Musiikintekijä Uutinen

Euroopan parlamentin kulttuurikomitea peräänkuuluttaa musiikin striimaukseen uusia sääntöjä EU:n alueelle

The Culture Committee of the European Parliament yesterday called for new rules in the European Union to ”ensure a fair and sustainable environment for music streaming”.

That call came as the committee of MEPs formally adopted a report published back in June that considered the challenges posed by streaming for songwriters and composers, or ’authors’ to use the legal term. The proposed new EU rules would cover transparency and data.

On the former, the committee said there should be rules that ”oblige platforms to make their algorithms and recommendation tools transparent and to guarantee that European works are visible and accessible”.

They also proposed the introduction of a ’diversity indicator’ that would ”assess the array of genres and languages available and the presence of independent authors”, and stated that AI-generated content should be clearly labelled.

On the data front, ”rules should oblige streaming platforms to identify rightholders via the correct allocation of metadata to help their works to be discovered”.

The committee also discussed more generally issues with the streaming model, along the way criticising stream manipulation and schemes that reduce royalties in return for promo, like Spotify’s Discovery Mode. And also the way streaming royalties are shared out, adding that “pre-digital” conventions that tend to favour record labels should be “revised”.

Committee member Ibán García Del Blanco says: “The success story of music streaming services has its own paradoxes. The majority of authors and performers, even those with hundreds of thousands of reproductions each year, do not receive remuneration that allows them to afford a decent living”.

”It is of paramount importance to recognise the role authors play in the music sector”, he added, ”review the revenue distribution model that streaming services use, and explore proportionate and efficient solutions to promote cultural diversity”.

The committee’s statement has been welcomed by GESAC – which represents song right collecting societies around Europe – and the European Composer & Songwriter Alliance.

The latter’s President, Helienne Lindvall, says: “Music streaming must be fixed to become fairer and sustainable for music creators, who currently struggle to make a living from it. This report is a crucial step towards future concrete actions for an ecosystem that fairly compensates those who deliver the core product on streaming services: music”.

 

Alkuperäinen tiedote täällä.

Kyselyn tulokset eurooppalaisten musiikintekijöiden kokemuksista kohtuullisesta korvauksesta ja siihen liittyvistä neuvottelumahdollisuuksista julkaistu

 

 • Kysely toimii aloituksena eurooppalaiselle Fair Practice -kampajalle, jonka tavoitteena on parantaa musiikkialan korvauskäytäntöjä erityisesti musiikintekijöiden näkökulmasta.
 • Kyselyyn vastasi noin 250 eurooppalaista musiikintekijää. Vastauksia saatiiin myös Suomesta.
 • Kyselyn mukaan yli 90% musiikintekijöistä on tehnyt täysin ilmaista työtä jossain vaiheessa uraansa.
 • Vain 20,3% vastaajista kokee saaneensa aina kohtuullisen korvauksen työstään.
 • Lue koko englanninkielinen raportti ECSA – European Composer and Songwriter Alliancen sivuilta.

Suomen Musiikintekijät on ECSA – European Composer and Songwriter Alliancen jäsenjärjestö.

Musiikintekijöiden näkemykset kulttuuripoliittisen selonteon taustoittamiseksi

Suomen Musiikintekijät laati yhdessä Teoston, Suomen Musiikkikustantajien ja Suomen Säveltäjien kanssa selonteon valmistelun tueksi vastauksia alan tämän hetkisistä näkemyksistä. Järjestöt edustavat yhdessä noin 40 000 suomalaista taiteilijaa ja musiikkialan yritystä. Vastauksemme opetus- ja kulttuuriministeriölle:

1) Mikä olisi parasta, mitä Suomen taide- ja kulttuuripolitiikan alalla voisi tapahtua? Miten näihin tavoitteisiin päästäisiin?

 • Suomi on yhteiskunta, jossa taiteen itseisarvo tunnustetaan, kulttuuria arvostetaan ja sillä on merkittävä asema osana sivistysvaltiota.
 • Suomalainen kulttuuri on monimuotoista ja laajasti kaikkien kansanryhmien ulottuvilla – niin harrastajana, tekijänä kuin kokijanakin.
 • Kulttuuri nähdään hyvinvointia tuottavana ja merkittävänä kansantaloutta kasvattavana toimialana ja siihen ollaan valmiita investoimaan.
 • Kulttuuri tuottaa merkittävää kasvua taloudelle, hyvinvointia kansalaisille ja leviää maamme rajojen yli nopeasti.
 • Monimuotoinen ruohonjuuritason kulttuurituotanto ja -osaaminen ruokkii luovan alan menestystä. Laajasta pohjasta nousee säännöllisesti myös kansainvälisiä menestystarinoita, jotka rakentavat Suomen maakuvaa kaikkialla maailmassa.

Miten tähän päästään?

 1. Kasvatamme kulttuurin julkista rahoitusta ja nostamme rahoituksen vähintään yhteen prosenttiin valtion budjetista. Rahoituspanostuksia tulee lisätä erityisesti kulttuurin vapaalle kentälle.
 2. Varmistamme alan rahoituksen jatkuvuuden ja ennustettavuuden, jotta pitkäjänteinen kehittyminen mahdollistuu eikä perusrahoituksesta (esim. yksityisen kopioinnin hyvitys) tarvitse taistella vuosittain.
 3. Tarjoamme luovan alan yrityksille elinkaaren eri vaiheisiin sopivia rahoitus- ja neuvontapalveluita sekä tuki-instrumentteja. Kehitämme ajan yritysten strategia- ja rahoitusosaamista.
 4. Turvaamme kulttuurialan ammattilaisten toimeentulon ja sitoudumme reilun taiteen periaatteisiin: tekijöillä on oikeus saada työstään oikeudenmukainen ja kohtuullinen korvaus.
 5. Vahvistamme luovan työn tekijöiden turvaverkkoa kehittämällä alan ammattilaisten sosiaali- ja työttömyysturvaa huomioiden työn erityispiirteet, kuten freelancerien aseman työntekijä- ja yrittäjästatuksen välimaastossa.
 6. Vahvistamme luovan työn tekijöiden omaisuudensuojaa varmistamalla vahvan tekijänoikeuden toteutumisen kaikessa taiteellisessa työssä ja uusissa digitaalisissa sovelluksissa.
 7. Tunnistamme Yleisradion aseman merkittävänä kulttuuripalvelun tarjoajana. Tuemme mediapalvelujen sisältöjen kotimaisuusastetta, kotimaisten sisältöjen löydettävyyttä ja kulttuurillista diversiteettiä.
 8. Turvaamme kulttuurialan osaamisen panostamalla kulttuuri- ja taidealan koulutusjärjestelmään aina perusopetuksesta korkeakoulutukseen. Tuemme alan ammattilaisten osaamisen ylläpitämistä, kehittämistä ja innovointia.
 9. Varmistamme esiopetuksen ja peruskoulun resurssit, joilla voidaan tarjota lapsille ja nuorille aito ja omakohtainen kosketus maamme ajankohtaiseen taiteeseen ja kulttuuriin ja näin kyky toimia koko ikäluokan yhteisen kulttuurisen maaperän muokkaajina

2) Nimeä enintään viisi (5) asiaa, joita kulttuuripoliittisessa selonteossa tulisi mielestäsi tarkastella.

