos kyseessä on työryhmä (esim. bändi), hakee jokainen ryhmän jäsen itse.
 • Stipendiä ei myönnetä hakijalle, jolla on vuoden tai yli vuoden mittainen taiteilija- tai työskentelyapuraha, tai hakija on saanut Erityisstipendin tästä rahastosta kuluvana tai edellisenä vuonna.
 • Stipendin käytöstä on raportoitava myöntövuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä.
 • Hakijan ei tarvitse olla Suomen Musiikintekijät ry:n jäsen.
 • Stipendien saajat julkaistaan Klaavi.fi:ssä noin kahden kuukauden sisällä hakuajan päättymisen jälkeen. Päätöksiä ei kommentoida.

Stipendityypit

Stipendejä voi hakea neljästä eri hakukohteesta. Voit hakea stipendiä useammasta hakukohteesta samalla hakukierroksella.
1. Työskentelystipendi
Työskentelemiseen musiikintekijänä, luovaan työhön.
Stipendi on tarkoitettu luovaan työhön säveltäjänä, sanoittajana ja/ tai sovittajana. Stipendiä voi hakea myös tilaustöihin. Esim. sovittaja voi hakea stipendiä sovitustilaustyöhön. Tilaajan allekirjoittama aiesopimus tai tilaussopimus suositellaan liitettäväksi hakemukseen.
Työskentelystipendi on tarkoitettu luovan työn tukemiseen, eli teosten tekemiseen, ei niiden esittämiseen. Stipendit ovat suuruudeltaan 1000 – 3000 euroa.
2. Reissustipendi
Matkojen kustannuksiin, residenssin vuokraan, osallistumismaksuihin kotimaassa ja ulkomailla.
Stipendi on tarkoitettu musiikintekijöiden luovasta työstä aiheutuvien matkojen kustannuksiin, residenssin vuokraan sekä ammattiin tai ammatilliseen pätevöitymiseen liittyvien tapahtumien osallistumismaksuihin kotimaassa ja ulkomailla. Stipendit ovat 500 – 3000 euroa. Yli 1000 euron stipendeissä vähintään 20 %:n omavastuu. Kirjaa hakemukseen summa jota haet ja toimikunta huomioi omavastuun myöntöpäätöksessään. Erittely kustannuksista vaaditaan hakemuksessa.
3. Hankintastipendi
Hankintoihin, työhuoneen vuokraan.
Stipendi on tarkoitettu musiikintekijöille työkalujen (soittimet, ohjelmistot, tietokoneet, muut laitteet, yms.) hankintaan tai työskentelytilojen vuokraan. Hankintojen tulee tukea hakijan tekijyyttä, eli esim. live-esiintymisissä tarvittavia hankintoja ei tueta. Tuki myönnetään kertaluontoisesti, eli esim. työhuoneen vuokraan ainoastaan tuettavan hankkeen keston ajan. Stipendit ovat 500 – 3000 euroa. Yli 1000 euron stipendeissä vähintään 20 %:n omavastuu. Kirjaa hakemukseen summa jota haet ja toimikunta huomioi omavastuun myöntöpäätöksessään. Erittely kustannuksista vaaditaan hakemuksessa. Laadi budjetti mahdollisimman realistiseksi ja huomioi, että hankintakohteen tulee olla kohtuuhintainen.
4. Erityisstipendi
Erityisstipendi voidaan myöntää hakemukselle, jossa erityisen suuren tuen tarve on hyvin perusteltu. Hakijan tulee olla vakiinnuttanut asemansa musiikintekijänä. Erityisstipendiä voi hakea esim. opintoihin ulkomailla, matkakuluihin tai pitkäkestoisen työskentelyn tukemiseen. Erityisstipendejä jaetaan vain muutama vuodessa. Erityisstipendi on 6.000 – 12.000 euroa. Erittely kustannuksista vaaditaan hakemuksessa.

Yhteystiedot

Riitta Huttunen
Rahaston toimikunnan esittelijä
puh. 050 355 1036
riittakaisa.huttunen (at) gmail.com

Toimikunnan jäsenet (vuonna 2018)

Jari Eskola, pj
Riitta Huttunen, esittelijä

Kalle Chydenius
Anna Eriksson
Tom Frisk
Sampo Haapaniemi
Janne Huttunen
Minna Huuskonen
Pekka Lehti
Lauri Porra
Aku Rannila
Mika Toivanen

Musiikintekijöiden rahaston säännöt

Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto

Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto jakaa seuraavia apurahoja ja avustuksia luovan kotimaisen säveltaiteen edistämiseksi:

