Musiikintekijöiden rahaston uusi väliaikainen stipendiluokka pohjautuu Kopioston ja Kirkkohallituksen välillä solmitun pilottisopimuksen päättymiseen

BLOGI

Musiikintekijöiden rahaston uusi väliaikainen stipendiluokka pohjautuu Kopioston ja Kirkkohallituksen välillä solmitun pilottisopimuksen päättymiseen

Alla kuvataan tekijänoikeuden edunvalvontaan liittyvää prosessia, johon pohjautuu elokuussa 2024 avautuva Musiikintekijöiden rahaston stipendiluokka luterilaisen seurakuntamusiikin sanoitusten tekemiseen.

Kyseessä on väliaikainen stipendiluokka: kun kuvauksessa mainitut 22.110 euroa on stipendeinä jaettu, stipendiluokka poistuu valikoimasta. Täsmensimme stipendiä myös nimeämällä sen uudelleen luterilaisen seurakuntamusiikin sanoittamisen stipendiluokaksi.

Korona-aikana tehtiin havaintoja laulujen sanoitusten liittämisestä jumalanpalveluksista tehtyihin julkisesti saatavilla oleviin videotallenteisiin. Koska sanoitusten liittämisestä ei oltu sovittu oikeudenhaltijoiden kanssa (sanoittajat tai musiikkikustantajat), aloitimme asian selvittämisen yhdessä Suomen Musiikkikustantajien kanssa. Otimme neuvottelukumppaniksemme Kopioston, koska se edustaa graafisia oikeuksia toisin kuin Teosto, ja Kopiostolla oli jo entuudestaan sopimussuhteet seurakuntien kanssa. Näiden kolmen tahon edustajien kesken lähestyimme Kirkkohallituksen edustajaa, ja aloitimme neuvottelut. Ne päätyivät lopulta yhteisymmärrykseen siitä, että tekijänoikeuslain nojalla tekijänoikeuden suojan piirissä olevien sanoitusten liittämiseen videotallenteisiin tuli olla lupa joko sanoittajilta tai musiikkikustantajilta.

Keräämiemme valtakirjojen nojalla edustimme neuvotteluissa sellaisia seurakuntamusiikin sanoittajia, joita musiikkikustantajat eivät edusta. Pilottisopimus sanoitusten liittämisestä videotallenteisiin laadittiin Kopioston ja Kirkkohallituksen välille. Kirkkohallitus toimi kaikkien evankelis-luterilaisten seurakuntien puolesta sopijaosapuolena. Tämä kaksivuotinen pilottisopimus umpeutui 31.3.2024. Seurakunnat ovat voineet liittää sanoituksia videoihinsa tähän saakka. Määräaikaan mennessä tehdyt tallenteet voivat puolestaan olla yleisön saatavilla enintään vuoden tämän määräajan jälkeen eli korkeintaan 31.3.2025 saakka.

Sekä sanoittajia että musiikkikustantajia edustavat järjestöt (Suomen Musiikintekijät ja Suomen Musiikkikustantajat) päätyivät ratkaisuun, että Kopioston ja Kirkkohallituksen välistä pilottisopimusta ei enää jatketa, ja että asialle ei luoda vakituisempaa sopimusmallia.

Pääsyy tähän on se, että oikeuksien käyttö on saatujen raporttien perusteella jäänyt hyvin vähäiseksi niin tallenteita tuottaneiden seurakuntien kuin teosten ja videotallenteidenkin määrän osalta. Samasta syystä em. oikeudenomistajia edustavat järjestöt ovat myös katsoneet, että kollektiivinen lisensointi ei ole mielekäs ja kustannustehokas ratkaisu, vaan seurakunnat hankkivat luvat vastaavaan sanoitusten käyttöön jatkossa suoraan oikeudenomistajilta.

Kopiosto on kerännyt pilottikautta koskevat käyttöraportit. Ne on analysoitu, ja analyysin perusteella on tehty päätökset siitä, millä tavoin Kopioston keräämät käyttökorvaukset tullaan jakamaan. Korvaussummasta vähennetään ensin Kopioston hallintokulut.

Sopimusta solmittaessa ja kertaluonteisen korvauksen määrästä sovittaessa ei ollut käytettävissä tietoa tai ennakkoarviota siitä, missä määrin sanoituksia tullaan pilotin yhteydessä käyttämään, eikä siitä, minkä verran tulemme saamaan seurakunnilta käyttöraportteja.

Käyttöraporttien tarkkuus ei antanut meille mahdollisuutta yksilöityyn tilitykseen.

Kopioston Kirkkohallitukselta saama kokonaiskorvaus oli 30.000 euroa. Kun tästä pidätettiin Kopioston kulukorvaus, tilitettäväksi jäi 28.110 euroa. Saamastamme käyttöraportoinnista tehdyn analyysin sekä Suomen Musiikkikustantajien ja Suomen Musiikintekijöiden välisten neuvottelujen perusteella Suomen Musiikintekijöiden osuus tästä summasta on 22.110 euroa.

Suomen Musiikintekijöiden hallituksen päätöksellä osuutemme tullaan jakamaan Musiikintekijöiden rahaston kautta luterilaisen seurakuntamusiikin sanoitusten tekemiseen kohdennetussa stipendihaussa. Stipendi voidaan myöntää sanoittajalle, joka tekee sanoituksia edellä mainittuun tarkoitukseen. Hakijan tulee olla suomalainen tai Suomessa asuva. Luterilaisen seurakuntamusiikin sanoituksella tarkoitetaan tässä sanoitusta, joka on osa ensisijaisesti evankelis-luterilaisissa seurakunnissa käytettäväksi tarkoitettua musiikkia.

Hallitus katsoi, että koska yksilöity tilitys ei ollut mahdollinen, tällä rajauksella varat ohjautuisivat mahdollisimman lähelle sitä lähdettä, josta pilotin aikana videotallenteisiin liitetyt sanoitukset ovat käyttöraporttianalyysin perusteella peräisin.

Hakukierrosten määrä pohjautuu kulloinkin jäljellä olevaan jakosummaan.

Tämä tekijänoikeuden edunvalvontaan liittyvä prosessi toteutti yhdistyksen sääntöjen toisessa pykälässä kuvattua tehtäväämme: ”Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja edistää suomalaisten säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien taloudellisia ja ammatillisia etuja, yhteiskunnallista arvostusta sekä yhteisöllisyyttä” sekä palvelulupaustamme: ”Lupaamme turvata ja edistää musiikintekijöiden oikeuksia ja etuja”.

 

Aku Toivonen
toiminnanjohtaja
Suomen Musiikintekijät

 

Lue lisää