Sovittaja Teoston tilitys- ja jakosäännössä

JAKOSÄÄNTÖ
Jakosääntö määrittelee kunkin oikeudenomistajan osuuden Teoston tilittämistä teoksen käyttökorvauksista.

9. Esityskorvausten jako

9.1. Yleistä
Säveltäjä, sanoittaja, sovittaja, kääntäjä ja kustantaja voivat sopia osuuksien jaosta. Jakosäännön kohdissa 9.3 ja 9.4 kerrotaan, miten osuuksista voidaan sopia. Ohjeista voidaan myös poiketa, mutta teoksen tekijät tarvitsevat tähän ohjelmistotoimikunnan päätöksen. Kustantajan osuutta ei voida muuttaa ohjelmistotoimikunnassa.
Kun teos on tekijänoikeuden suojaama kaikilta osiltaan, korvausosuuksien summa on aina 100 %.

Kun olemassa olevaa teosta muunnellaan eli siitä tehdään esimerkiksi sovitus tai käännös, muunneltuun versioon sovelletaan sen rekisteröintihetkellä voimassa olevaa jakosääntöä. Teoksen kuhunkin versioon sovelletaan vain yhtä jakosääntöä.

9.2. Teoksen suoja-aika
Teoksen tekijänoikeussuoja on voimassa tekijän elinajan ja sen jälkeen vielä 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä.

Ns. yhteen liitetyn teoksen ja yhteisteoksen tekijänoikeussuoja on voimassa tekijöiden elinajan ja vielä 70 vuotta viimeksi kuolleen säveltäjän tai sanoittajan kuolinvuoden päättymisestä. Yhteen liitetyksi sanotaan teosta, jonka sävellyksellä ja sanoituksella on erityinen kiinteä yhteys. Yhteisteos on kyseessä silloin, kun teoksen kaikki tekijät ovat yhdessä sekä säveltäneet että sanoittaneet teoksen. Sama yhtenäinen suoja-aika koskee koko teosta ja kaikkia sen osia riippumatta siitä, käytetäänkö sanoitusta ja sävellystä yhdessä vai erikseen.

Yhteisteoksen käyttöön vaaditaan kaikkien tekijöiden suostumus riippumatta siitä, käytetäänkö pelkästään sävellystä tai sanoitusta.

9.3. Tekijöiden osuudet
Säveltäjä ja sanoittaja voivat sopia vapaasti esityskorvaustensa keskinäisestä jaosta. Kummankin osuuden tulee olla vähintään 20 % ja enintään 80 % korvauksista.

Jos teoksella on useita säveltäjiä, he voivat sopia vapaasti säveltäjänosuuksien jaosta. Kunkin säveltäjän osuuden tulee olla vähintään 20 % ja enintään 80 % korvauksista. Sama koskee tilannetta, jossa teoksella on useita sanoittajia.

Edellä mainittua jakoa ei sovelleta sävellykseen, joka on tehty aikaisemmin julkaistuun tekstiin. Vaihtoehtoina ovat 66,67 % säveltäjälle ja 33,33 % sanoittajalle tai muu sovittu jako. Tekijät valitsevat sovellettavan vaihtoehdon teosilmoituksella ja vahvistavat samalla, että sävellys on tehty aikaisemmin julkaistuun tekstiin.

Muuntelijat eli sovittaja ja kääntäjä voivat sopia osuuksista alkuperäisten tekijöiden kanssa. Muuntelijoiden maksimiosuus on 1/3 alkuperäisten tekijöiden osuuksista, enintään kuitenkin 16,67 % koko teoksesta.

Jos sovittajan luova panos on suurempi kuin edellä mainittu 1/3 (enintään 16,67 %), sovittaja voidaan merkitä yhdeksi säveltäjäksi.

Teoksen tekijöiden osuuksien summan pitää olla yhteensä 100 %. Tekijät vahvistavat valitsemansa jaon teosilmoituksella. Jos osuuksista ei ole sovittu, Teosto tilittää esityskorvauksesta 50 % säveltäjälle ja 50 % sanoittajalle.

9.5. Vapaita osia sisältävien teosten jako-osuudet
Teoksen jonkin osan tekijänoikeudellisen suoja-ajan umpeutumisella ei ole vaikutusta muiden osien esityskorvausten jako-osuuksiin.

Alun perin vapaita osia sisältävien sovitusten jako-osuuksista päättää Teoston ohjelmistotoimikunta sovittajalta saamansa nuotin tai äänitteen perusteella. Vapaan sävellyksen sovittajan jako-osuus voi olla 16,67 %, 25,00 % tai 33,33 %. Jos sovitus on teoksen ainoa tekijänoikeuden suojaama osa, kustantajan osuus on sama kuin sovittajan osuus, kuitenkin enintään 33,33 %. Kustantajan osuus otetaan sekä suojatun tekijän osuudesta että vapaalta osalta.

Ohjelmistotoimikunnan päätös perustuu sovituksen luovuuteen. Vaikuttavia tekijöitä ovat mm.