 1. Kulttuurin rahoituksen saaminen kestävälle, kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle.  Tavoitteena tulee olla taiteen ja kulttuurin rahoituksen nostaminen vähintään yhteen prosenttiin kaikista talousarvion menoista vuoteen 2027 mennessä. Tällä hetkellä kulttuurin osuus valtion budjetista on Suomessa viiden heikoimman EU-maan joukossa. Tavoitteena on nostaa luovan alan osuus BKT:stä eurooppalaisen keskiarvon (4,4 %) tasolle. Rahoitusta ja tukea tulisi suunnata erityisesti sellaisille kulttuurin vapaan kentän toimijoille, joilta puuttuvat valtionosuusjärjestelmän kaltaiset rakenteet.
 2. Alan yritysten rahoitusinstrumenttien, tukijärjestelmien ja neuvontapalveluiden kehittäminen sekä toimivien mallien vakinaistaminen kasvun ja työllisyyden edistämiseksi.
 3. Tekijänoikeussääntelyn, tekijän aseman ja aineettoman omaisuuden suojan kehittäminen sekä immateriaalioikeuksien kasvumahdollisuuksien tukeminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa.
 4. Kulttuurialan osaamispohjan ja koulutusjärjestelmän merkitys, mikä luo pohjaa tulevaisuuden menestykselle. Osaamisen tulee vahvistaa yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta ja vastata alan tulevaisuushaasteisiin kaikilla koulutuksen tasoilla.
 5. Taiteilijoiden sosiaaliturva, työttömyysturva ja työehdot takaavat kulttuurialan ammattilaisten mahdollisuudet harjoittaa ammattiaan muiden kansalaisten kanssa samantasoisesti. Työelämän muuttuessa tulee luoda mahdollisuudet yhdistää erilaisia tulomuotoja, selkeyttää sivu- ja päätoimisen yrittäjyyden ja freelancertyön asemaa sekä työttömyysturvaan liittyviä ohjeistuksia. Jotta luoville aloille uskalletaan kouluttautua ja tulla töihin, on keskeistä huomioida tekijöiden moninaisuus sosiaaliturvan ja eläkejärjestelmän uudistuksissa.

3) Millaisena näet taide- ja kulttuurialan nykytilanteen? Mitkä tekijät muuttavat eniten toimintaympäristöä ja mitä vaikutuksia niillä on taide- ja kulttuurialalle?

 • Koronapandemia vaikutti kulttuurialaan merkittävällä tavalla: taiteenalasta riippuen liikevaihdot ja työmahdollisuudet tippuivat jopa 80 prosenttia. Korona vei kulttuurialalta työpaikkoja ja toimeentuloa, turvaa sekä tulevaisuudenuskoa.
 • Pandemiasta toipuminen kestää vielä pitkään ja siihen tulisi edelleen kohdentaa erityisiä toimia. Vaikka taloudellisen toipumisen merkkejä on havaittavissa erityisesti suurten festivaalien ja kulttuurilaitosten osalta, epävarmuutta monien toimintojen tulevaisuuden kehityssuunnasta on edelleen paljon. Erityisesti pienimuotoiset tapahtumat ja marginaalisemmat kulttuurinlajit ovat vaikeuksissa. Arvonlisäveron nosto kulttuurituotteissa vaikeuttaa alan toipumista entisestään.
 • Vuoden 2022 taide- ja kulttuuribarometri (Cupore) Suomesta osoittaa, että pandemian vaikutukset tuntuvat edelleen taiteilijoiden työssä epävarmuutena ja laajoina toimeentulon ja hyvinvoinnin ongelmina. Tilastokatsaus kulttuurityövoiman tilanteeseen EU-alueella (EUROSTAT) osoittaa, että kulttuurialan työllisyys oli vuonna 2022 Pohjoismaiden joukosta ainoastaan Suomessa vielä alle vuoden 2019 tason – muissa Pohjoismaissa työllisyys oli toipunut yli pandemiaa edeltävän tason.
 • Kulttuuritapahtumissa käyminen on Tilastokeskuksen mukaan edelleen selvästi korona-aikaa alhaisemmalla tasolla, mikä heikentää myös kansalaisten hyvinvointia. Iäkkäämmissä ihmisissä on edelleen paljon heitä, jotka ovat pysyvästi vähentäneet osallistumista kulttuuritapahtumiin.
 • Samaan aikaan, kun koronapandemiasta toipuminen on vielä kesken, kulttuuriala on herkkä myös talouden syklisille vaihteluille. Tällä hetkellä talouden heikentyvä tilanne uhkaa myös taiteen ja kulttuurin toimintaedellytyksiä ja taiteilijoiden toimeentuloa. Kuluttajien valmius kuluttaa kulttuuriin heikkenee ja yritysten liikevaihto laskee, mikä vaikuttaa sekä suoraan että välillisesti kulttuurin kentän tulokertymään. Tällaisissa olosuhteissa valtion tukijärjestelmien tulisi tukea alan rahoituksen ennustettavuutta ja pitkäjänteisyyttä.
 • Tekoälyn voimakas esiinmarssi aiheuttaa huolta kulttuurialalla erityisesti toimeentulon ja tulojen epäoikeudenmukaisen jakautumisen näkökulmasta. Samalla tekoälyssä nähdään paljon mahdollisuuksia ja esimerkiksi musiikin tekijöistä noin kolmannes käyttää jo tekoälyä hyödykseen. Tekoälyn käyttöön liittyvän säätelyn tavoitteena tulee olla tekijänoikeudella suojattujen alkuperäisteoksien oikeuksien turvaaminen sekä niiden mahdollisimman laaja läpinäkyvyys. Tähän tarvitaan aktiivisuutta erityisesti EU-tasolla, jotta pienen kielialueen kulttuuri voi kääntää tekoälyn uhasta mahdollisuudeksi.

4) mitä mahdollisuuksia digitaaliset alustat tarjoavat taide- ja kulttuurialalle ja mitä tulisi huomioida, kun yhä suurempi osa kulttuuriperinnöstä on digitaalisesti säilytettävää ja hyödynnettävää?

