Elvis kampanjoi Arkadianmäellä: Suomalainen musiikki – Valtava kasvun mahdollisuus

Elvis kampanjoi Arkadianmäellä: Suomalainen musiikki – Valtava kasvun mahdollisuus

Elvis aloitti vuoden vaihteessa työskentelyn musiikintekijöitä koskevien hallitusohjelmatavoitteiden esiintuomiseksi. Valtava kasvun mahdollisuus -kampanja esittelee suomalaisen musiikin menestyspolulla olevia ongelmia. Päättäjien työtä helpottamaan tarjotaan myös valmiita ratkaisuja.

Elvis otti yhteyttä keskeisimpien puolueiden toimistoihin, ja kävi esittelemässä hallitusohjelmatavoitteensa kaudelle 2015–2019. Mitä ajatuksia Elvisin teesit herättävät?

Mitä mieltä?

1. Yhdenvertainen  sosiaaliturva kaikille

2. Musiikintekijöiden oikeudet on turvattava

3. Suomalainen musiikki on valtava kasvun mahdollisuus

4. Sivistysvaltiossa on kulttuuriministeri


Suomen Kristillisdemokraatit, kansanedustaja Sauli Ahvenjärvi

1. Yhdenvertainen  sosiaaliturva kaikille

– Olen tavoitteesta täysin samaa mieltä. KD:n yrittäjyysohjelman yhtenä kärkitavoitteena on yrittäjien sosiaaliturvan parantaminen. Tämä koskee myös yksinyrittäjiä. Olemme kanssanne täsmälleen samaa mieltä sosiaali- ja eläketurvan saattamisesta yhdenmukaiseksi muiden alojen kanssa. Lisäksi esitämme ohjelmassa mm. yksinyrittäjälle oikeutta työttömyysturvaan tilanteessa, jossa yritys ei enää tosiasiallisesti toimi ja oikeutta verovähennykseen sairastuneen lapsen hoitajan palkasta, tai vaihtoehtona erityistä yrittäjille suunnattua Kelalta haettavaa sairaan lapsen hoitotukea.

2. Musiikintekijöiden oikeudet on turvattava

– Olen samaa mieltä niin tavoitteen kuin keinojenkin osalta.

3. Suomalainen musiikki on valtava kasvun mahdollisuus

– Olen tavoitteista täysin samaa mieltä. Esittämistänne ratkaisuista nostaisin erityisesti esille tekijänoikeuskorvausten verotuskäytännön uudistamisen ja koulutuksen kehittämisen esittämällänne tavalla. Lisäksi ammattiin valmistavan musiikkikoulutuksen opetussuunnitelmiin olisi syytä sisällyttää sopiva annos liiketalouden ja yrittäjyyden perusteita.

4. Sivistysvaltiossa on kultturiministeri

– Tottakai.


Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, puoluesihteeri Reijo Paananen

1. Yhdenvertainen  sosiaaliturva kaikille

– Olemme vaatimusten kanssa samaa mieltä. MYEL sopii taiteen itsensätyöllistäville tekijöille paremmin kuin YEL. Muutos ei kuitenkaan ole läpihuutojuttu.

2. Musiikintekijöiden oikeudet on turvattava

– Kohtuullisen korvauksen määritelmää on syytä tarkentaa esittämäänne suuntaan. Tekijänoikeuslaki kehittyy koko ajan. Hyvitysmaksujärjestelmän haitasta maksettu korvaus ei saa olla pois kulttuurin muusta rahoituksesta ja järjestelmään kuuluva hyvitysmaksun tason arviointi pitää perustua neutraaliin tutkimukseen. Kollektiivisen sopimisen mahdollisuus on ehdottomasti turvattava.

3. Suomalainen musiikki on valtava kasvun mahdollisuus

– Tarvitaan erityisesti taiteen ja kulttuurin tekijöiden erityispiirteet huomioiva TEKES-ohjelma. Luovilla aloilla on paljon kasvun ja työllisyyden potentiaalia.