 • soitinkokoonpanon laajuus ja homogeenisyys/heterogeenisyys
 • sovituksen laajuus ja muotorakenne verrattuna alkuperäiseen teokseen ja sen kesto
 • harmoninen kompleksisuus ja tonaliteetin käsittelyn omaperäisyys
 • äänenkuljetuksen kompleksisuus ja uusien itsenäisten äänien lukumäärä
 • muut muutokset ja lisäykset
 • se, missä määrin soiva lopputulos on riippuvainen nuottikuvan merkinnöistä tai esittäjälle jätetyistä vapauksista

Jos säveltäjä on myös sovittaja ja teksti on vapaa, ohjelmistotoimikunta päättää sovittajan osuuden suuruuden.
Päätettyyn osuuteen tyytymätön sovittaja voi tehdä asiasta kirjallisen huomautuksen. Siihen on liitettävä nuotit ja/tai äänite tehdystä sovituksesta ja, mikäli mahdollista, myös alkuperäisestä teoksesta.

Jos vapaan tekstin merkitys on teoksen kokonaisuuden kannalta vähäinen eikä teoksessa ole suojattua tekstiä, säveltäjän osuus voi ohjelmistotoimikunnan päätöksellä nousta 100 %:iin.

Tekijänoikeudellisen suojan umpeutuessa muuntelijoiden osuudet pysyvät ennallaan.

Jos ohjelmistotoimikunta katsoo, ettei jokin teos ole vapaan sävellyksen sovitus, vaan uusi itsenäinen teos, joka on saatu aikaan alkuperäisteosta vapaasti muuntelemalla, teoksen tekijälle tilitetään säveltäjän osuudet.

9.6. Alikustannettujen teosten jako-osuudet
Kun suomalainen alikustantaja tekee alikustannussopimuksen ulkomaisen kustantajan kanssa, kustantajat voivat sopia osuuksiensa keskinäisestä jaosta. Kustantajan ja alikustantajan jako-osuudet voivat olla yhteensä enintään 50 %.

Suomeen alikustannettujen teosten osalta kustantajan osuudet ovat alikustannussopimuksen ehtojen mukaiset. Muuntelijoiden (sovittajan ja kääntäjän) osuudet määrittelee suomalainen alikustantaja. Jos osuuksia ei ole määritelty, muuntelijan osuus on 1/3 alkuperäisen tekijän osuuksista, mutta enintään 16,67 %. Muuntelijoiden esityskorvausosuudet otetaan aina teoksen alkuperäisten tekijöiden osuuksista.

Mikäli teoksella ei ole suomalaista alikustantajaa, ulkomainen sovitus- tai käännösluvan myöntäjä määrää sovittajan tai kääntäjän osuuden suuruuden. Alikustannussopimuksen voimassaoloajan päätyttyä kotimaisten muuntelijoiden osuudet jäävät voimaan, ellei muusta ole sovittu.

Tekijänoikeussuojan suojaaman ulkomaisen teoksen sovitus- ja käännösluvista päättää se kustantaja tai tekijä, jolla on teoksen muunteluoikeudet Suomea varten. Luvan myöntäjä määrää myös muuntelijan jako-osuuden suuruuden.

Vastaavasti suomalainen kustantaja ja ulkomainen alikustantaja voivat sopia osuuksiensa jaosta, kuitenkin niin, että jako-osuudet ovat yhteensä enintään 50 %. Alikustannussopimuksista on aina toimitettava tieto Teostoon.

9.7. Sovittajan oikeus jako-osuuteen
Sovittaja on se luonnollinen henkilö, joka muuttaa tai muuntelee olemassa olevaa sävellystä tai sen sovitusta siten, että hänen luova panoksensa on selvästi tunnistettavissa riippumatta siitä, kuka teoksen esittää. Sovitusosuuksien saaminen Teoston tilittämistä tekijänoikeuskorvauksista edellyttää, että kyseessä on teoksen luova muuntelu ja että teoskynnys ylittyy.

Sovituksen kohteena voi olla myös teoksen varhaisempi sovitus.

Jako-osuuteen oikeuttavaa sovittamista tai muokkaamista eivät ole

 • dynaamisten ja agogisten merkintöjen laadinta
 • fraseeraus- ja sormitusmerkinnät
 • urkujen rekisteröintimerkinnät
 • esitysviitteet tai esittäjän tulkinnallinen panos
 • alkuperäisversiossa olevien virheiden korjaaminen tai muu vastaava toimitustyö
 • historiallisen tai muun vastaavan notaation muuntaminen tavanomaiseksi nuottikirjoitukseksi
 • soitintaminen ilman luovaa panosta
 • helponnettujen versioiden tekeminen eri soittimille tai kokoonpanoille
 • sointumerkkien liittäminen melodiaan, kenraalibasson nuotintaminen tai muu vastaava
 • teoksen tai yksittäisten äänien siirtäminen toiseen äänialaan tai toisille soittimille tai lauluäänille (transponoinnit ja puhtaat transkriptiot)
 • kaksinnusten tai rinnakkaisäänien lisääminen tai poistaminen
 • sovitusjäljitelmien tekeminen kuulonvaraisesti
 • koristekuvioiden lisääminen
 • muiden vastaavanlaisten muutosten tekeminen