Apurahoja ensisijaisesti konsertti- ym. taidemusiikin sävellystyöhön, toissijaisina kohteina voivat tulla kysymykseen myös sävellystyöhön tähtäävät opinnot. Apurahoja ei myönnetä levytyksiin eikä instrumentti- ja laitehankintoihin. Apurahojen saajan on tehtävä myöntövuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä selvitys apurahan käytöstä.
Avustuksia tilaussävellysrahastosta uusien kamarimusiikkiteosten tilaamiseksi. Näitä apurahoja voivat anoa muusikot ja esimerkiksi festivaalien järjestäjät sävellystilauspalkkiota varten. Avustuksia ei myönnetä jo toteutuneisiin hankkeisiin.
Pegasos-apurahoja suomalaisen lyriikan ja librettojen kirjoittamiseen ja säveltämiseen. Kyseeseen tulevat ensisijaisesti elävien suomalaisten runoilijoiden tuotantoon tehtävät sävellykset. Myös runoilijat ja libretistit voivat hakea avustusta kirjoitustyöhön silloin, kun teksti tehdään osaksi sävelteosta.
Erik Bergman-apuraha, joka jaetaan vuonna 2016 ensimmäisen kerran
Vuonna 2018 Sibelius-rahastosta myönnetään 1-3 apurahaa tai avustusta erityisesti kirkkomusiikin säveltämiseen. Hakija hakee apurahaa tai sävellystilausavustusta sähköisesti osoitteessa www.klaavi.fi Hakemukseen merkitään rasti asianomaiseen ruutuun, mikäli kyseessä on erityisesti kirkkomusiikin säveltämiseen liittyvä hanke.

Apurahat (1, 3 ja 4) ovat verotonta tuloa. Näitä hakevat tekijät itse.

Avustus (2) on säveltäjälle veronalaista tuloa, ja avustusta hakee sävellyksen tilaaja.

Katso ohjeet: https://composers.fi/apurahat/sibelius-rahasto/

Georg Malmstén -säätiön apuraha

Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry:n vuonna 1982 perustama Georg Malmstén -säätiö edistää ja tukee luovaa suomalaista kevyttä musiikkia.

Säätiön työskentelyapurahat jaetaan vuosittain. Ne on tarkoitettu kotimaisten teosten sävellys-, sanoitus- ja sovitustyöhön. Malmstén-apurahaa myönnetään vain luovaan työhön (ei esim. tuotanto-, markkinointi- tai kiertuekuluihin).

Apurahahaku tapahtuu Klaavi.fi-palvelussa. 

Georg Malmstén -säätiö
c/o Suomen Musiikintekijät ry
Urho Kekkosen katu 2 C
00100 Helsinki

toimisto@musiikintekijat.fi
puhelin 09 407 991
https://www.musiikintekijat.fi/georg-malmsten-saatio

Joensuun Popmuusikot ry:n rahasto

Rahasto tukee paikallisia poppareita

Joensuun Popmuusikot ry:n rahasto tukee popmusiikin harrastusta Pohjois-Karjalassa jakamalla apurahoja alan harrastajille. Apurahoja myönnetään kolmesti vuodessa.

Apurahan saaja voi olla yksityinen henkilö tai yhteisö. Apurahoja myönnetään harkinnan mukaan tallenteiden tuottamisesta, esiintymismatkoista ja koulutukseen osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin sekä muihin popmusiikkiin läheisesti liittyviin hankkeisiin. Kustannukset korvataan kokonaan tai osittain.

Rahasto ei toimi julkaisijana. Toisin sanoen avustuksia ei myönnetä myyntiin tarkoitettujen kansivihkojen ja levyjen painatuksiin. Mikäli haetaan matkakorvauksia, on tehtävä tarkka selonteko siitä, kuka matkustaa, mistä ja minne sekä millä ja miksi matkustetaan. Mikäli koulutus, johon apurahaa haetaan, kuuluu valtion opintotuen piiriin, avustusta ei myönnetä. Rahasto ei avusta laitehankinnoissa ja niiden korjauskustannuksissa, lukuun ottamatta erityisavustuksia.

Apurahoja myönnetään hakemusten perusteella. Hakemukset tehdään erityisellä lomakkeella tai vastaavansisältöisellä hakemuksella ja ne on palautettava Joensuun Popmuusikoiden toimistolle (Karjalankatu 1, PL 240). Hakemukset käsittelee Joensuun Popmuusikot ry:n hallituksen nimeämä toimikunta.

Apurahat maksetaan hankkeen toteuduttua. Apurahan maksamista varten hakijan on toimitettava tositteet sen hankkeen aiheuttamista kokonaiskustannuksista, johon avustusta on myönnetty. Mikäli toteutuneet kustannukset ovat alhaisemmat, avustusta pienennetään samassa suhteessa. Hakijat, joille avustusta on myönnetty ovat velvoitettuja ilmoittamaan muista kohteeseen myönnetyistä apurahoista.

