Veroilmoitus

Muistathan, että Suomen Musiikintekijöiden jäsenenä sinulla on mahdollisuus tarvittaessa käyttää tilitoimiston apua veroilmoituksen täyttämiseen.

Veroilmoitus 2023: henkilöveroasiakkaat

Saat henkilöasiakkaan esitäytetyn veroilmoituksen maalis-huhtikuussa 2024. Jos veroilmoituksessasi ei ole korjattavaa, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Jos korjaat ilmoitusta, määräpäivä on joko 7.5., 14.5. tai 21.5.2024. Päivän näet omasta veroilmoituksestasi ja OmaVerosta.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat saivat esitäytetyn veroilmoituksen jo aiemmin. Heidän on tehtävä täydennykset veroilmoitukseen viimeistään 2.4.2024.

Voit hakea lisäaikaa veroilmoituksesi palauttamiseen, jos sinulla on siihen erityisiä syitä. Toimita hakemus Verohallintoon ennen veroilmoituksesi määräpäivää.

Esitäytetyn veroilmoituksen etusivulle on merkitty

 • veroilmoituksen määräpäivä
 • veronpalautuksen tai jäännösveron määrä ja maksupäivä
 • pankkitili, johon mahdollinen palautus maksetaan (tarkista tilinumero, ilmoita muuttunut tai puutteellinen tieto OmaVerossa tai paperilomakkeella.

Verotuksen perusteena olevat tiedot

 • tarkista, että ilmoituksella on kaikki tulot ja tuloista tehtävät vähennykset
 • kaikki tiedot voit korjata OmaVerossa. Jos ilmoitat tiedot paperilla, näet tarvittavan lomakkeen oikeasta sarakkeesta kunkin tiedon kohdalta.

Verotuspäätös vuodelta 2023

Useimmat asiakkaat saavat verotuspäätöksen esitäytetyn veroilmoituksen mukana. Verotuspäätöksessä on laskelma verotuksesi lopputuloksesta. Vuoden 2023 verotuspäätöksessä näkyvät myös

 • henkilökohtainen verotuksesi päättymispäivä
 • veronpalautuksen määrä ja maksupäivä tai jäännösveron määrä ja eräpäivät.

Jos teet muutoksia esitäytettyyn veroilmoitukseesi tai Verohallinto saa verotukseesi vaikuttavia tietoja muualta (esim. työnantajalta), saat uuden verotuspäätöksen.

HUOM! On ilmennyt, että verottajan esitäyttämässä veroilmoituksessa ja myös korjatussa verotuspäätöksessä joidenkin stipendit/apurahat on merkitty harhaanjohtavasti verotettavaksi tuloksi, vaikka verottomuuden yläraja ei olisikaan täyttynyt. Verottaja ilmoittaa kuitenkin käsittelevänsä ilmoitetut apurahat oikein.

”Vuoden 2023 esitäytetyllä veroilmoituksella yksityisten tahojen myöntämät apurahat on merkitty veronalaiseksi tuloksi, vaikka ne jäisivätkin 25 547,52 euronrajan alapuolelle. Ne eivät silti ole verotettavaa tuloa, elleivät ne ylitä yllä mainittua eurorajaa, eikä niistä tarvitse tällöin maksaa veroa. Jos tiedot ovat muuten oikein, sinun ei tarvitse korjata apurahan tietoja.

Jos sinulla on verotettavaa apurahaa, esitäytetyssä veroilmoituksessa on teksti ”Apurahan verotettava osuus yhteensä” sekä verotettava euromäärä. Silloin sinulta kysytään myös apurahaan kohdistuvia menoja.”

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot/ansiotulot/apurahat/?fbclid=IwAR3OydqcxPZOL0IgivXIdbKOBs4Zj34oSAM2nJHYf-4wwxvRhcWE6OvnmUE

Verotustodistus

Verotuspäätöksen liitteenä on verotustodistus. Se kannattaa säilyttää mahdollista myöhempää käyttöä varten. Verotuspäätös ja verotustodistus ovat myös OmaVerossa.

Alustava verotuslaskelma

Jos et saa veroilmoituksen mukana verotuspäätöstä, se johtuu siitä, että Verohallinnolla ei ole vielä käytössä kaikkia tietoja, jotta verotus voitaisiin toimittaa. Tässä tapauksessa esitäytetyssä veroilmoituksessa on alustava verotuslaskelma, joka on tehty senhetkisten tietojen perusteella.

