Musiikintekijät -logo

Veroilmoitus

Muistathan, että Suomen Musiikintekijöiden jäsenenä sinulla on mahdollisuus tarvittaessa käyttää tilitoimiston apua veroilmoituksen täyttämiseen.

Veroilmoitus

Lykkääminen

 • Henkilöasiakkaat saavat huhtikuussa esitäytetyn veroilmoituksen, joka on palautettava täydennettynä ja korjattuna verovirastoon veroilmoituslomakkeessa ilmoitettuna määräpäivänä.
 • Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain, jos tietoihin on lisättävää tai korjattavaa.
 • Tarkista aina päivämäärä lomakkeelta.
 • Huomaa, että veroilmoituksen voi nykyään täyttää myös verkossa (”Veroilmoitus verkossa” -palvelu). Tällöin lomakkeita ei palauteta.
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajat antavat veroilmoituksen pääsääntöisesti viimeistään 3.4.2018
 • Lykkäystä palautuspäivään voi saada puhelimitse yleensä enintään kahdeksi viikoksi.
 • Jos sinulla on erittäin pätevä syy, voit kenties saada lykkäystä jopa elokuuhun saakka.
 • Verottajalla on olemassa valmis kaavake, jota voi käyttää pohjana: ”Hakemus veroilmoituksen antamisajan pidentämiseksi”.
 • Hakemus täytyy jättää ennen veroilmoituksen määräpäivää, mieluummin jo hyvissä ajoin.
 • Mikäli lykkäystarve koskee vain vähennettävien
  tulonhankkimiskulujen ilmoittamista, voit jättää veroilmoituksen siinä mainittuna määräpäivänä varustettuna omalla merkinnällä siitä, että ”tulonhankkimiskulut täydennetään ilmoitukseen myöhemmin, eli (esim.) ”kesäkuun loppuun mennessä”.
 • Jos toimit näin, muista ottaa kopio veroilmoituksesta ja liitä se mukaan, kun ilmoitat/”täydennät” tulonhankkimiskulut.
 • ​Tätä neuvoa ei pidä soveltaa, jos veroilmoitus on muutoin puutteellinen, eli esim. jos joitain tuloja puuttuu lomakkeelta – ilmoita ne aina määräpäivänä tai hae lykkäystä!

Säilytä kaikki kuitit

Mikä lomake

 • Vuoden aikana kertyneet tulo- sekä menokuitit tulee olla tallessa. Ilman ostokuitteja ei voi tehdä vähennyksiä.
  Säilytä siis kaikki kuitit huolella!
 • Vuoden aikana saadut palkkalaskelmat on hyvä säilyttää, koska niillä verotusehdotuksen tietojen tarkistaminen on helppoa.
 • Taiteilijan ja freelancerin tulonhankkimiskulut ilmoitetaan verottajan liitelomakkeella 15.
 • Lomakkeella ilmoitetaan vain ne tulot, joita ei ole jo esitäytetyllä veroilmoituksella.
 • Lisäksi lomakkeella ilmoitetaan ne kulut, jotka kohdistuvat veroilmoituksella ja tällä lomakkeella ilmoitettuihin tuloihin, stipendeihin, apurahoihin ja palkintoihin.
 • Laske tulot yhteen ja jaottele kulut lomakkeen mukaisiin eriin, eli esimerkiksi ”materiaali- ja tarvikekulut” ja ”puhelin- ja tietoliikennekulut”.

Tulot ja menot

Arvonlisäverovelvollisuus

 • Tulot ovat sen verovuoden tuloa, jolloin ne on nostettu, saatu tilillesi tai muutoin saatu hallintaan.
 • Meno on sen vuoden kulua, jonka aikana se on maksettu.
 • Mikäli sinulla on jotain muuta kuin palkkatuloja ja et ole kirjanpitovelvollinen, pitää sinun huolehtia, että tositteissa on riittävät tiedot eriteltynä. 
 • Jos olet arvonlisäverovelvollinen, tulee tositteista käydä ilmi arvonlisävero ja veronperusteet.
 • Arvonlisäverovelvollinen ilmoittaa tulot ja menot ilman arvonlisävero-osuutta eli nettoina.
 • Arvonlisäverosta tehdään erikseen kausiveroilmoitus.

Vähennykset

Tulonhankkimiskulujen vähennyskelpoisuus on hyvä osata perustella. Varaudu siis antamaan selvitys kaikista kuluista verottajalle. Tämän vuoksi on hyvä pitää mielessä koko veroilmoituksen teon aikana, että mikä on sellainen kulu, jonka pystyt perustelemaan kuuluvan tulojen hankkimiseen.

