Musiikintekijät -logo

Veroilmoitus

Muistathan, että Suomen Musiikintekijöiden jäsenenä sinulla on mahdollisuus tarvittaessa käyttää tilitoimiston apua veroilmoituksen täyttämiseen.

Veroilmoituksen täyttöohjeet 

2018 verojen ilmoittaminen on muuttunut siten, että esitäytetty veroilmoitus ei enää ole täytettävä lomake vaan muutokset tehdään joko OmaVero-palvelussa tai erillisillä lomakkeilla.

Edellisvuosien tapaan henkilöasiakkaat saavat esitäytetyn veroilmoituksen maalis-huhtikuussa 2019. Jos veroilmoituksessasi ei ole korjattavaa, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos veroilmoitusta täydennetään tai korjataan, ilmoitukset on palautettava joko 7.5., 14.5. tai 21.5.2019 mennessä.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat saavat esitäytetyn veroilmoituksen jo maaliskuussa. Heidän on tehtävä täydennykset veroilmoitukseen viimeistään 2.4.2019.

 

Veroilmoitusten täydentäminen tapahtuu yksinkertaisimmin Verohallinnon OmaVero-palvelussa (https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/). Palveluun pääset kirjautumaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tai voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi.

Verotustietoja voi korjata myös paperilomakkeilla:

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/veroilmoitus_ja_verotuspaato/n%C3%A4in-ilmoitat-paperilla

HUOM ! Lomake 15 (Taiteilijan ja freelancerin tulot) on poistettu käytöstä verovuodesta 2018 alkaen.

 • Ilmoita tulonhankkimistoiminnan tulot ja menot https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/kuvaus/11-tulonhankkimistoiminta/

Tiedot voit ilmoittaa myös OmaVero-palvelussa.

Lomakkeita voi tilata myös numerosta 029 497 030.

Verotuksessa vähennyskelpoiset kustannukset

Tieteellisestä työstä ja taiteen harjoittamisesta johtuneet menot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia tulonhankkimismenoja, jos niitä ei ole korvattu stipendillä tai apurahalla.

Musiikintekijöillä ja muusikoilla tällaisia menoja voivat olla työvälineet (instrumentit), materiaalikulut, työhuoneesta tai harjoitustilasta aiheutuvat kulut ja esiintymisvaatteet.

Taiteilija saa vähentää taiteellisesta työstä aiheutuneet kustannukset. Sen sijaan tuloa tuottamattomasta harrastustoiminnasta aiheutuneita kustannuksia ei voi vähentää.

 1. Tulonhankkimisvähennys 750 euroa tai enemmän

Kaikille palkansaajille myönnettävä tulonhankkimisvähennys on 750 euroa. Tämän vähennyksen verottaja tekee automaattisesti

Jos todellisia kuluja on enemmän kuin 750 euroa, veroilmoitukseen liitetään erittely kuluista (esimerkiksi luettelo hankituista työvälineistä ja niiden hinnoista) ja selvitys siitä, miten ne liittyvät tulonhankintaan

Tositteita ei liitetä mukaan veroilmoitukseen, mutta ne on säilytettävä, koska verotoimisto voi tarvittaessa pyytää ne nähtäväksi. Kuitit on säilytettävä 6 vuotta, myös sähköinen tallennus on mahdollista.

 1. Työhuonevähennyksen portaat

käyttö pääansiotulon hankkimiseksi: 880 euroa/vuosi.

käyttö osapäiväisesti pääansiotulonsa tai huomattavien sivutulojensa hankkimiseksi: 440 euroa/vuosi.

käyttö satunnaisten sivutulojen hankkimiseksi: 220 euroa/vuosi

aviopuolisot käyttävät työhuonetta osapäiväisesti pääansiotulojen tai huomattavien sivutulojen hankkimiseksi: yhteensä 660 euroa/vuosi puolisot yhteensä.

 1. Työvälineet: hankinta-, huolto- ja korjausmenot

Kun työvälineet hankitaan ja pidetään kunnossa itse, niistä aiheutuneet kustannukset ovat verotuksessa vähennyskelpoisia:

Kunnossapitomenot ja enintään 1000 euroa maksaneiden työvälineiden hankintamenot vähennetään kerralla sinä vuonna, kun ne on maksettu.