Verotuksessa vähennyskelpoiset kustannukset

Tieteellisestä työstä ja taiteen harjoittamisesta johtuneet menot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia tulonhankkimismenoja, jos niitä ei ole korvattu stipendillä tai apurahalla.

Muusikoilla tällaisia menoja voivat olla työvälineet (instrumentit), materiaalikulut, työhuoneesta tai harjoitustilasta aiheutuvat kulut ja esiintymisvaatteet.

Taiteilija saa vähentää taiteellisesta työstä aiheutuneet kustannukset. Sen sijaan tuloa tuottamattomasta harrastustoiminnasta aiheutuneita kustannuksia ei voi vähentää.

Tulonhankkimisvähennys 750 euroa tai enemmän (ei muutosta edellisestä vuodesta)

Kaikille palkansaajille myönnettävä tulonhankkimisvähennys on 750 euroa. Tämän vähennyksen verottaja tekee automaattisesti

Jos todellisia kuluja on enemmän kuin 750 euroa, veroilmoitukseen liitetään erittely kuluista ja selvitys siitä, miten ne liittyvät tulonhankintaan

Tositteita ei liitetä mukaan veroilmoitukseen, mutta ne on säilytettävä, koska verotoimisto voi tarvittaessa pyytää ne nähtäväksi. Kuitit on säilytettävä 6 vuotta, myös sähköinen tallennus on mahdollista.

Tulonhankkimisvähennyksiä ovat:

 • työhuonevähennys
 • työvälineet, tietokoneet ja tietoliikenneyhteydet
 • opiskelu- ja koulutusmenot
 • jäsenmaksut
 • asunnon ja työpaikan väliset matkakulut
 • ammattikirjallisuus
 • Joukkoliikenteessä käytettyjen kasvomaskien kuluja ei voi enää vähentää vuodelta 2023.

  1. Kaavamainen työhuonevähennys

Jos asuntoa käytetään tulonhankkimistoimintaan, voidaan tulonhankkimistoimintaa palvelevassa käytössä olevasta työhuoneesta aiheutuneet valaistus-, lämmitys- ja korjauskulut sekä rakennuksen hankintamenon poisto vähentää esitetyn luotettavan selvityksen perusteella tulonhankkimistoiminnan menona. Ellei selvitystä todellisista kuluista ole esitetty tai selvitystä ei voida pitää hyväksyttävänä, eikä kuluja ole muussa yhteydessä otettu huomioon, voidaan työhuonevähennys arvioida. Huomioon otetaan tulonhankkimistoiminnan luonne, työtilan tarve suunnitteluun, laskutukseen yms. työhön sekä harjoitetun toiminnan laajuus.

Jos selvitystä suuremmista kustannuksista ei esitetä, työhuonevähennyksenä myönnetään seuraavat:

 • jos työnantaja ei ole järjestänyt työhuonetta ja työhuonetta käytetään pääansiotulon hankkimiseksi, kuten esimerkiksi freelancer-toimittajille ja teet etätyötä kokopäiväisesti yli 50 % työpäivien kokonaismäärästä 940 euroa/vuosi.
 • työhuonetta käytetään osapäiväisesti enintään 50 % työpäivien kokonaismäärästä pääansiotulon tai pysyväisluontoisten tai huomattavien sivutulojen hankkimiseksi 470 euroa/vuosi.
 • asuntoa käytetään satunnaisten sivutulojen hankkimiseksi 235 euroa/vuosi.

Työhuonevähennys voidaan myöntää myös etätyötä tekevälle verovelvolliselle. Etätyöllä tarkoitetaan järjestelyä, jossa olet sopinut työnantajasi kanssa, että työskentelet ainakin osan työajastasi kotona tai muussa hankkimassasi työskentelytilassa. Etätyön tekemiseen voi liittyä kustannuksia, joita saat vähentää verotuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi menot työhuoneesta, kalusteista ja tietoliikenneyhteyksistä.

 1. Vähennys todellisten kulujen mukaan

Jos työhösi liittyy huomattavasti kotona tehtävää työtä, voit kaavamaisen työhuonevähennyksen sijaan vähentää työhuoneesta aiheutuneet todelliset kulut. Vähennyskelpoisia menoja voivat olla esimerkiksi kalusteet sekä työhuoneesta aiheutuneet vuokra-, valaistus- ja lämmityskulut. Todellisista kuluista on pyydettäessä esitettävä selvitys ja tositteet.