 • Digitaalisten alustojen myötä kulttuurisisältö on yhä laajemmin erilaisten kansanryhmien saavutettavissa. Samoin esimerkiksi tekoälyn myötä yhä useammalla on mahdollisuus luoda taidetta ja kulttuurisisältöjä itse sekä julkaista niitä laajasti saataville.
 • Digitalisoituvassa toimintaympäristössä keskeistä on vahvasta tekijänoikeudesta ja tekijöiden omaisuudensuojasta huolehtiminen koko EU:n sisämarkkinoilla. Vahvaa tekijänoikeussuoja tulee turvata siten, että sekä luovan alan yritykset että taiteilijat saavat oikeudenmukaisen korvauksen luovien sisältöjensä hyödyntämisestä, eri tyyppisten sisältöjen käytöstä sopimiseen on toimivat sopimismekanismit ja luovan työn tekijöillä on reilut neuvotteluasemat suhteessa digitaalisiin alustoihin.
 • Laajojen tekoälymallien yleistyessä keskeisiä asioita tulevat olemaan tekoälyn avoimuus ja läpinäkyvyys tekoälyn kouluttamiseen käytetyn aineiston osalta sekä korvausten saaminen tekijänoikeudella suojattujen luovien teosten hyödyntämisestä myös tekoälysovelluksissa. Tekoälyn käytölle tulee luoda koko Euroopassa yhtenäinen sääntely, joka tukee eurooppalaisen luovan alan kilpailukykyä ja tekijöiden omaisuudensuojaa.
 • Lisäksi on huomioitava digialustoihin ja esimerkiksi suoratoistoteknologiaan liittyvät merkittävät kestävyysongelmat kiihtyvän energiankulutuksen näkökulmasta

5) Minkälaisia toimia kulttuurialalla mielestäsi tarvitaan kansainvälistymisen vahvistamiseksi ja miksi?

 • Kulttuurialojen sisällöntuotanto ja sen vientipotentiaali tulisi tunnistaa valtiohallinnossa yhdenvertaisesti teknologisten innovaatioiden kanssa.
 • Tulee huolehtia elinvoimaisesta kulttuurialojen ruohonjuuritasosta, ja niiden systemaattisesta kehittämisestä kansainvälisiksi menestystarinoiksi.
 • On huolehdittava kulttuurialojen houkuttelevuudesta elinkeinona, joka vaikuttaa suoraan myös Suomen vientikyvykkyyteen.
 • Kulttuurialan yritysten elinvoimaa, kasvupotentiaalia ja vientimahdollisuuksia tulee parantaa räätälöimällä uudenlaisia rahoitus- ja tuki-instrumentteja sekä neuvontapalveluita vientikelpoisia kulttuurisisältöjä varten.
 • Kulttuuri tulisi ottaa entistä vahvemmin osaksi suomen ulkomaankauppaa ja vienninedistämistä. Tulee panostaa järjestelmällisesti alan kansainväliseen näkyvyyteen.
 • Tulisi luoda entistä enemmän kansainvälisen tason kohtaamispaikkoja tekijöille tiedon jakamiseen, verkostoitumiseen ja yhteistyöhön.
 • Kansainvälistyminen olisi liitettävä keskeiseksi osaksi alan koulutusta ja kehittää koulutustoimijoiden ja luovien yritysten välistä yhteistyötä ja osaamistarpeiden tunnistamista.

6) Mitkä ovat toimenpiteet, joilla parhaiten tuettaisiin lasten ja nuorten kasvua kulttuurin tekijöiksi ja kokijoiksi?

 • Lapsilla ja nuorilla tulisi kaikkialla Suomessa olla laajat mahdollisuudet harrastaa kulttuuria, tutustua kulttuurin eri muotoihin ja nauttia kulttuurista osana jokapäiväistä elämäänsä. Mahdollisuus kulttuuriin on nähtävä jokaisen lapsen ja nuoren perusoikeutena.
 • Esiopetuksessa ja peruskoulussa olisi tärkeää taata resurssit, joilla voidaan antaa lapsille ja nuorille aito ja omakohtainen kosketus maamme ajankohtaiseen taiteeseen ja kulttuuriin ja siten kyky toimia koko ikäluokan yhteisen kulttuurisen maaperän muokkaajina
 • Mediapalveluissa tulee varmistaa monipuolinen kotimaisten kulttuurisisältöjen löydettävyys myös lapsille ja nuorille.
 • Lisäksi tulee huolehtia laajasta taiteen perusopetuksen verkostosta, kulttuurin harrastusmahdollisuuksista ja myös vapaamuotoisemmista mahdollisuuksista luoda ja kuluttaa kulttuuria. Taiteen perusopetusta koskeva lainsäädäntö tulee uudistaa.

7) Miten kulttuurin keinoin voitaisiin nykyistä vahvemmin edistää ihmisten osallisuutta, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta sekä vähentää eriarvoistumiskehitystä ja luottamuksen rapautumista?

 • Valtion ja kuntien on turvattava kulttuuripalvelujen yhdenvertainen saatavuus kunnissa. Kulttuurilla on todennetusti merkittävät vaikutukset esimerkiksi nuorten osallisuuden lisäämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä.
 • Kulttuuri tulisi sitoa hyvinvointialueilla kiinteämmäksi osaksi ennaltaehkäisevää nuorisotyötä ja nuorten hyvinvoinnista huolehtimista. Samoin kulttuuri tulisi ottaa osaksi hyvinvointialueiden keinovalikoimaa, kun pohditaan esimerkiksi kuntoutusta, mielenterveyden- ja vanhustenhoitoa.
 • Yleisten kirjastojen e-aineistojen saatavuutta tulee tukea, ja e-aineistojen kirjastokäyttö tulee korvata oikeudenhaltijoille.

8) Miten kulttuurialalla voitaisiin ottaa paremmin huomioon maamme monikulttuurisuus ja -kielisyys?

 • Kulttuurilla on iso merkitys pienen kielialueen ja myös vähemmistökielten elävyyden tukemisessa. Kulttuurin avulla pystytään luomaan yhteisyyttä, yhteistä tulevaisuudenkuvaa sekä vähentämään eriytymistä eri väestöryhmien välillä. Kulttuuripalveluiden yhdenvertaisuudella on iso merkitys myös kotouttamistyössä.
 • Tulisi tukea enemmän vähemmistökielillä tuotettua kulttuuria ja suunnata ruohonjuuritason toimenpiteitä erityisesti niille alueille, jossa taloudellinen, sosiaalinen tai kulttuurinen segregaatio on suurta.

9) Miten saamme Suomeen lisää henkistä ja taloudellista, kaikkien hyvinvointia vahvistavaa lisäarvoa yhteiskunnassa taide- ja kulttuurialan kautta?