Yksittäisen apurahan suuruus on maksimissaan 1000€ poikkeustapauksia lukuun ottamatta. Apuraha on käytettävä vuoden kuluessa hakuajan päättymisestä. Myönnetyt varat palautetaan rahaston käyttöön, mikäli hakija ei toimita tositteita hankkeeseen liittyvistä kuluista mainitun ajan kuluessa.

Samalle hakijalle myönnetään enintään yksi apuraha vuoden välein. Toisin sanoen avustusta saanut hakija ei voi osallistua kolmeen seuraavaan hakuun.

Apurahojen hakuajat päättyvät 15.1., 30.4. ja 15.9. Päätöksistä ilmoitetaan kirjallisesti.

Eritysapuraha nuorille naisille ja muunsukupuolisille

Rahston erityisapurahaa voivat hakea 13-29 -vuotiaat naiset ja muunsukupuoliset. Hakeminen tapahtuu samalla lomakkeella kuin rahaston muutkin apurahat. Erityisapurahaa voi hakea kolmesti vuodessa rahaston hakuaikojen mukaisesti. Päätöksistä ilmoitetaan kirjallisesti.

Tuki myönnetään popmusiikin harrastamiseen kuten instrumenttien hankintaan, studiovuokriin, keikkamatkakuluihin ja koulutuskuluihin. Tuki myönnetään yhdelle henkilölle tai taholle kerrallaan ja tuen maksimimäärä on 1000 euroa. Rahallisen tuen lisäksi tuen saajille tarjotaan kummiartistien apua ja neuvoja.

Haku: https://www.popmuusikot.fi/rahasto.php

Tampereen kaupunki – Ammattitaiteilijoiden stipendit

Stipendin myöntämisperusteet

Ammattitaiteilijoiden stipendejä voivat hakea ammattitaiteilijoina työskentelevät, Tampereella kirjoilla olevat yksityishenkilöt.

Ammattitaiteilijoiden stipendi voidaan myöntää paikallisella / alueellisella tasolla ansioituneelle taiteilijalle. Työskentelyn taiteen parissa ei edellytetä olevan päätoimista, stipendeillä ei kuitenkaan tueta harrastustoiminnaksi katsottavaa toimintaa. Ammattitaiteilijoiden stipendi on muodoltaan kannustusraha, joka ei edellytä työskentelyä muusta ansiotyöstä vapaana. Myönnetyt stipendit ovat olleet keskimäärin 1.000 – 3.000 euron suuruisia.

Ammattitaiteilijoiden stipendi voidaan suunnata työskentelyyn, näyttelykustannuksiin tai jatkokoulutukseen. Jatkokoulutuksella tarkoitetaan ammattia tukevaa, täydentävää koulutusta, ei kuitenkaan tutkintoon johtavaa koulutusta.

Ammattitaiteilijoiden stipendiä ei myönnetä ryhmille tai yhteisöille, eikä hakijoille, joille Tampereen kaupunki on myöntänyt ammattitaiteililijoiden stipendin kahden (2) edeltävän vuoden aikana. Ammattitaiteilijoiden stipendi voidaan myöntää vain hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräajan loppuun mennessä.

Viime vuosien talouden tasapainottamisen takia stipendeihin varattua aiempaa pienempää kokonaissummaa ei voida palauttaa vuoden 2013 tasolle. Tästä syystä stipendien haku kohdennetaan rajatulle joukolle ja jatkossa stipendejä jaetaan vuorovuosina seuraavasti:

– parittomina vuosina stipendien hakumahdollisuus on kirjallisuuden ja esittävien taiteiden (sisältäen näyttämötaiteen, säveltaiteen, tanssitaiteen ja sirkustaiteen) alalla toimiville taiteilijoilla.

– parillisina vuosina stipendien hakumahdollisuus on visuaalisten taiteiden (kuvataide, valo-/elokuvataide, rakennustaide/taideteollisuus) sekä lastenkulttuurin alalla toimivilla taiteilijoilla.

Hakeminen

Stipendiä haetaan E-lomakkeella. Hakemuksen katsotaan saapuneen määräaikana, mikäli se on saapunut sähköiseen tietokantaan (E-lomakkeelle) viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 mennessä. Myös mahdolliset liitteet liitetään E-lomakkeelle tai toimitetaan paperisena kaupungin kirjaamoon klo 15.45 mennessä. Erillisiä liitteitä ei edellytetä, mikäli vastaavat tiedot on kirjattu lomakkeelle.