Työhuonevähennys

 • Ansiotyötä kotonaan tekevä saa vähentää tulonhankkimismenoina työhuoneesta aiheutuneet kulut.
 • Vähennyskelpoisia voivat olla esim. vuokra sekä lämmitys-, valaistus- ja siivouskulut.
 • Vähennyksen saaminen edellyttää, että työnantaja ei ole järjestänyt työhuonetta tai työhön tai tehtävään liittyy huomattavasti kotityötä.
 • Myös ne, jotka ovat käyttäneet asunnon yhteydessä olevaa työhuonetta huomattavien sivutulojen hankkimiseen, ovat oikeutettuja työhuonevähennykseen.
 • Työhuonevähennys myönnetään kaavamaisin perustein ja se kattaa työhuoneen vuokran, kalusteet, valon, sähkön, lämmön ja siivouksen.
 • Vähennys voidaan myöntää myös suurempana, jos esitetään selvitys todellisesti aiheutuneista kuluista.
 • Jos selvitystä suuremmista kustannuksista ei esitetä, työhuonevähennyksenä myönnetään yleensä seuraavat määrät:
 • niille, joille työnantaja ei ole järjestänyt työhuonetta ja jotka käyttävät työhuonetta pääansiotulonsa hankkimiseksi, kuten esimerkiksi freelancer-toimittajille; 840 euroa/vuosi.
 • niille, jotka käyttävät työhuonetta osapäiväisesti pääansiotulonsa tai pysyväisluonteisten tai huomattavien sivutulojensa hankkimiseksi, kuten esimerkiksi eri oppilaitosten opettajille ja sivutoimisille isännöitsijöille tai komitean sihteereille, 420 euroa/vuosi.
 • sekä niille, jotka käyttävät asuntoa satunnaisten sivutulojen hankkimiseksi, 210 euroa/vuosi.

Ammattikirjallisuuden voi vähentää

 • Verovelvollisen toimialaa tai ammattia käsittelevien kirjojen ja ammattilehtien hankintakustannukset hyväksytään tulon vähennykseksi.
 • Edellytyksenä on, että tällaisen ammattikirjallisuuden hankkiminen on tarpeellista työn edellyttämän ammatillisen pätevyyden tai ammattitaidon ylläpitämiseksi.
 • Näihin kuuluvat myös ammattitaidon ylläpidosta aiheutuneet opiskelukustannukset.
 • Vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, että niitä ei ole korvattu stipendillä tai apurahalla.
 • Sen sijaan luonteeltaan yleissivistävät teokset, kuten esimerkiksi tietosanakirjat ja vieraiden kielten sanakirjat, eivät yleensä ole vähennyskelpoista ammattikirjallisuutta. 

Muut vähennysmahdollisuudet

 • Jäsenmaksut ovat vähennyskelpoisia jos:
  • kyseessä on työmarkkinajärjestön jäsenmaksu ja työttömyyskassamaksu (nämä yleensä automaattisesti esitäytetyllä veroilmoituksella -> tarkistettava)
  • ne ovat järjestöille ja sen jäsenyhdistyksille maksettavia jäsenmaksuja sekä asianomaisen järjestön sääntöjen mukaisessa järjestyksessä määrättyjä ylimääräisiä jäsenmaksuja
  • ne ovat ammatin tai liiketoiminnan harjoittamisen edellytyksenä
  • ne ovat muun tulon hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia
  • Tulonhankkimiskuluina ne vähennetään siltä osin kuin ne ylittävät 750 euron tulonhankkimisvähennyksen.
 • Puhelin- ja tietoliikennekulut ovat vähennyskelpoisia siltä osin kun niitä on käytetty tulonhakintaan.
 • Vaatteet: oikeuskäytännössä (KHO 1988 B 551) on mm. hyväksytty apulaisprofessorille frakin hankkimisesta aiheutuneet kustannukset vähennykseksi puvun rajoitetun käytön vuoksi. Samalla perusteella vähennyskelpoisena voidaan pitää myös muusikon ja muun esiintyvän taiteilijan tavanomaisesta poikkeavaa esiintymisasua.
 • Pienehköt hankinnat vähennetään jo verovuoden aikana kokonaan, mutta isommista hankinnoista kuten soittimista tehdään 25 % esinekohtainen menojäännöspoisto.
 • Hankinnasta jäävä menojäännös eli poistamaton hankintameno siirtyy seuraavalle vuodelle.
 • Poistot merkitään lomakkeella 15.

Työmatkat

 • Varsinaiset työmatkat erityiselle työpaikalle, joista työnantaja ei ole korvannut matkakustannuksia, ovat vähennyskelpoisia.
 • Muista pitää näistä kuluista ajopäiväkirjaa, koska verottaja saattaa pyytää myöhemmin lisäselvityksiä. Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa:
  https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47204/verohallinnon…

Ansiotuloa vai pääomatuloa?

Tulot jakautuvat ansio- ja pääomatuloihin. Ansiotuloja on esimerkiksi palkka- ja eläketulot, etuudet ja käyttökorvaukset. Pääomatuloja ovat muun muassa luovutusvoitot, osingot ja vuokratulot. Tekijänoikeuskorvaukset ovat verotuksessa ansiotuloa, ellei niitä ole saatu perintönä tai testamentattuna, jolloin ne ovat pääomatuloa.

 • Ansiotulot verotetaan progressiivisen tuloveroasteikon mukaisesti, joka on määritelty tuloverolaissa.
 • Pääomatulot verotetaan 30 % verokannalla 30 000 euroon asti ja ylimenevä osa verotetaan 34 % mukaan, näin siis vuonna 2017.