 • Varmistamalla tasavertaiset mahdollisuudet kulttuurin kokemiseen, tekemiseen ja yrittäjyyteen kaikkialla Suomessa. Panostamalla monimuotoisen, ruohonjuuritason kulttuurin tukemiseen myös pienillä paikkakunnilla.
 • Kehittämällä kulttuurialalle kohdennettuja uudenlaisia tuki- ja rahoitusmuotoja esimerkiksi kohdentamalla tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoitusta myös kulttuurialalle.
 • Varmistamalla kulttuurialan innovaatioiden jatkuvuuden vahvistamalla Creative Business Finlandin aloittamia palveluita sekä vakinaistamalla toimivia tukimuotoja ja yhteistyömalleja (esim. tuotantokannustin, kasvusopimukset).
 • Tunnistamalla kulttuurialan välilliset vaikutukset kansantalouteen: taide- ja kulttuurialat työllistävät välillisesti merkittävän määrän muiden toimialojen ammattilaisia ja yrityskenttää ja vahvistavat näin laajasti maamme työllisyyttä ja verokertymää.
 • Panostamalla yhä enemmän yritys- ja toimialarajat ylittävään innovaatiotoimintaan sekä yhteistyöhön myös kulttuurialan sisällä sekä muiden toimialojen kesken.
 • Huolehtimalla immateriaalioikeuksien oikeudenhaltijoiden kuten luovan alan tekijöiden ja yritysten asemasta, kehittämällä immateriaalioikeuksien jalostusastetta ja siten mahdollistamalla oikeuksien paremman jatkohyödyntämisen tekijöiden omaisuudensuojasta tinkimättä.

10) Millaisia asioita kulttuurin tietoperustasta puuttuu?

 • Kulttuurialasta tulisi tuottaa aikaisempaa selvästi systemaattisempaa elinkeinopolittista tietoa. Kulttuuria ei edelleenkään mitata elinkeinona ja sen työllisyys- ja talousluvuista on hankalaan saada luotettavaa tietoa alalajeittain. Tietoa työllisyydestä, liikevaihdosta ja kulttuurin tuottamasta lisäarvosta tarvitaan sekä eri kulttuurin lajeittain (musiikki, teatteri, av-ala, kirjallisuus jne.), maakunnittain ja kokonaisuutena.
 • Myös kulttuurin välillisiä vaikutuksia (esim. matkailu- ja ravintola-alaan, rakennusalaan, media-alaan) tarvitaan tutkittua tietoa, joka tällä hetkellä perustuu yksittäisten maakuntien kulttuuritapahtumien ympärille rakentamaan pistemäisiin tutkimuksiin.
 • Tieto kulttuurin hyvinvointivaikutuksista on edelleen hajanaista ja hankalasti vertailtavaa. Tulisi tutkia enemmän kulttuurin vaikutusta mm. mielenterveysongelmien ja myös fyysisten sairauksien hoitoon ja toipumisen nopeutumiseen.

11) Mitä tulee tehdä, jotta kulttuuriala kestää paremmin esimerkiksi koronan kaltaisia aikoja?

 • Selonteossa tulee huomioida Tampereen yliopiston Kulttuuripolitiikka korona-ajan Suomessa. Kuinka jatkaa tästä eteenpäin? -tutkimus, joka toteutetaan pääosin Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tuella. Se arvioi kulttuurialaan kohdistunutta poliittista päätöksentekoa oikeustieteen, yhteiskuntatieteen sekä hyvän hallinnon periaatteiden näkökulmista ja esittää laajasti ehdotuksia. Tutkimus ilmestyy loppuvuodesta 2023.
 • Sen lisäksi tulee kartoittaa tarkemmin kulttuurin erilaiset tahot ja freelancerit, joihin poikkeustilanteet ovat vaikuttaneet ja tulisivat vaikuttamaan. On rakennettava kattavat rekisterit, joiden avulla tunnistaa apua tarvitsevat vapaalla kentällä ja freelancereiden keskuudessa.
 • Tulee luoda valmiiksi nopeat ja ketterät tukivälineet mahdollisia kriisejä varten. On purettava esteet kriisituen monipuoliselle jakamiselle tulevaisuudessa esimerkiksi käyttämällä apuna kulttuurialan omia järjestöjä ja säätiöitä.
 • On varmistettava sosiaali- ja työttömyysturvan eheys ja viranomaisten yhdenmukainen tulkinta esimerkiksi yrittäjästatuksen suhteen.
 • Tulee ratkaista luovien alojen edistämiseen liittyvät hallinnonalarajat ylittävät haasteet, joiden väliin putoaminen on ollut ongelma vuosikymmeniä. Keinoina tähän voivat olla esim. kulttuuri- ja luovia aloja käsittelevä ministeriryhmä sekä uusi kulttuurialan yhteistyöelin.
 • Tulee uudistaa korona-aikana täysin toimimattomaksi todettu tartuntatautilaki siten, että se siten, että tunnistaa kulttuurin ja siihen liittyvät tapahtumat elinkeinona ja turvaa niiden perustuslaillisen elinkeinonvapauden.
 • Ennen uusien toimien suunnittelua tulee varmistaa jo takana olevista kriiseistä toipuminen suuntaamalla erityistä tukea vielä koronan seurauksista kärsiville tahoille. Kulttuurituotteiden arvonlisäveron korottaminen on tästä vastakkainen toimenpide.

Lopuksi haluamme tuoda esiin seuraavaa:

 • Kulttuuripolitiikka ei ole leimallisesti puoluepoliittinen tai ideologisia jakolinjoja sisältävä alue. Siksi suosittelemme lämpimästi, että nykyinen ja tulevat hallitukset hyödyntävät kaiken aiemmilla hallituskausilla tehdyn työn ja hyväksi havaitut toimintamallit kuten luovan talouden tiekarttatyönkasvusopimukset sekä Creative Business Finland palvelut ja rakentavat toimenpiteet niiden päälle.
 • Kulttuurin menestystä turvaavia toimenpiteitä on käsitelty varsin kattavasti jo kahden edellisen hallituksen työryhmäraporteissa. Selonteon tuleekin ottaa ensisijaiseksi tehtäväkseen jo aikaisemmin tehtyjen selvitysten (Luovat alat Suomen talouden ja työllisyyden vahvistajina – työryhmän raportti 2017Kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän ehdotukset 2022) toimeenpano. Lisäksi selontekoon tulee liittää näiden jälkeen tulleiden laajojen ilmiöiden kuten tekoälyn ja kriisitilanteiden vaikutukset, joita käsiteltiin myös tässä kyselyssä.

Jellonagaalassa palkittiin lastenmusiikin tekijöitä

Lastenmusiikkipäivää juhlittiin jo kuudetta kertaa. Lastenmusiikin oma juhlapäivä järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän KulttuuriAitan, Konserttikeskuksen, Suomen musiikkikasvatusseura FiSME ry:n, Suomen musiikintekijöiden sekä Varhaisiän musiikinopettajien VaMo ry:n. Tapahtumaa tuki myös Musiikin edistämissäätiö.

