Turvallisemman tilan periaatteet / Safer space principles

Turvallisemman tilan periaatteet

Suomen Musiikintekijät ry noudattaa alla olevia turvallisemman tilan periaatteita. Nämä periaatteet on luotu jo olemassa olevien periaatteiden pohjalta (ks. *lähteet). Kerrothan meille, mikäli huomaat niissä puutteita sillä haluamme kehittää niitä koko ajan. Kehitysideat voi lähettää osoitteeseen lumi.ollila@musiikintekijat.fi

Turvallisemman tilan periaatteet tähtäävät pyrkimykseen luoda sellaisia käytäntöjä, joilla lisätään turvallisuuden tunnetta yhdistyksen tilaisuuksissa niin henkilökohtaisella kuin yhteisöllisellä tasolla. Suomen Musiikintekijät haluaa tapahtumien sekä palveluiden järjestäjänä ottaa vastuuta näissä tapahtuvista hankalista tilanteista ja tarjota niihin sekä ennaltaehkäiseviä työkaluja että toimintamallin, jonka avulla on mahdollista puuttua niihin myös jälkikäteen. Toimintamme perustuu luottamuksellisuuteen. Käytämme sanaa ”turvallisempi” sillä tiedostamme sen, että täysin turvallista tilaa kaikille ei ole mahdollista luoda.

Toivomme, että luet periaatteet huolella ja ajatuksen kanssa. Käyttäydymme kaikki välillä harkitsemattomasti ja siksi onkin hyvä muistuttaa itseään siitä, miten omaa käytöstään voisi edelleen parantaa. Mokaamista ei tarvitse pelätä koska sitä tapahtuu kaikille. Tärkeintä on tiedostaa se ja pyytää heti anteeksi.

 • Älä oleta tai yleistä

Ethän tee avoimia oletuksia tai yleistyksiä toisista ihmisistä esimerkiksi sukupuolen, seksuaalisuuden, luokkataustan, elämäntilanteen, ihonvärin, taustan, etnisyyden, kulttuurin, toimintakyvyn tai varallisuuden perusteella. Jokaisella on itsemääräämisoikeus. Ole avarakatseinen ja tiedosta, milloin jokin käsityksesi perustuu olettamukseen tai yleistämiseen ja pyri päästämään siitä irti.

 • Älä syrji

Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan huonommin kuin toisia jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Kaikilla ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun.

Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää. Ketään ei saa syrjiä esimerkiksi iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty yhdenvertaisuuslaissa.

Lisää aiheesta: https://yhdenvertaisuus.fi/lainsaadanto

 • Kunnioita ja kuuntele

Kunnioita ja kuuntele muiden mielipiteitä. Hyväksy se, että joku on eri mieltä kanssasi. Ilmaise erimielisyytesi rakentavasti ja rauhallisesti. Mielipide kannattaa kohdistaa asiaan tai tekoon, ei henkilöön.

 • Tunnista valta-asemasi ja toimi se huomioiden

Mikäli osallistut tilaisuuteen asiantuntijan roolissa tai olet muuten valta-asemassa toisiin verrattuna, tiedosta se ja toimi asemasi huomioiden.

 • Käytä ymmärrettävää kieltä

Käytä yleistajuista kieltä. Älä oleta, että kaikilla on sama tietämys kuin sinulla. Tue toisten osallistumista esimerkiksi avaamalla itsesi ja toisten käyttämät termit ja vaikeat käsitteet. 

 • Uskalla kysyä

Jos huomaat ettet tiedä miten olla jossain tilanteessa tai olet epävarma siitä, miltä sanasi kuulostivat toiselle, uskalla kertoa se. Tietämättömyys ei ole moitittavaa. Tiedosta se ja kysy toiselta rohkeasti. Näin tietosi kasvavat ja osaat ottaa muut huomioon entistä paremmin.

 • Älä piiloudu vitsin tai ironian taakse

Ethän toisinna puheessasi, teoissasi tai käytöksessäsi rasistisia tai muutoin syrjiviä stereotypioita edes vitsillä tai ironisesti

 • Älä koske ilman lupaa

Älä koske toisia ilman lupaa. Kunnioita toisen henkilökohtaista tilaa ja hänen itse määrittelemiään rajoja.

Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä on tasa-arvolaissa tarkoitettua syrjintää. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Lisää aiheesta: https://tasa-arvo.fi/hairinta

 • Puutu asiaan, jos näet tai kuulet häirintää tai epäasiallista käytöstä

Häirintä tai epäasiallinen käytös voi olla esimerkiksi aggressiivista painostamista, uhkailua, kiusaamista, eristämistä ja ulkopuolelle jättämistä, pelottelua tai ilkeää kommentointia.