Yhtiöittäminen

Tulontasaus

 • Moni musiikintekijä on perustanut yrityksen toimintansa tueksi.
 • Silloin kun toimintaan liittyy paljon muutakin ja useampia henkilöitä, toimiminen yrityksenä on järkevää.
 • Tällöin pitää osata jakaa kulut oikein henkilöverotuksen ja yhtiön välillä, että täysi vähennysoikeus voidaan käyttää.
 • Kulut kohdistuvat siihen tulolähteeseen ja ilmoitetaan siinä veroilmoituksessa, mihin myös tuloutus kohdistuu.
 • Jos maksu ohjataan ko. yritykselle, täytyy muistaa jo heti tuloutusvaiheessa, ettei se ole elinkeinotoiminnan tuloa vaan yrittäjän sijoitus tai laina yhtiölle (nettotulo), jonka yrittäjä voi nostaa pois.
 • Yhtiön toimintamuoto (tmi, oy) vaikuttaa myös tähän, kuten muu taloudellinen tilanne.
 • Yritystoimintaisen kannattaa harkita tilitoimistoyhteisöä, joka osaa neuvoa verotuksessa ja muussa lainsäädännössä.
 • Virallisten maksujen huolehtiminen oikeaan aikaan eräpäiviin mennessä pitää luottotiedot kunnossa. Se on edellytys esim. ennakkoperintärekisterin voimassaololle.
 • Yhtiölle voidaan määrätä myös ennakkoverot, joihin on mahdollisuus hakea muutosta etukäteen tai tilikauden aikana.
 • Jos tekijänoikeuskorvauksista halutaan ennakkoverot, täytyy henkilön hakeutua henkilökohtaisesti ennakkoperintärekisteriin. Nämä verot huomioidaan henkilökohtaisessa verotuksessa.
 

 • Tulontasausta voidaan hakea useammalle vuodelle, jos tiedetään, että tulot ovat vaihtelevat useammalle vuodelle.
 • Tulontasausta sovelletaan valtionverotuksessa kahdelta tai useammalta vuodelta saatuun ansiotuloa olevaan kertatuloon.
 • Tulontasauksessa kertatuloon voi sisältyä myös kuluvalta vuodelta kertyvää tuloa.
 • Verovelvollisen on vaadittava tulontasauksen toimittamista. Vaatimus on esitettävä ennen kertatulon saamisvuodelta toimitettavan verotuksen päättymistä. Esimerkiksi vuoden 2017 verotus päättyy 31.10.2018.
 • Tuloverolain 128 §:n 2 momentissa on esimerkkiluettelo tulontasaukseen oikeuttavista ansiotuloista. Kahdelta tai useammalta vuodelta kertyneenä ansiotulona voidaan pitää muun muassa:
  • aikaisemmilta vuosilta saatua palkkaa tai verovuodelta ja sitä edeltäneeltä vuodelta saatua eläkettä
  • verovelvollisen työstä erotessaan saamaa kertakorvausta
  • liikettä luovutettaessa saatua tuloa
  • tuloa tekijänoikeudesta tai patentista, jos kyseessä ei ole TVL 52 §:ssä tarkoitettu pääomatulo.
  • Tekijänoikeudesta tai patentista saattaa kertyä tuloa useampana vuonna. Tulontasausta voidaan soveltaa ainoastaan ensimmäisenä vuotena suoritettuun korvaukseen.

Ulkomailta saadut tulot

 • Suomessa asuvan henkilön on maksettava veroa Suomeen saaduista ulkomaan tuloista ja ne on ilmoitettava veroilmoituksella.
 • Tähän käytetään lomaketta 16 ”Selvitys ulkomaantuloista”.
 • Ulkomailta saatuun tuloon vaikuttaa se, että sovelletaanko siihen 6 kuukauden sääntöä vai ei.
  • mikäli 6 kuukauden sääntöä sovelletaan, niin tuloveroja ei tarvitse maksaa Suomeen.
  • sairausvakuutuslain mukaan sairausvakuutus täytyy kuitenkin maksaa, jos olet siitä vakuutettu Suomessa.
 • Muista tarkistaa myös ulkomaan tulojen ja verojen kohdalla, ettei niitä ole jo merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen.
 • Valmiiksi ilmoitettuja tuloja ovat yleensä ainakin Ruotsista saatu eläketulo ja suomalaisen välittäjän kautta saadut osinkotulot.
 • Lomakkeella ilmoitettavat tulot ilmoitetaan euroina ja sentin tarkkuudella.
 • Valuuttamuunnoksissa käytetään Euroopan keskuspankin keskikurssia.
 • Lomakkeen mukana ei tarvitse lähettää tositteita.
 

 

Ulkomaan tuloja ovat

 • ulkomailta saadut eläketulot
 • ulkomaiselta työnantajaltasaadut palkat
 • ulkomailta saadut muut ansiotulot
 • ulkomailta saadut osinkotulot
 • muut ulkomailta saadut pääomatulot
 

Ohjeet päivitetty vuonna 2018. Ohjeet: CTY tilitoimisto