Päivä täynnä yhteisvoimin järjestettyjä tapahtumia

Päivän Jyväskylän kaupunginteatterilla aloitti kaksi juhlakonserttia, jotka järjestettiin yhteistyössä Konserttikeskuksen kanssa. Ystävien juhla – konsertit olivat myös osa Konserttikeskuksen 60-vuotisjuhlavuoden konserttisarjaa. Konsertissa esiintyivät Mimmit, Pentti Rasinkangas, Klovni Dodo ja Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis yhdessä Jyväskylän musiikkiluokkien kuoron kanssa. Kuoroa johti Hanna Pitkänen.

Konserttiin osallistui paikan päällä satoja lapsia ja sitä oli mahdollista seurata myös livestriimin kautta. Konsertin tallenne on katsottavissa Lastenmusiikki ry:n YouTube -kanavalla toistaiseksi.

Iltapäivän seminaarissa kuultiin paljon puheenvuoroja ja esityksiä erilaisista lähestymistavoista musiikkikasvatukseen. Seminaarissa haluttiin kannustaa kaikkia musiikin käyttöön monipuolisesti aihealueella ”Jokainen on musiikkikasvattaja”. Seminaarin tallenne on myös katsottavissa Lastenmusiikki ry:n YouTube -kanavalla toistaiseksi.

Päivä huipentui Jellonagaalaan, jossa palkittiin lastenmusiikin tekijöitä, esittäjiä, tekoja ja elämäntyötä. Tänä vuonna ehdotuksia kategorioihin tuli ennätyspaljon ja yhdistyksen ulkopuolisilla raadeilla oli suuri, mutta iloinen urakka.

Jellonagaalassa 2023 palkitut ovat:

Elämäntyöpalkinnot:

Mikko Perkoila
Eija Ahvo
Susanna Haavisto

Vuoden lastenmusiikkiteko: Luca Gargano

Vuoden tulokas: Maailman vahvin pupu

Vuoden artisti tai yhtye: Tuija Rantalainen

Vuoden lastenlevy: Vallattoman laivan laulut (Säv. Soili Perkiö, San. Liisa Kallio, Sov. Loiskis)

Vuoden lastenmusiikintekijä: Tuija Rantalainen

Vuoden lastenlaulu: Herkules-Kukko (Säv. Soili Perkiö, San. Liisa Kallio, Sov. Loiskis)

Lisätietoja yhdistyksestä:

Lastenmusiikkiyhdistys on vuonna 2018 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kotimaisen lastenmusiikin ja sen tekijöiden asemaa Suomessa. Lastenmusiikki yhdistys hallinnoi Lastenmusiikkipäivää, joka järjestetään vuosittain yhteistyökumppaneiden kanssa.

YLE Sydänjuurilla tukikonsertti – Kansanmuusikot kutsuvat Yleisradion keskusteluun kansanmusiikkisisältöjen turvaamiseksi

Tukikonsertti pidetään Helsingin Musiikkitalon Black boxissa sunnuntaina 3.12.2023 klo 17. Konserttiin on vapaa pääsy. Konsertin jälkeen kutsuvierailla ja medialla on mahdollisuus keskustella kansanmusiikin ammattilaisten kanssa Yleisradion sivistystehtävästä kulttuuriperinnön säilyttämisessä ja tukemisessa sekä asiantuntijavoimin toimitetun kansanmusiikin sisällön merkityksestä ja näkyvyydestä Yleisradion kanavilla.

Konsertissa esiintyy joukko kansanmusiikin kärkinimiä: Maija Kauhanen, Kimmo Pohjonen, Hilja Grönfors & Kiureli Sammallahti sekä Maria Kalaniemi & Anna-Kaisa Liedes. Konsertissa kuullaan myös lyhyitä puheenvuoroja kansanmusiikin asiantuntijoilta.

Tapahtuman järjestämisen taustalla on Yleisradion päätös lopettaa Suomen ja lähialueiden kansanmusiikista toimitettu erikoisohjelma, Amanda Kauranteen Sydänjuurilla. Kauranteen ohjelman tilalle ei ole suunniteltu vastaavaa, uutta toimitettua sisältöä. Kansanmusiikin ammattilaiset katsovat, että tämä on vastoin Yleisradiolaissa määriteltyä Ylen perustehtävää. Suomen ja lähialueiden kansanmusiikit ovat runsaasti esillä ulkomailla niin maailmanmusiikkiyhteyksissä kuin esimerkiksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansainvälisellä listallakin. Samaan aikaan musiikkikulttuurimme monimuotoisuutta ei tunneta Suomessa riittävän hyvin. Yhtenä syynä tilanteeseen on huono medianäkyvyys kotimaassa. Yleisradion ei tule niukentaa kansanmusiikin tarjontaansa: vaikka jäljelle jäävät maailmanmusiikin ohjelmat ovat tärkeitä, laadukkaita ja erinomaisesti toimitettuja, eivät ne voi kuitenkaan korvata kansanmusiikin oman erikoisohjelman paikkaa radiossa.

Ainoan Suomen alueen kansanmusiikkia käsittelevän ohjelman lakkauttaminen on Yleisradiolta vahvasti vastoin sivistystehtäväänsä ja kulttuurisen monimuotoisuuden esiintuomisen ja ylläpitämisen tavoitteita kohtaan. Millään kulttuurilla, kansakunnalla tai valtiolla ei ole varaa romuttaa omaa arvopohjaansa ja identiteettiään hylkäämällä oma kulttuuriperintönsä. Lakkauttamispäätös on peruttava, ja Yleisradion musiikkitoimituksissa on päinvastoin käynnistettävä perusteellinen itsetutkiskelu sen suhteen, miten ne katsovat hoitavansa lakisääteistä kulttuuriperinnön turvaamisen tehtäväänsä.

Kansanmusiikin ja -tanssin edistämiskeskuksen avoin kirje Yleisradiolle 29.10.2023. Myös Suomen Musiikintekijät on allekirjoittanut kirjeen.

https://kansanmusiikkikansantanssi.fi/avoin-kirje-suomen-ja-lahialueiden-kansanmusiikkiperinteiden-arvo-ymmarrettava-myos-yleisradiossa/

Liput konserttiin ovat varattavissa osoitteessa:  https://www.lyyti.in/Sydanjuurilla

Vuoden 2023 Kullervo Linna -palkinnon saivat Chrisse Johansson ja Pirkko Mannola

Palkintoperustelut

CHRISSE JOHANSSON palkitaan ansioistaan tuhansien iskelmäteosten sanoittajana, sekä levytuottajana. Hän toimi 1970-luvulta lähtien päättävässä asemassa Suomen äänitealalla. Vuodesta 1995 Espanjassa asunut Johansson on muuttanut syksyllä 2023 takaisin Suomeen.