 Jos todistat epäasiallista käytöstä, puutu asiaan. Kun epäasiallinen käytös ei kohdistu sinuun, on sinun helpompi puuttua siihen kuin kohteena olevan. Pidä toisen puolia, jos huomaat, että tilanne on tälle epämukava. Mikäli tarvitset asiaan puuttumiseen apua, olethan yhteydessä suoraan häirintäyhteyshenkilöön tai anonyymisti lomakkeen avulla alla olevien ohjeiden mukaisesti.

 • Mikäli koet olosi epämukavaksi tilaisuudessamme, voit pyytää muilta paikalla olevilta apua. Nostathan asian esille myös olemalla häirintäyhteyshenkilöön yhteydessä.

Häirintäyhteyshenkilö tarjoaa keskustelutukea ja apua asian eteenpäinviemisessä tilanteessa, jossa henkilö on kohdannut Musiikintekijöiden turvallisemman tilan periaatteiden vastaista käytöstä Musiikintekijöiden tapahtumassa. Häirintäyhteyshenkilöltä saat neuvoa siitä, miten asiaasi voi viedä eteenpäin. Häirintäyhteyshenkilö ei toimi asian sovittelijana.

Mikäli koet häirintää tai epäasiallista käytöstä Musiikintekijöiden tilaisuudessa, ota yhteys häirintäyhteyshenkilöön. Häirintäyhteyshenkilön ja sinun välinen viestintä ja keskustelu perustuu luottamuksellisuuteen. Voit olla valitsemaasi häirintäyhteyshenkilöön yhteydessä sähköpostitse. Olethan rohkeasti yhteydessä myös siinä tapauksessa, ettet ole ihan varma, onko kyseessä häirintä tai epäasiallinen käytös. Mainitse yhteydenotossasi, miten toivot, että sinuun ollaan yhteydessä (sähköposti, puhelinsoitto) ja milloin ja anna tätä varten tarvittavat tiedot. Mikäli kyseessä on kiireellinen rikostapaus, olethan lisäksi yhteydessä poliisiin.

Lumi on tavoitettavissa parhaiten ma-ke.

Rikosilmoituksen tekeminen

https://poliisi.fi/tee-rikosilmoitus

Poliisin neuvontapalvelu kiireettömissä asioissa

Poliisilla on käytössään myös valtakunnallinen neuvontapalvelu, joka palvelee numerossa 0295 419 800 arkisin klo 8–16.15. Neuvontapalvelussa saat yleisneuvontaa ja apua kiireettömissä asioissa, kuten rikosilmoituksen teossa tai muissa vastaavissa asioissa. 

TAI

 • Voit tehdä anonyymin ilmoituksen TÄSTÄ mikäli haluat tuoda asian esille muttet toivo asiasta keskustelua.

Musiikintekijöiden toimisto käy anonyymit yhteydenotot läpi ja tekee niiden perusteella tarvittavat muutokset omaan toimintaansa. Mikäli toivot asiasta keskustelua tai että asiaa viedään eteenpäin, ole yhteydessä häirintäyhteyshenkilöön.

Voit olla em. tavoin yhteydessä myös siinä tapauksessa, että häirintä tai epäasiallinen käytös on tapahtunut musiikkialalla Suomen Musiikintekijöiden tapahtumien ulkopuolella. Autamme mahdollisuuksiemme mukaan sinua myös tällaisessa tilanteessa.

 • Jos käyttäydyt epäasiallisesti, pyydä anteeksi. Voit lisäksi olla meihin yhteydessä yllä olevien ohjeiden mukaisesti.

*Lähteet: näihin periaatteisiin on otettu inspiraatiota seuraavilta sivuilta, kiitos erinomaisista esimerkeistä!

 

Safer space principles

The Finnish Music Creators complies with the safer space principles described below. These principles have been created based on existing policies (see *sources). Please let us know if you feel that they are incomplete, as we wish to improve the principles continuously. You can send your improvement suggestions to lumi.ollila@musiikintekijat.fi

The safer space principles aim to establish practices that increase the sense of safety at the association’s events, both at a personal and community level. As an organiser of events and services, the Finnish Music Creators wants to take responsibility for any difficult situations that occur during these events and provide preventive tools and an operating model which allows to bring it up afterwards. Our operating model is based on confidentiality. We use the word ‘safer’, because we are aware that it is impossible to create a completely safe space for everyone.

We hope that you will read through the principles carefully. We all behave thoughtlessly sometimes, and therefore we should remind ourselves that we can continue to improve our behaviour. You should not be afraid of making a mistake, because it happens to all of us. What matters is being aware of this and apologise immediately.

 • Do not make assumptions or generalisations

Do not assume things or make generalisations about others e.g. based on their gender, sexuality, class, life situation, skin colour, background, ethnicity, culture, ability to function or wealth. Everyone has a right of self-determination. Be open-minded and aware of when your view is based on an assumption or a generalisation and aim to let go of it.