Meidän on kunnioitettava taiteen tekijöiden vapautta tehdä itsensä näköistä taidetta. Kyse on luovien alojen infrastruktuurin kehittämisestä; markkinointia, tuotteistusosaamista, verkostoitumista…

Tekijänoikeustulon periaatteesta olemme samaa mieltä. Toteutuskeino on löydettävä.

4. Sivistysvaltiossa on kultturiministeri

Juuri näin. Kulttuuri- ja sivistysvaltio ansaitsee oman ministerinsä.


Suomen Keskusta, kansanedustaja Mikko Alatalo

1. Yhdenvertainen  sosiaaliturva kaikille

– Sosiaaliturvalainsäädäntömme perustuu oletukseen, että luovaa työtä tehtäisiin perinteisessä pysyvässä työ- tai virkasuhteessa. Luovalla alalla kuitenkin toimitaan pääasiassa omalla riskillä – yrittäjänä, freelancerina, ammatinharjoittajana. Itsensä työllistäville luovan työn tekijöille tulisi turvata kohtuullisen toimeentulon ohella kunnollinen työeläketurva. Se tulee järjestää niin, että se kannustaisi nykyistä enemmän oman eläkkeen kerryttämiseen.

2. Musiikintekijöiden oikeudet on turvattava

– Kohtuullisen korvauksen määritelmä on saatava tarkasti tekijänoikeuslakiin. Luovan alan tekijällä on oltava mahdollisuus kohtuuttomien sopimusten purkamiseen, tarvittaessa ilman oikeudenkäyntimenettelyä. Hyvitysmaksukorvaukset eivät saa olla pois muusta kulttuurin tukemisesta.

3. Suomalainen musiikki on valtava kasvun mahdollisuus

– Musiikkiviennin julkista tukea pitää lisätä. Myös Tekes on saatava mukaan musiikkiviennin rahoittamiseen.

4. Sivistysvaltiossa on kultturiministeri

– Kulttuuriministeri on tarpeellinen edistämään kotimaista kulttuuria. Hän vie maailmalle suomalaista musiikkia ja huolehtii taiteilijoiden etujen toteutumisesta.


Kansallinen Kokoomus, kansanedustaja Raija Vahasalo               

1. Yhdenvertainen  sosiaaliturva kaikille

– Itsensä työllistävien luovan alan tekijöiden sosiaali- ja eläketurva on saatava yhdenvertaiseksi muun yhteiskunnan kanssa. Työeläketurva on järjestettävä niin, että se kannustaa oman eläkkeen kerryttämiseen.

Kokoomus on tehnyt aloitteen, että tekijä voisi ohjata tekijänoikeusjärjestöltä saamansa henkilökohtaiset korvaukset määräysvallassaan olevan yhtiön elinkeinotuloksi. Se lisää luovan työn kannustavuutta yksilöiden ja pienyritysten tasolla sekä luo edellytyksiä luovan alan kasvulle ja uudistumiselle.

2. Musiikintekijöiden oikeudet on turvattava

– Ei ole välttämättä hyvä asia, että hyvitysmaksu korvataan valtion budjetista. Se todennäköisesti tarkoittaa tiukkoina aikoina muun kulttuurirahoituksen alentumista. Siksi hyvitysmaksun rahoituksen monipuolistaminen on tärkeää. Valtion rahoituksen rinnalle tarvitaan esimerkiksi kattava laitemaksujärjestelmä, jos EU:n tietoyhteiskuntadirektiivin edellyttämää sopivaa korvausta (fair compensation) yksityisen kopioinnin sallimisesta ei pystytä hoitamaan.

3. Suomalainen musiikki on valtava kasvun mahdollisuus

– Luovan alan osuus bkt:sta on isompi kuin esimerkiksi paperiteollisuuden tai matkailualan. Kulttuurivientiä on kehitettävä.  Se edellyttää pitkäjänteistä poliittista sitoutumista, tuotteistamista, konseptointia, liiketalousosaamisen kehittämistä ja markkinointia. Uusia rahoituskanavia on löydettävä esimerkiksi Tekesiltä. EU:n rahoitusta on paremmin hyödynnettävä. Tekijänoikeuskysymykset on huomioitava koulujen opetussuunnitelmissa jo peruskoulusta lähtien.