Chrisse Johansson kirjoitti 1970-luvulla useita klassikoiksi nousseita suomenkielisiä sanoituksia ulkomaalaisiin sävellyksiin. Hän ei pyrkinyt kääntämään alkuperäistä tekstiä suomeksi, vaan kirjoitti aina oman itsenäisen sanoituksensa sävellystä ja sen esittäjää ajatellen. Sittemmin Johanssonin tärkeimpiä yhteistyökumppaneita säveltäjinä olivat mm. Jukka Koivisto, Jukka Kuoppamäki, Esko Koivumies, Veikko Samuli ja Hannu Takala.

Johanssonin sanoittamia laulutekstejä on julkaistu lähes 3000. Niitä ovat esittäneet mm. Katri Helena, Sammy Babitzin, Lea Laven, Kisu Jernström, Markku Aro, Tapani Kansa ja Anita Hirvonen. Lukuisten sanoitusten lisäksi hän on tuottanut levyjä mm. Tapani Kansalle, Dannylle, Katri Helenalle, Kari Tapiolle, Sammy Babitzinille ja Kisu Jernströmille. Johansson on palkittu Juha Vainio -palkinnolla vuonna 2013.

PIRKKO MANNOLA palkitaan ansioistaan laulajana ja näyttelijänä jo seitsemän vuosikymmentä kestäneestä urastaan ja merkittävästä panoksestaan suomalaiselle musiikkikulttuurille. Mannolan ura on vertaansa vailla. Se alkoi hänet julkisuuteen nostaneesta Miss Suomi -voitosta vuonna 1958 ja levytyssopimuksen solmimisesta Levytukku Oy:n ja kapellimestari Kullervo Linnan kanssa. Mannolan ensimmäinen hitti Minä rakastan sinua Gabriel (v. 1958) on Kullervo Linnan sovitus ja suomennos Paul Ankan kappaleesta Diana.

Suomalaisten musiikkielokuvien nousu 1950-luvun loppupuolella viitoitti laulavalle näyttelijälle ja esiintyjälle tien menestykseen. Mannola on näytellyt urallaan 31 elokuvassa, joista monet ovat musiikkielokuvia. Teatteri, elokuva, televisio ja konserttisalit ovat olleet tämän monipuolisen esiintyjän työkenttänä viime vuosiin saakka. Hänen viimeisimpiä roolitöitään ovat olleet Annin rooli Espoon Kaupunginteatterin Äidinmaa-musikaalissa (v. 2017) ja Kyllikin rooli Taru Mäkelän ohjaamassa elokuvassa Täydellinen joulu (v. 2019).

Kullervo Linna -palkinnon taustaa

Säveltäjä, kapellimestari ja muusikko Kullervo Linna (1911–1987) säätiöi tekijänoikeuskorvauksensa jaettavaksi tunnustuspalkintoina ja apurahoina musiikin tekijöille ja muusikoille. Säätiö perustettiin vuonna 1988.

Vuonna 2019 Kullervo Linnan Säätiö sulautui Georg Malmstén -säätiöön. Linna-palkitut on vuodesta 2020 asti valinnut Georg Malmstén -säätiön hallitus. Palkintojen jako ajoittuu marraskuulle, lähelle Linnan syntymäpäivää (24.11.) Palkintosumma on 2000€ / henkilö.

Palkitut kautta aikain

1989 Esa Pulliainen, Matti ja Teppo Ruohonen

1990 Reijo Taipale

1991 Pauli Granfelt, Jukka Koivisto

1992 Kaija Pohjola

1993 Jukka Kuoppamäki, Erkki ”Eki” Jantunen ja Mutkattomat

1994 Jori Sivonen, Finlanders

1995 Souvarit

1996 Markku Johansson, Timo Turpeinen

1997 Kalervo ”Kassu” Halonen, Yölintu

1998 Rauno Lehtinen & Savannah

1999 Veikko Juntunen, Kari Tapio

2000 Turkka Mali, Martti Metsäketo

2001 Pekka Hartonen, Kari Litmanen

2002 Berit, Jorma Toiviainen

2003 Arja Koriseva, Tanssiorkesteri Petoman

2004 Anna Eriksson, Vexi Salmi

2005 Anne Mattila, Ilkka Vainio

2006 Katri Helena, Erik Lindström

2007 Marion Rung, Veikko Samuli

2008 Matti Esko, Mika Toivanen

2009 Lea Laven, Ossi Runne

2010 Maria Lund, Kari Tuomisaari

201nneli Saaristo, Timo Kiiskinen

2012 Paula Koivuniemi, Pepe Kovanen & Korsuorkesteri

2013 Sauvo Puhtila, Suvi Teräsniska

2014 Tuure Kilpeläinen, Vieno Kekkonen

2015 Eija Kantola, Esa Nieminen

2016 Marita Taavitsainen, Markus Allan

2017 Eino Grön, Sinikka Svärd

2018 Antti Ketonen, Juha Hostikka

2019 Eini, tanssiorkesteri Neitoset, Tino Ahlgren

2020 Esa Eloranta, Marko Maunuksela

2021 Anna Kokkonen, Saija Tuupanen

2022 Eija Hinkkala, Kyösti Mäkimattila

2023 Chrisse Johansson, Pirkko Mannola

Tekijänoikeusbarometri 2023: Yhä useampi pitää tekijänoikeuksia ennemmin mahdollistavina kuin rajoittavina

Piratismiin liittyvät asenteet ovat pysyneet pääosin ennallaan: yli puolet (52 %) ei edelleenkään hyväksy mitään piratismin muotoa. Osuus on kuitenkin selvästi alhaisempi kuin vuoden 2022 tutkimuksessa (58 %). Suomalaisista yli neljännes (28 %) pitää hyväksyttävänä lailliseen suoratoistopalveluun, kuten YouTubeen, luvatta laitetun musiikin tai ohjelman katselua. Internetiin luvatta laitetun musiikin, elokuvan, TV sarjan tai kirjan lataamisen omaan käyttöön hyväksyy 13 prosenttia vastaajista. Yhtä moni hyväksyy myös tekoälyn tuottaman, mutta tunnetun artistin tai esittävän taiteilijan ääntä tai työjälkeä muistuttavien sisältöjen (esim. musiikkikappale) kuluttamisen ja jakamisen internetissä.

