Yhdistyksen säännöt

SUOMEN MUSIIKINTEKIJÄT RY:N SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Musiikintekijät ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja edistää suomalaisten säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien taloudellisia ja ammatillisia etuja, yhteiskunnallista arvostusta sekä yhteisöllisyyttä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– käy jäsenistönsä taloudellisia etuja koskevia sopimusneuvotteluja
– avustaa alan erikoiskysymyksissä lausunnoillaan viranomaisia, edustamansa musiikin tilaajia ja tuottajia sekä Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:tä
– pitää yhteyttä musiikkialan järjestöihin sekä muihin alalle tärkeisiin järjestöihin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
Yhdistys voi myös
– järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, konsertteja sekä tapahtumia
– harjoittaa voittoa tavoittelematonta julkaisu- ja kustannustoimintaa
– toiminnan tueksi kerätä varoja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja sekä omistaa arvopapereita sekä kiinteistöjä.

3 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä suomalainen tai Suomessa asuva säveltäjä, sanoittaja tai sovittaja, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, ja joka toimii ammattimaisesti musiikin tekijänä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta.

Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa. Hallituksella on oikeus ottaa yhdistykseen kutsujäseniä ja nimittää ansioituneita henkilöitä yhdistyksen kunniajäseniksi sekä jakaa kunniamerkkejä. Kutsujäsenillä ja kunniajäsenillä ei ole liittymis- eikä jäsenmaksuvelvollisuutta.

Jäsenyysperusteen muutos ei johda jäsenyyden menettämiseen.

4 § Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Hallitus voi työttömyyden, sairauden tai muun sellaisen syyn vuoksi vapauttaa yhdistyksen jäsenen vuosittaisesta jäsenmaksusta hänen anomuksestaan.

Jäsenmaksusta vapautetaan jäsen, joka on täyttänyt 70 vuotta.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle. Jäsen voi erota myös ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksestä eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden päättyessä, jona eroamisilmoitus on tehty. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyillä erottamisperusteilla. Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa asia yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi kolmenkymmenen päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista.

6 § Hallitus
Hallitus edustaa yhdistystä, hallitsee sen omaisuutta sekä vastaa sen taloudesta ja toiminnasta. Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä. Hallitus valitsee tarpeelliset toimihenkilöt ja määrää heidän palkkansa ja
palkkionsa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä. Puheenjohtajan sekä jäsenten toimikausi on kerrallaan kaksi vuotta. Erovuorossa on joka toinen vuosi puheenjohtaja ja vuosittain 3 muuta jäsentä. Hallitus valitsee vuosittain järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus nimittää kevätkokousta edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä vaalivaliokunnan puheenjohtajan, joka kutsuu valiokuntaan kolme muuta jäsentä. Vaalivaliokunnan tehtävä on esittää kevätkokoukselle ehdokkaita hallituksen puheenjohtajaksi sekä jäseniksi erovuoroisten tilalle. Ehdotus ei sido kevätkokousta. Vaalivaliokunnan jäsenten toimikausi päättyy kevätkokoukseen.

Hallituksen vaalit toimitetaan suljetulla lippuäänestyksellä siten, että ensin toimitetaan puheenjohtajan vaali, sen jälkeen toimitetaan uusien jäsenten vaali erovuoroisten tilalle. Valituiksi tulee eniten ääniä saaneista järjestyksessä niin monta kuin täytettäviä paikkoja kulloinkin on (suhteellinen enemmistö). Tasatulos ratkaistaan arvalla. Äänestyslippuun on merkittävä niin monta ehdokasta kuin on täytettäviä paikkoja. Jokainen äänestyslippuun merkitty ehdokas saa yhden äänen. Jos vaalilipussa on liian vähän tai liikaa ehdokkaita, se hylätään.

Mikäli hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauden, voidaan jäsenkokous kutsua koolle valitsemaan eronneen hallituksen jäsenen tilalle uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Vaalista on erikseen mainittava kokouskutsussa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään 3 jäsentä.

Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet jäsenistä. Esteellistä hallituksen jäsentä ei pidetä läsnä olevana. Äänestyksen mennessä tasan, asia ratkeaa puheenjohtajan äänen mukaisesti. Vaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Jos äänet menevät tasan, vaali ratkaistaan arvalla.

7 § Nimenkirjoittajat
Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla yhdessä tai jommallakummalla heistä yhdessä hallituksen erikseen määräämän yhdistyksen toimihenkilön tai jonkun muun hallituksen siihen määräämän henkilön kanssa. Hallitus voi valtuuttaa toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

8 § Tilikausi ja tilintarkastajat
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on jätettävä tilintarkastajalle vähintään kuukausi ennen kevätkokousta. Yhdistyksen syyskokous valitsee vähintään yhden tilintarkastajan ja hänelle varamiehen.

9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous joulukuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Varsinaisten kokousten kutsu on lähetettävä jokaiselle jäsenelle vähintään neljätoista päivää ennen kokouspäivää.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksikymmentä tai yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Päätös voi koskea myös vain osaa kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Jos kokoukseen voidaan osallistua myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitusvaalissa noudatetaan sääntöjen 6 §:n määräyksiä. Kukin jäsen voi edustaa valtakirjalla yhtä jäsentä.

10 § Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä tarkastetaan mahdolliset valtakirjat
3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä tarkastetaan mahdolliset valtakirjat
3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan tilintarkastaja ja hänen varamiehensä
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään viisi viikkoa ennen kokousta.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.