4. Sivistysvaltiossa on kultturiministeri

– Sivistyksestä ei voida puhua ilman kulttuuria. Kulttuuri on jokaisen asia ja jokaisella on oikeus kulttuuriin.  Kulttuurin merkitys ja arvostus on noussut huikeasti viime vuosina. Myös kulttuurikasvatus pitää aloittaa varhain. Sitä varmistamaan on luotu perusopetuksen tuntijaossa lisätyt taito- ja taideaineiden osuudet. Siksi aktiivista ja osaavaa kulttuuriministeriä tarvitaan edelleen.


Perussuomalaiset, kansanedustaja Kike Elomaa

1. Yhdenvertainen  sosiaaliturva kaikille

– Taiteen alalla sosiaaliturva on selvästi heikompi kuin niin sanotussa normaalissa palkkatyössä. Tähän kaivataan muutosta. Esimerkiksi tekijänoikeusmaksut tulisi huomioida paremmin eläkekertymässä.

2. Musiikintekijöiden oikeudet on turvattava

– Tehdystä työstä on saatava asianmukainen korvaus. Tämä pätee myös musiikintekijöiden kohdalla. Aineettoman omaisuuden laittomaan levittämiseen on puututtava. Hyvitysmaksujärjestelmää tulee kehittää siten, että se vahvistaa aidosti suomalaisten musiikintekijöiden toimintaedellytyksiä. Musiikintekijöiden ammattiryhmää ei saa myöskään unohtaa verotusta suunniteltaessa. Olen allekirjoittanut viime vuonna lakialoitteen, jolla pyritään mahdollistamaan henkilökohtaisten tekijänoikeuskorvausten tulouttaminen tekijän yhtiölle.

3. Suomalainen musiikki on valtava kasvun mahdollisuus

– Luovat alat ovat kolmanneksi suurin työllistäjä EU-alueella. Myös suomessa luovien alojen valtava potentiaali tulisi nähdä varteenotettavana mahdollisuutena luoda talouskasvua ja uusia työpaikkoja.

4. Sivistysvaltiossa on kultturiministeri

– Suomen kulttuuri- ja urheiluministerin salkku ei ole kevyt, päinvastoin. Luovien alojen ja liikunnan vahvistaminen tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia vaikuttaa suomalaisten hyvinvointiin.


Vihreä liitto, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto

1. Yhdenvertainen  sosiaaliturva kaikille

– Ehdottomasti! Vihreiden mielestä kaikilla työtä tekevillä on oikeus yhdenvertaiseen sosiaaliturvaan työn tekemisen ja teettämisen tavoista riippumatta. Taiteilijan eläketurvan järjestäminen Myel:lin kautta pitää selvittää.

2. Musiikintekijöiden oikeudet on turvattava

– Kyllä. Kannatamme kohtuullisen korvauksen määritelmän tarkentamista tekijänoikeuslakiin, samoin kollektiivista neuvotteluoikeutta. Luovan työn tekijällä on oikeus nauttia työnsä hedelmistä. Hyvitysmaksut eivät ole oikeastaan ole palkkaa taiteilijan tekemistä työtunneista vaan korvausta siitä vaihtoarvosta, joka teoksella on. Samasta syystä perustulo ei koskaan korvaisi hyvitysmaksuja. Hyvitysmaksut kuuluvat luovan työn tekijöille eikä hyvitysmaksujen maksaminen OKM:n budjetista siksi voi olla pois muun kulttuurin tukemisesta.

3. Suomalainen musiikki on valtava kasvun mahdollisuus

– Kyllä. Suomessa luovan talouden osuus bruttokansantuotteesta on pieni, jos verrataan muihin Pohjoismaihin. Osuus saadaan kasvuun esimerkiksi verotuksellisilla ratkaisuilla. Tarja Cronbergin selvitys tavoista edistää taiteen tekemisen edellytyksiä kannattaisi panna täytäntöön. Myös Teoston esittämä malli tekijänoikeustulojen sijoittamisesta musiikintekijän yhtiöön kuulostaa kannatettavalta.