Laittomasta toiminnasta yleisintä on suoratoistaminen laittomista palveluista, minkä myönsi 11 prosenttia kaikista vastaajista (v. 2022 / 8 %). Neljännes (25 %) 15–24 vuotiaista kertoo itse tai perheenjäsenen katselleen, kuunnelleen tai pelanneen laittomissa palveluissa tarjolla olevaa aineistoa. Vastaava osuus oli vielä vuosi sitten 16 %. Yleisesti ottaen nuoret ja nuoret aikuiset eli 15–35-vuotiaat pitävät tutkittuja piratismiin liittyviä tekoja myös hyväksyttävämpänä kuin sitä vanhemmat vastaajat.

Yhä useampi pitää tekijänoikeuksia ennemmin mahdollistavina kuin rajoittavina

Valtaosa suomalaisista pitää tekijänoikeuksia vuonna 2023 ennen kaikkea tärkeänä asiana. Täysin samaa mieltä siitä, että tekijänoikeudet ovat tärkeitä, on noin kolme viidestä suomalaisesta (61 %), minkä lisäksi jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa on yli neljännes vastaajista (27 %). Tekijänoikeuksia pidetään lisäksi selvästi ennemmin mahdollistavina (yht. 50 %) kuin rajoittavina (yht. 14 %). Tämän kysymyksen osalta tulos erosi positiivisella tavalla viime vuodesta, jolloin mahdollistavina tekijänoikeudet koki 44 % vastaajista.

Oikeudenhaltijalla oltava oikeus selvittää anonyymit oikeudenloukkaukset netissä

Lähes kolme neljästä vastaajasta (72 %) on samaa mieltä väittämästä, että laittomaan jakamiseen syyllistyneen henkilön tulee olla velvollinen maksamaan teosten tekijöille korvausta loukkauksen laajuuden mukaisesti. Osuus on korkeampi kuin vuoden 2022 tutkimuksessa (67 %). Vajaa kymmenes (9 %) on väittämän kanssa eri mieltä. Lisäksi useampi kuin kaksi kolmesta (67 %) vastaajasta on sitä mieltä, että tekijänoikeuksien haltijan tulee voida selvittää, kuka hänen oikeuksiaan loukkaa anonyymisti internetissä. Eri mieltä on noin kymmenes vastaajista (11 %). Keskimääräistä enemmän tämän väittämän kanssa eri mieltä ovat alle 35-vuotiaat ja luvatonta materiaalia internetistä ladanneet sekä piraattipalveluita käyttäneet vastaajat.

Tulokset perustuvat Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toimeksiannosta Taloustutkimuksen toteuttamaan Tekijänoikeusbarometriin, joka tehtiin nyt viidettätoista kertaa. Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina sekä nettikyselyllä osana Taloustutkimuksen Omnibus-tutkimusta. Tiedonkeruu toteutettiin 7.-25.10.2021 välisenä aikana ja tutkimuksen vastaajamäärä oli yhteensä 1144 henkilöä. Kohderyhmänä oli 15–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.

Tekijänoikeusbarometri 2023: Tekijänoikeudet
Tekijänoikeusbarometri 2023: Piratismi

Tekijänoikeustietoa musiikintekijöille ja musiikkikustantajille

Oppilaitokset, seurakunnat ja muut yhteisöt voivat hankkia Kopiostosta kopiointiluvan, joka mahdollistaa myös tietyissä tilanteissa nuottien ja laulun sanojen kopioinnin. Käsittelemme webinaarissa mm. seuraavia kysymyksiä:
Mitä Kopioston kopiointiluvat sallivat? Miten nuotteja ja laulun sanoja saa kopioida Kopioston oppilaitosten, seurakuntien ja uudella kuorojen ja orkesterien kopiointiluvalla?

Käymme myös läpi tekijänoikeuksia ja keväällä uudistunutta tekijänoikeuslakia, joka toi muutoksia myös sisältöjen käyttöön opetuksen havainnollistamisessa. Missä tilanteissa esimerkiksi YouTubea tai muita alustapalveluita saa käyttää opetuksessa? Lisäksi esittelemme tarkemmin Kopioston toimintaa.

Kouluttajina toimivat Kopioston juristit. Osallistuminen on maksutonta.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään torstaina 30.11.2023 täällä.

Osallistumislinkki webinaariin lähetetään päivää ennen sähköpostitse.

Maija Kauhanen sai Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinnon

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2023 musiikkipalkinnon on saanut suomalainen kansanmuusikko, laulaja-lauluntekijä ja kanteleartisti Maija Kauhanen. Kauhanen on voimakas ja monipuolisen taitava muusikko, joka on luonut komean kansainvälisen uran.

Maija Kauhanen vastaanotti palkinnon Pohjoismaiden neuvoston palkintojenjakotilaisuudessa, joka pidettiin Norjan kansallisoopperassa ja baletissa Oslossa tiistai-iltana. Palkinnon jakoi saamelainen muusikko Kajsa Balto. Voittaja saa Nordlys-palkintopatsaan ja 300 000 Tanskan kruunua (noin 40 000 euroa).

Monipuolisen taitava yhden naisen orkesteri

Palkintolautakunta perustelee valintaansa muun muassa näin: ”Kansanmuusikko, laulaja-lauluntekijä ja kanteleartisti Maija Kauhanen on räjähtävän voimakas ja monipuolisen taitava yhden naisen orkesteri, joka on lyhyessä ajassa luonut komean kansainvälisen uran.”

”Omaperäisimmillään Maija Kauhanen on multi-instrumentalistina live-esiintymisissään yhden naisen orkesterina. Lavalla voi kuulla samaan aikaan villeintä kanteletta, äänekkäintä lauluilmaisua ja kymmenien lyömäsoitinten arsenaalia symbaaleista kelloihin, kulhoihin ja erilaisiin astioihin. Maija Kauhanen hallitsee kaikkea yhtä aikaa ja koko ajan mitä taitavimmin improvisoiden ja kokonaisuutta varioiden. Tuloksena syntyy eri aikakausien, tekniikoiden ja tyylien fuusiona kokeilevien äänimaailmojen raju ja kaikkialla yleisönsä haltioittava spektaakkeli.”

Lautakunta kirjoittaa myös näin: ”Tärkeässä osassa Maija Kauhasen vahvojen tulkintojen taustalla ovat laulujen tarinat ja sanat, joissa usein teemana ovat eri-ikäisten naisten kohtalot. Myös vanhat kansanlaulut tuodaan taitavasti nykymaailmaan. Usein feministiset tekstit kertovat ihmissuhteiden haasteista, kotiväkivallasta ja peloista, mutta mukaan mahtuu myös iloa, lohtua ja toivoa.”

Maija Kauhanen Musiikintekijä-lehdessä: Tee se itse!

Musiikintekijä-lehden haastattelussa (v. 2021) palkittu taiteilija kertoo, että vahva Tee se itse -meininki on ollut läsnä uran alusta asti. Kauhanen ei ole jäänyt odottelemaan, että hänet löydetään tai että häntä pyydetään mukaan juttuihin. Jos kanteleensoittajana tekisi niin, saisi odotella ikuisesti. Oli tartuttava toimeen ja järjestettävä itselleen töitä jo opiskeluaikana.