Jos työvälineen todennäköinen taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta, hankintameno vähennetään vuosittain enintään 25 % menojäännöspoistona.

Jos työväline on tuhoutunut, jäljellä olevan poistamattoman hankintamenon voi vähentää kerralla sinä verovuonna, jona työväline on tuhoutunut.

 1. Tietokoneiden hankintamenot ja tietoliikennekulut

Tietokoneen ja sen oheislaitteiden hankintamenosta voidaan vähentää:

100 %, kun on näyttöä pääasiallisesta työkäytöstä tai huomattavien sivutulojen hankinnasta

50 %, kun on näyttöä työkäytöstä

0 %, kun työkäytöstä ei ole näyttöä

Hankintameno voidaan vähentää kerralla, jos ostohinta on enintään 1000 euroa, muutoin 25%:n vuosipoistoina.

Tulonhankinnassa käytetyn tietoliikenneyhteyden käytön kuluista vähennys voidaan myöntää samoja prosenttiosuuksia ja periaatteita noudattaen kuin tietokoneiden hankintamenoa vähentäessä.

 1. Muita vähennykseen oikeuttavia menoja ovat

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut

Ammattikirjallisuus

Toimialaa tai ammattia käsittelevien kirjojen ja ammattilehtien hankintakustannukset ovat vähennyskelpoisia kuluja, jos ammattikirjallisuuden hankkiminen on tarpeellista työn edellyttämän ammatillisen pätevyyden tai ammattitaidon ylläpitämiseksi.

Luonteeltaan yleissivistävät teokset, kuten esimerkiksi tietosanakirjat ja vieraiden kielten sanakirjat, eivät yleensä ole vähennyskelpoista ammattikirjallisuutta.

Vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, että niitä ei ole korvattu stipendillä tai apurahalla.

Virka- tai työpuku

Itse hankitusta vaatetuksesta aiheutuneet menot ovat yleensä elantokustannuksia, jotka eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia menoja. Työvaatteista voi saada verotuksessa vähennyksen silloin, jos työpukua ei voi käyttää muuten kuin työtehtävissä. Tällaisia työpukuja ovat esimerkiksi sotilaan, poliisin tai papin virkapuvut ja esiintyvän taiteilijan tavanomaisesta poikkeavat, rajoitettuun käyttöön tarkoitetut esiintymisasut.

Suojavaatteiden hankkimismenot sekä pesemis-yms. kulut ovat vähennyskelpoisia, jos työ on vaatetusta kuluttavaa tai erityisen likaista.

Asunnon ja työpaikan välisten matkojen kustannukset

Asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset vähennetään halvimman kulkuneuvon mukaan.

Työmatkat

Työmatka on tilapäinen matka, joka tehdään erityiselle työntekemispaikalle työtehtävien vuoksi.

Jos työnantaja ei ole korvannut matkakuluja, voit vähentää kulut verotuksessa tulonhankkimiskuluina.

Ilmoita matkakulut todellisten kustannusten suuruisina. Varsinaista omavastuuta ei ole, mutta verotuksessa tuloista vähennetään vain se osa kuluista, joka ylittää yleisen tulonhankkimisvähennyksen määrän (750 euroa).

Jos olet käyttänyt työmatkaan julkista kulkuneuvoa, matkakulut vähennetään julkisen kulkuneuvon kustannusten suuruisina. Vähennys omalla autolla tehdystä työmatkasta on 0,25 euroa/km. Jos olet tehnyt matkat ns. käyttöetuautolla eli työsuhdeautolla, josta maksat itse ainakin polttoainekustannukset, vähennys on 0,10 e/km.

Opintomatkojen kustannukset

Opintomatkan kustannukset ovat vähennyskelpoisia silloin, kun matka on ollut tarpeellinen henkilöllä jo olevan työn tai tehtävän hoidon kannalta. Opiskelun osuus matkasta tulee olla vähäistä suurempi, jotta kustannukset olisivat edes osittain vähennettävissä.

Kuluina voidaan vähentää matkakulujen lisäksi matkasta aiheutunut kohtuullinen asumis- ja muiden elantokustannusten lisäys. Jos matka on vain osittain opintomatka, vähennykseksi hyväksytään yleensä opiskeluun käytettyä aikaa vastaava osa matkan kuluista.