4. Sivistysvaltiossa on kultturiministeri

– Kyllä. Suomi tarvitsee kulttuuriministeriä enemmän kuin koskaan. Raha ei riitä – ihminen tarvitsee myös taidetta.


Suomen ruotsalainen kansanpuolue, kansanedustaja Mikaela Nylander

1. Yhdenvertainen  sosiaaliturva kaikille

– Itsensätyöllistävien asemaa on parannettava kaikilla aloilla. Tämä on tärkeää koska se tukee työllisyyttä kokonaisvaltaisesti. Työ- ja elinkeinoministeriön tekemät kartoitukset itsensätyöllistävien tilasta on ollut hyvä avaus.

2. Musiikintekijöiden oikeudet on turvattava

– Mielestäni on tärkeää, että tekijänoikeuslainsäädäntö elää ajassa ja että hyvitysmaksujärjestelmä asianmukaisella tavalla turvaa kohtuullisen korvauksen musiikintekijöille.

3. Suomalainen musiikki on valtava kasvun mahdollisuus

– Kaikki keinot ja avaukset, joilla voimme luoda talouskasvua ja tukea ihmisten toimeentuloa, ovat tervetulleita. On hyvä tutkia millä tavoin muiden maiden hyviä käytäntöjä voitaisiin soveltaa myös suomessa kasvun tukemiseksi.

Kulttuuriministeri Wallin ajoi kaudellaan 2007–11 kulttuurivientiä. RKP on edelleen sitä mieltä, että se kannatti – ja kannattaa. Kulttuuriala ja luova talous kasvaa nyt globaalisti ja siinä kilpailussa Suomella on edelleen paljon annettavaa ja voitettavaa, vaikkapa muotoilun, musiikin, näyttämötaiteen ja pelimaailman saralla.

4. Sivistysvaltiossa on kultturiministeri

– Näin on!


Vasemmistoliitto, kansanedustaja Silvia Modig

1. Yhdenvertainen  sosiaaliturva kaikille

– Luovan alan sosiaaliturva menee monilta osin käsi kädessä yrittäjien sosiaaliturvan parantamisen kanssa. Eli sairaspäivät, työttömyyskarenssi ja eläkekertymä on laitettava kuntoon.

2. Musiikintekijöiden oikeudet on turvattava

– Luovat alat syntyvät tekijöiden kautta. Tukemalla tekijöitä tuemme luovan alan kasvua. Tekijänoikeus on avainasemassa. Tärkeää on piratismin vastustaminen ja yleinen asennemuutos, jossa konkretisoituu se, että musiikin on tehnyt joku ja hänelle kuuluu siitä korvaus. Siksi pidin hyvitysmaksun viemistä budjettiin vääränä ratkaisun varmistaa hyvityskorvausten määrä. On tietysti hyvä, että korvaus varmistettiin, mutta keino oli väärä.

3. Suomalainen musiikki on valtava kasvun mahdollisuus

– Ruotsissa musiikkivienti ja luovat alat ovat huomattavasti suurempia kuin meillä. Tämä on seurausta vuosien saatossa tehdystä määrätietoisesta työstä, joka edistää esimerkiksi musiikkialaa myös taloudellisen mahdollisuutena. Luovat alat tuottavat aineetonta hyvinvointia ja ovat siten mitä paras kestävän kehityksen mukainen kasvuala. Ei pidä unohtaa musiikin vaikutusta hyvinvointiin.

Esimerkiksi kannatan arvonlisäveron alarajan nostoa ja tekijänoikeuskorvausten ohjaamista tekijän omalle yritykselle.

4. Sivistysvaltiossa on kultturiministeri

– Totta mooses. Sivistysvaltiolla tulee olla kulttuuriministeri.

– Mielestäni kaikki neljä tavoitetta tarvitaan: Luovilla aloilla on valtava kasvun mahdollisuus, mutta kasvu toteutuu vain turvaamalla musikintekijöiden oikeudet ja sosiaaliturva. Ilman tekijöitä ei ole luovaa alaa. Jotta tämä olisi mahdollista, on meillä oltava kulttuuriministeri, joka tätä kokonaisuutta edistää.


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 1/2015

Selaa lehden artikkeleita