Lue haastattelu täältä

Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinto

Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1965, ja sillä palkitaan korkeatasoista luovaa ja esittävää säveltaidetta. Palkinto myönnetään joka toinen vuosi jonkun elossa olevan säveltäjän teokselle ja joka toinen vuosi – kuten tänä vuonna – esiintyjälle tai esiintyjäryhmälle. Tämän vuoden palkinnon ehdokkaana oli 13 artistia, yhtyettä ja orkesteria.

Lähde: Norden.org

Tekoälyn vastuullisen käytön periaatteet: inhimillisen luovuuden ja taiteen asema turvattava

Musiikintekijät on allekirjoittanut Tekoälyn vastuullisen käytön periaatteet yhdessä Teoston ja sen muiden jäsenjärjestöjen kanssa. Periaatteilla halutaan nostaa päättäjien tietoisuuteen niitä vaikutuksia, joita tekoälyn leviäminen tuo luovan alan ammattilaisille kaikkialla maailmassa.

Periaatteet koottiin Yhdysvalloissa. Niitä edistävä Human Artistry Campaign on globaali liike, joka lanseerattiin musiikkialan kansainvälisessä SXSW-tapahtumassa maaliskuussa 2023. Tällä hetkellä periaatteisiin liittyvän vetoomuksen ovat allekirjoittaneet sadat organisaatiot yli 30 maasta. Suomessa allekirjoittajia ovat Teosto ja sen jäsenjärjestöt Suomen Säveltäjät, Suomen Musiikintekijät ja Suomen Musiikkikustantajat sekä  Musiikkituottajat IFPI.

Tekoälyn vastuullisen käytön periaatteet kannustavat kehittämään vastuullista tekoälyä, joka tukee ja tehostaa luovaa prosessi. Samalla suojellaan inhimillisen luovuuden ja taiteen asemaa maailmassa. Periaatteet korostavat tekoälyn käytön parhaita käytäntöjä ja painottavat erityisesti taiteilijoiden työn kunnioittamista, läpinäkyvyyttä sekä tekijänoikeuslainsäädännön noudattamista.

Periaatteiden taakse kootun Human Artistry Campaignin mukaan tekoäly moninaisine mahdollisuuksineen muuttaa maailmaa enemmän kuin olemme osanneet kuvitella. Kampanja korostaa, että kun uutta teknologiaa kehitetään, on kunnioitettava olemassa olevaa taidetta sekä sen tekijöiden ja esittäjien oikeuksia. On myös tiedostettava, että tekoäly ei korvaa eikä syrjäytä ihmisen tekemää taidetta.

Voit allekirjoittaa Tekoälyn vastuullisen käytön periaatteet Human Artistry Campaignin sivulla.

Tekoälyn vastuullisen käytön periaatteet
ihmisten luovuuden ja saavutusten tueksi

1. Tekoäly tukee ihmisten luovuutta ja itseilmaisua

Ihmiset ovat käyttäneet teknologiaa jo sukupolvien ajan luovan itseilmaisun tukena esimerkiksi musiikissa (mm. syntetisaattorit, rumpukoneet ja digitaaliset työasemat). Myös tekoäly toimii luovien prosessien apuvälineenä. Se antaa yhä laajemmalle ihmisjoukolle mahdollisuuksia toteuttaa taiteellisia visioita. Tekoälyn avulla voidaan myös mm. vahvistaa fanisuhteita, parantaa musiikkipalvelujen suosituksia ja tunnistaa sisältöjä paremmin. Tällaiset edistysaskeleet ovat tervetulleita.

2. Ihmisten tekemän taiteen arvo ja rooli säilyvät

Taide vaikuttaa identiteettiimme, arvoihimme ja maailmankuvaamme. Kulttuurimme peruselementit ovat inhimillisyydessään ainutkertaisia. Vain ihmiset pystyvät välittämään ihmisyyden loputtomia yksityiskohtia, sävyjä ja monimutkaisuuksia taiteen keinoin, olipa kyse musiikista, esittävästä taiteesta, kirjallisuudesta, audiovisuaalisista teoksista tai muista luovuuden muodoista. Tekoäly ei korvaa tai syrjäytä ihmisten tekemää taidetta.

3. Tekoälyn kehittäjien on noudatettava tekijänoikeuslakia

Tekijänoikeudella suojattujen teosten käyttö tekoälyn kouluttamisessa edellyttää kaikkien oikeudenhaltijoiden lupaa. Ammattiesiintyjien äänen ja ulkonäön käyttö on niin ikään luvanvaraista. Käytöstä on myös maksettava oikeudenmukainen korvaus.

4. Päättäjien ei tule antaa tekoälyn kehittäjille erivapauksia, jotka heikentävät oikeudenomistajien asemaa

Tekoälyn suhteen ei tule tehdä poikkeuksia tai myöntää erivapauksia tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista. Tekoälyn kehittäjien on noudatettava oikeudenmukaisen kilpailun ja korvauksen periaatteita.

Laillisten kiertoteiden tai porsaanreikien säätäminen tekoälyä varten vahingoittaisi luovia aloja ja tekijöiden brändejä sekä heikentäisi halukkuutta investoida uusien teosten luomiseen.

5. Tekijänoikeuden tulee suojata vain ihmisen luomia teoksia

Tekijänoikeussuojan tarkoituksena on kannustaa ja palkita inhimillistä luovuutta, ei koneiden luomaa ja tuottamaa sisältöä. Luovat ihmiset ovat luovien alojen perusta riippumatta siitä, käyttävätkö he perinteisiä työkaluja vai ilmaisevatko he luovuuttaan tietokoneiden avulla. Meidän tulee varmistaa, että he saavat korvaukset teostensa käytöstä.

6. Tekoälysovellusten on oltava luotettavia ja läpinäkyviä

Kaikki tekoälysovellusten kehittämisessä ja kouluttamisessa käytetyt teokset ja esitykset on dokumentoitava ja raportoitava tarkasti. Läpinäkyvyys sekä teosten ja esitysten alkuperän selkeä tunnistaminen ovat tekoälyn luotettavuuden perusedellytyksiä. Läpinäkyvyydellä suojataan myös tekijöiden ja esiintyvien taiteilijoiden oikeuksia.

7. Luovat alat on otettava mukaan päätöksentekoon

Luovat alat toimivat teknologiakehityksen eturintamassa. Niiden intressit on otettava huomioon, kun valmistellaan tekoälyä koskevaa lainsäädäntöä tai muita siihen liittyviä linjanvetoja, jotka vaikuttavat luovien alojen käytäntöihin, ansaintaan ja kehitykseen.