Palkkamenot

Muille tulonhankinnassa työtä tehneille maksettu palkka ja muut edut: puolisolle maksettu palkka ei ole vähennyskelpoinen, lapselle maksettu palkka on, mikäli hän on työskennellyt tulonhankkimistoiminnassa ja on ennen verovuotta täyttänyt 14 vuotta.

Edustusmenot

Palkansaajilla ei yleensä ole tulonhankkimiskuluiksi katsottavia edustusmenoja, joten vähennyskelpoisuus on käytännössä harvinaista.

Mitä kuluja ei voi vähentää?

Tavanomaisia elantomenoja tai verovapaan tulon hankintaan liittyviä kuluja ei voi vähentää verotuksessa tulonhankkimiskuluina.

Verotuksessa vähennyskelvottomia elantomenoja ovat esimerkiksi seuraavat kulut:

 • perheen kulut, asunnon vuokramenot sekä lasten ja kodin hoidosta aiheutuneet menot
 • tavanomaiset vaatetusmenot
 • harrastustoiminnasta aiheutuneet menot
 • tavanomaisten kodin laitteiden hankintamenot (esim. puhelimet, kamerat, televisiot), vaikka laitteita osittain käytettäisiinkin tulonhankinnassa
 • sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksut
 • sairauden- ja terveydenhoitokulut (voit kuitenkin olla oikeutettu veronmaksukyvyn alentumisvähennykseen suurten sairauskulujen johdosta)
 • liikuntakulut, vaikka työ tai työnantaja vaatisi poikkeuksellista suorituskykyä.

Apurahat

Taiteen harjoittamista varten myönnetyt apurahat ovat verovapaita ja apurahan myöntäjä on ilmoittanut apurahaan liittyvät tiedot verottajalle. Tiedot voi tarkistaa esitäytetystä veroehdotuksesta. Apurahojen verovapaa enimmäismäärä vuonna 2018 on 20.461,72. 

Pääomatuloa on varallisuuden tuottama tulo, esimerkiksi vuokratulo, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto, osinkotulo, tietyt korkotulot, henkivakuutuksen tuotto ja voitto-osuus.

Pääomatuloista voi vähentää kulut, jotka ovat syntyneet pääomatulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä, esimerkiksi puhelin- ja atk-kulut sekä ammattikirjallisuus. Kulujen täytyy liittyä tulojen hankkimiseen, esimerkiksi sijoitustoimintaan.

Pääomatulon veroprosentti 30 000 € asti 30 %, yli 30 000 € 34 %.

Veroilmoituksen antamisajan pidennys

Lisäaikaa ilmoittamiselle on haettava Verohallinnolta kirjallisesti. Hakemuksen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään veroilmoituksen viimeisenä palautuspäivänä. Hakemus voidaan tehdä OmaVero-palvelussa tai lomakkeella ”Hakemus veroilmoituksen antamisajan pidentämiseksi”.

Lisäaikaa voi saada esimerkiksi sairauden tai muun erityisen syyn perusteella. Sen sijaan esimerkiksi työkiireiden tai loman vuoksi antamisaikaa ei pidennetä.
Jos lisäaikaa ilmoittamiseen myönnetään, veroilmoituksen on oltava Verohallinnossa viimeistään uuden määräajan viimeisenä päivänä.

 

Lähteet ja lisätietoja:

Ohjeet: Tilitoimisto CTY

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/veroilmoitus_ja_verotuspaato/n%C3%A4in-ilmoitat-paperilla/

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48275/verohallinnon-yhten%C3%A4ist%C3%A4misohjeet-vuodelta-2018-toimitettavaa-verotusta-varten/

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48275/verohallinnon-yhten%C3%A4ist%C3%A4misohjeet-vuodelta-2018-toimitettavaa-verotusta-varten/#2.2-er%C3%A4iden-menojen-k%C3%A4sittely-v%C3%A4hennyksen%C3%A4

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48885/apurahojen-stipendien-tunnustuspalkintojen-ja-muiden-palkintojen-verotus/#2.3-veronalaisuuden-selvitt%C3%A4minen