 • Do not discriminate

Discrimination means that a person is treated worse than others because of a personal feature. All people have a right to be treated equally.

 We do not tolerate any form of discrimination. No one may be discriminated against e.g. based on age, origin, nationality, language, religion, ideology, opinion, political activity, labour union activity, family ties, health, disability, sexual orientation or other personal reason. The Non-discrimination Act prohibits discrimination.

More on the topic: https://yhdenvertaisuus.fi/en/frontpage 

 • Be respectful and listen

Respect and listen to other people’s opinions. Accept the fact that someone may disagree with you. Express your disagreement calmly and constructively. It is best to focus your opinion on a thing or an action rather than an individual.

 • Recognise when you have the upper hand and act accordingly

If you participate in an event as an expert or have the upper hand in relation to others in some other way, be aware of it and act accordingly.

 • Use understandable language

Use non-technical language. Do not assume that everyone knows what you know. Promote participation by others by explaining the terms and difficult concepts that you or others use. 

 • Ask

If you notice that you do not know how to behave in a given situation or you are unsure of how your words may have sounded to another person, do not hesitate to say so. There is no harm in not knowing something. Be aware of this and do not hesitate to ask. This will increase your knowledge, and you will be able to take others into account increasingly well.

 • Do not hide behind a joke or irony

Please do not use racist or otherwise discriminating stereotypes in your speech, actions, or behaviour even ironically or as a joke.

 • Do not touch without permission

Do not touch others without their permission. Respect another person’s personal space and the boundaries they have set.

Sexual or gender-based harassment constitute harassment described in the Act on Equality between Women and Men. Sexual harassment means verbal, non-verbal or physical, unwelcome behaviour that is sexual in nature and violates a person’s mental or physical integrity, either intentionally or in practice, particularly by creating a threatening, hostile, degrading, humiliating or distressing atmosphere.

More on the topic: https://tasa-arvo.fi/en/sexual-harassment

 

 • Interfere if you see or hear discrimination or inappropriate behaviour

Harassment or inappropriate behaviour may include aggressive pressuring, threats, bullying, isolation and exclusion, intimidation, or nasty remarks.

Intervene if you witness any inappropriate behaviour. If the inappropriate behaviour is not targeted at you, intervening will be easier for you than it is to the target. Defend the person if you notice that they find the situation uncomfortable. If you need help to intervene, please contact a harassment contact person directly or follow the instructions below concerning an anonymous form.

 

 • If you feel uncomfortable at our event, you can ask help from others around you. Please also highlight the issue by contacting a harassment contact person.

A harassment contact person provides discussion support and help in taking the matter further if a person has encountered behaviour that is in breach of the Music Creators’ safer space principles at a Music Creators’ event. A harassment contact person can advise you on how to take the matter further. However, the contact person will not serve as a mediator.

If you experience harassment or inappropriate behaviour at a Music Creators’ event, contact a harassment contact person. The communication between you and a harassment contact person will be confidential. You can contact the harassment contact person of your choice via email. Please do not hesitate to be in contact even if you are not quite sure whether you are dealing with harassment or inappropriate behaviour. When being in contact, mention how you would like to be contacted (email, phone) and when, and provide the necessary information. In case of an urgent situation involving a crime, please also contact the police. 

Lumi can best be contacted from Monday to Wednesday.

Report a crime

https://poliisi.fi/en/report-a-crime

Police helpline in non-urgent matters

The police also have a nationwide helpline that serves on +358 (0)295 419 800 on weekdays 8.00–16.15.

The helpline provides general advice and assistance in non-urgent matters, such as reporting a crime and other similar things.

 

OR

 • You can submit an anonymous notification HERE if you want to report an incident but do not want to talk about it.

 

The Music Creators’ office will go over any anonymous reports and make the necessary changes to the way it operates based on them. If you would like to discuss an issue or want to take it further, please contact a harassment contact person.

You can also use the methods mentioned above to make contact if the harassment or inappropriate behaviour took place within the music sector but outside of the Finnish Music Creators’ events. We will help you in these situations to the best of our ability.

 

 • If you behave inappropriately, apologise. You can also follow the instructions above to contact us.

 

*Sources: The inspiration for these principles comes from the following websites. Thank you for the excellent examples!

Ruskeat tytöt
https://ruskeattytot.squarespace.com/turvallisempien-tilojen-periaatteet-/-rt-live

Vantaa Art Museum Artsi
https://www.artsimuseo.com/eng/saferspace

Culture for All
https://www.kulttuuriakaikille.fi/about_us_safer_space_policy

Green Youth

https://vihreatnuoret.fi/materiaalit/turvallisempi-tila/