Jos puolisot käyttävät samaa asuntoa etätyöhön ja vaativat vähennystä todellisten kulujen mukaan, vähennettävä määrä jaetaan puolisoille esitetyn selvityksen perusteella. Työhuoneen kalusteita ovat esimerkiksi työpöytä ja työtuoli. Jos hankit kalusteita itse, voit vähentää niiden hankinta-, huolto- ja korjausmenot tulonhankkimiskuluina, jos kalusteet ovat pääasiassa työkäytössä.

Jos hankintahinta on enintään 1 200 euroa/kaluste, voit vähentää kulut kerralla hankintavuonna.

Jos hankintahinta ylittää 1 200 euroa, vähennä se vuosittaisina 25 % suuruisina poistoina.

 1. Tietokoneet ja -tietoliikennekulut

Työvälineitä ovat esimerkiksi tietokone, näyttö ja näppäimistö. Jos hankit työvälineitä itse, voit vähentää niiden hankinta-, huolto- ja korjausmenot tulonhankkimiskuluina, jos välineet ovat pääasiassa työkäytössä.

Jos hankintahinta on enintään 1 200 euroa/työväline, voit vähentää kulut kerralla hankintavuonna.

Jos hankintahinta ylittää 1 200 euroa, vähennä se vuosittaisina 25 % suuruisina poistoina.

Jos lainaat työnantajalta työvälineitä työkäyttöön eli niiden omistus säilyy työnantajalla, niistä ei synny sinulle veronalaista etua. Jos työnantajasi hankkii työvälineitä omistukseesi, työvälineiden käypä arvo on sinulle palkkaa, jonka työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin.

Jos olet hankkinut tietoliikenneyhteyden (esim. laajakaistan), voit vähentää sen kustannuksia tulonhankkimismenoina. Vähennyksen määrä on:
– 50 % tietoliikenneyhteyden kustannuksista, jos käytät yhteyttä osittain työkäytössä
– 100 % tietoliikenneyhteyden kustannuksista, jos käytät yhteyttä pääasiassa työkäytössä.

 1. Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut

  Työmarkkinajärjestön jäsenmaksut sekä työttömyyskassamaksut vähennetään täysimääräisinä ansiotuloista ennen kuin vero lasketaan.
 2. Ammattikirjallisuus

Voit vähentää verotuksessa summan, jolla olet hankkinut toimialaasi käsitteleviä kirjoja ja ammattilehtiä.

Vähennyksen ehtona on se, että tarvitset ammattikirjallisuutta ammattitaidon ylläpitämiseen tai työn vaatiman ammatillisen pätevyyden takia.

Vähennys koskee esimerkiksi sellaisia kirjoja ja lehtiä, jotka ovat tarpeellisia opettajien opetustyössä.

Sanomalehtien kustannuksia ei yleensä voi vähentää.

 1. Opiskelu- ja koulutusmenot

Voit vähentää itse maksamasi koulutusmenot, jotka ovat tarpeen työtehtäviesi vaatiman tai tarvittavan ammattitaidon säilyttämiseksi tai ylläpitämiseksi siinä työssä, joka sinulla on ollut ennen koulutusta.

Tyypillisiä vähennykseen oikeuttavia menoja ovat: osallistumismaksut, kurssimateriaalimaksut, matkakustannukset, yöpymiskulut koulutuspaikkakunnalla.

7. Asunnon ja työpaikan välisten matkojen kustannukset: omavastuu 750 euroa

Matkakuluista vähennetään ensin omavastuu. Vuonna 2023  omavastuu on 750 euroa. Matkakuluja saa omavastuun jälkeen vähentää enintään 8 400 euroa. Maksimivähennyksen saat vuonna 2023 siis silloin, jos matkakuluja on yhteensä vähintään 9 150 euroa. Ilmoita matkakulut aina kokonaan: älä vähennä omavastuuosuutta itse.

Asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset vähennetään halvimman kulkuneuvon ja halvimman lippuvaihtoehdon mukaan.

Jos olet ollut osan vuotta työttömänä, voit vähentää kodin ja työpaikan väliset matkakulut siltä ajalta, kun olet ollut töissä. Matkakulujen yleistä omavastuuta pienennetään 70 euroa jokaista täyttä työttömyyskuukautta kohti. Täydeksi työttömyyskuukaudeksi katsotaan 21,5 työttömyyspäivää. Omavastuu on kuitenkin vähintään 140 euroa.

Verohallinto saa työttömyyspäivien määrän tietoonsa suoraan etuuksien maksajilta ja pienentää matkakulujesi omavastuuta automaattisesti. Työttömyyspäivien määrän näet esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosasta.