Huom! Liitteitä ei voida palauttaa. Myöhässä saapunut hakemus jätetään tutkimatta.

Nämä tiedot tulee joko kirjata E-lomakkeelle tai toimittaa liitteenä (PDF-muodossa):

 • stipendin käyttösuunnitelma
 • kustannusarvio
 • aikataulu
 • selvitys hakijan aikaisemmasta toiminnasta

Liitteiden toimitusosoite

Huom! Paperiliitteitä toimitetaan vain, mikäli vastaavia sisältöjä ei voida toimittaa E-lomakkeella. Liitteitä ei voida palauttaa.

Tampereen kaupunki, kirjaamo
puhelin 03 5653 4550
Aleksis Kiven katu 14 – 16 C
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma – pe klo 8.30 – 15.45

Päätöksenteko

Vuoden 2018 stipendien osalta päätökset tehdään 26.4.2018 sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa, jonka jälkeen päätöksestä tiedotetaan hakijoille.

Myönnetyt stipendit julkaistaan myöhemmin keväällä stipendienjakotilaisuudessa. Aiempien vuosien päätökset löytyvät sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan pöytäkirjoista.

Lisätietoja

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/yhteystiedot-ja-asiointi/avustukset/apurahat/stipendit.html#
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
sähköposti sive@tampere.fi
puhelin 040 848 0947

Karjalan Kulttuurirahaston apuraha

Apurahahakemukset tulee jättää vuosittain tammikuun loppuun mennessä Säätiön apurahajärjestelmään (linkki alempana). Säätiö on 1.9.2015 siirtynyt käyttämään yksinomaan sähköistä apurahojen hakujärjestelmää.

Säätiön myöntämän apurahan käytöstä tulee antaa selvitys vuosittain sekä hankkeen valmistuttua.

Haku ja ohjeet: https://www.karjalankulttuurirahasto.fi/

Madetoja-säätiö

APURAHAHAKU 2019

Suomen Säveltäjät ry:n perustaman Madetoja-säätiön avustukset taidemusiikin hankkeisiin ovat haettavissa 1.–31.1.2019. Avustuksia myönnetään Leevi Madetojan teoksiin liittyviin hankkeisiin sekä uusien suomalaisten sävel­lys­ten tilaamiseen. Avustuksia voidaan myöntää rajoitetusti myös uuden suomalaisen musiikin taltiointiin ja esittämiseen.

Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti sellaisille esiintyjille ja esiin­­tyjä­yhteisöille, jotka eivät saa huomattavaa julkista tukea. Avustusta hakee esiintyjä tai tilaaja eikä sitä myönnetä jo toteutuneisiin hank­keisiin. Avustusta ei myöskään myönnetä hakijalle ja/tai säveltäjälle, jolla on säätiöstä tuettu keskeneräinen projekti. Avustusta ei voi saada liioin kahtena peräkkäisenä vuotena. Taltiointitukea voi hakea myös säveltäjä.

Sävellystilauksia koskevissa anomuksissa on oltava mu­ka­na säveltäjän suostumus.

Yhteisöjen tulee liittää anomukseensa uusin tilinpäätös ja talousarvio.

Avustukset maksetaan jälkikäteen tilisel­vi­tys­tä vastaan.

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 31.1.2019. Siirry sähköiseen hakujärjestelmään.

Tiedusteluihin vastaa säätiön asiamies

Annu Mikkonen, puh. (09) 44 55 89
annu.mikkonen(at)composers.fi

 

Lisätiedot ja haku: https://composers.fi/apurahat/madetoja-saatio/

Suomen Kulttuurirahaston apurahat

Kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta.
Apurahoja myönnetään tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin suomalaisille tai Suomessa asuville tai toimiville henkilöille ja yhteisöille. Tukea myönnetään myös muille hakijoille, joiden hakemuksella on vahva yhteys suomalaiseen kulttuuriin.

Hakuaikoja on vuosittain neljä: tammikuun, maaliskuun, elokuun ja lokakuun haku.

Voit jättää hakemuksen Kulttuurirahastolle hakuaikoina. Tutustu eri apurahojen hakuohjeisiin ja varaa riittävästi aikaa hakemuksen laatimiseen. Hakupalvelu sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16 Suomen aikaa.

Tiedusteluihin vastataan arkisin klo 09–15 puhelimitse (09 612810) ja sähköpostitse (apurahainfo@skr.fi). Tammikuun hakua koskeviin tiedusteluihin vastataan maakuntarahastoissa. Verkkopalveluiden käyttöön liittyviin teknisiin kysymyksiin vastataan sähköpostitse (tekninentuki@skr.fi).

Hakuohjeet: https://skr.fi/apurahat