8. Työmatkat

Työmatka on tilapäinen matka, joka tehdään erityiselle työntekemispaikalle työtehtävien vuoksi.

Jos työnantaja ei ole korvannut matkakuluja, voit vähentää kulut verotuksessa tulonhankkimiskuluina.

Ilmoita matkakulut todellisten kustannusten suuruisina. Varsinaista omavastuuta ei ole, mutta verotuksessa tuloista vähennetään vain se osa kuluista, joka ylittää yleisen tulonhankkimisvähennyksen määrän (750 euroa).

Jos olet käyttänyt työmatkaan julkista kulkuneuvoa, matkakulut vähennetään julkisen kulkuneuvon kustannusten suuruisina.

Eri kulkuneuvojen matkakuluvähennys vuonna 2023
www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/vahennykset/matkakulut/eri-kulkuneuvojen-matkakuluvahennys/

Jos sinulla on työsuhde-etuna vapaa autoetu, työmatkakulusta ei voi tehdä vähennystä.

 1. Virka- tai työpuku

Itse hankitusta vaatetuksesta aiheutuneet menot ovat yleensä elantokustannuksia, jotka eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia menoja. Työvaatteista voi saada verotuksessa vähennyksen silloin, jos työpukua ei voi käyttää muuten kuin työtehtävissä. Tällaisia työpukuja ovat esimerkiksi sotilaan, poliisin tai papin virkapuvut ja esiintyvän taiteilijan tavanomaisesta poikkeavat, rajoitettuun käyttöön tarkoitetut esiintymisasut.

Suojavaatteiden hankkimismenot sekä pesemis-yms. kulut ovat vähennyskelpoisia, jos työ on vaatetusta kuluttavaa tai erityisen likaista.

Jos työnantaja kustantaa vain osan työvaatteiden hankintakuluista, vähennystä on mahdollista saada verovelvolliselle itselleen maksettavaksi jääneiden kustannusten osalta.

Mitä kuluja ei voi vähentää?

Tavanomaisia elantomenoja tai verovapaan tulon hankintaan liittyviä kuluja ei voi vähentää verotuksessa tulonhankkimiskuluina.

Verotuksessa vähennyskelvottomia elantomenoja ovat esimerkiksi seuraavat kulut:

 • perheen kulut, asunnon vuokramenot sekä lasten ja kodin hoidosta aiheutuneet menot
 • tavanomaiset vaatetusmenot
 • harrastustoiminnasta aiheutuneet menot
 • tavanomaisten kodin laitteiden hankintamenot (esim. puhelimet, kamerat, televisiot), vaikka laitteita osittain käytettäisiinkin tulonhankinnassa
 • sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksut
 • sairauden- ja terveydenhoitokulut (voit kuitenkin olla oikeutettu veronmaksukyvyn alentumisvähennykseen suurten sairauskulujen johdosta)
 • liikuntakulut, vaikka työ tai työnantaja vaatisi poikkeuksellista suorituskykyä.

 

Pääomatuloa on varallisuuden tuottama tulo, esimerkiksi vuokratulo, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto, osinkotulo, tietyt korkotulot, henkivakuutuksen tuotto ja voitto-osuus.

Pääomatuloista voi vähentää kulut, jotka ovat syntyneet pääomatulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä, esimerkiksi puhelin- ja atk-kulut sekä ammattikirjallisuus. Kulujen täytyy liittyä tulojen hankkimiseen, esimerkiksi sijoitustoimintaan.

Pääomatulon veroprosentti 30 000 € asti 30 %, yli 30 000 € 34 %.

Veroilmoituksen antamisajan pidennys

Lisäaikaa ilmoittamiselle on haettava Verohallinnolta kirjallisesti. Hakemuksen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään veroilmoituksen viimeisenä palautuspäivänä. Hakemus voidaan tehdä OmaVero-palvelussa tai lomakkeella ”Hakemus veroilmoituksen antamisajan pidentämiseksi”.

Lisäaikaa voi saada esimerkiksi sairauden tai muun erityisen syyn perusteella. Työkiireiden tai loman vuoksi veroilmoituksen täydentämisaikaa ei pidennetä.
Jos lisäaikaa ilmoittamiseen myönnetään, veroilmoituksen on oltava Verohallinnossa viimeistään uuden määräajan viimeisenä päivänä.

 

Lähteet ja lisätietoja:
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/

 

Ohjeet: Tilitoimisto CTY