Koulutuksesta kasvua biisivientiin! - Suomen Musiikintekijöiden tutkimus

Suomalainen musiikintekijäkoulutus ei vielä anna riittäviä valmiuksia kansainvälisillä markkinoilla toimimiseen.

Me kerromme, mitä muutoksia tarvitaan ja miksi.

Taustaa

 • Suomen Musiikintekijät käynnisti syyskuussa 2022 tutkimushankkeen, jolla kartoitettiin musiikintekemisen koulutuksen nykytilaa Suomessa. Tavoite oli tunnistaa kehityskohteita koulutuksen rakenteissa, sisällöissä ja saavutettavuudessa.
 • Erityisesti tarkasteltiin koulutusten antamia valmiuksia työskentelyyn musiikintekijänä kansainvälisellä kentällä.
 • Tutkimuksen taustalla ovat Music Finlandin julkaiseman Biisiviennin vision koulutukseen liittyvät strategiset tavoitteet.
 • Tutkimuksen toteutti FT, erikoistutkija Riikka Hiltunen.

Tutkimusmenetelmä

 • Erikoistutkija FT Riikka Hiltunen hyödynsi aikaisempia tutkimuksia ja raportteja sekä selvitystä varten kerättyä aineistoa.
 • Raporttia varten käytiin läpi opetussuunnitelmatekstejä, kattojärjestöjen omia kyselyjä, aiheeseen liittyviä opinnäytetöitä sekä erilaisia oppilaitosten materiaaleja.
 • Lisäksi kerättiin laadullista haastattelu- ja kyselyaineistoa syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana.
 • Tutkija teki kaikkiaan 18 haastattelua, joukossa koulutusohjelmien vastaavia, katto-organisaatioiden edustajia ja muita asiantuntijoita.
 • Tutkija analysoi haastattelu- ja kyselyaineiston laadullisen sisällönanalyysin menetelmin, pyrkien pikemminkin tunnistamaan yksittäisiäkin teemoja, haasteita ja kehityskohteita kuin löytämään voimakkaasti yleistettävissä olevia tekijöitä.

Tutkimuksen johtopäätökset

Kansainvälistymisessä on potentiaalia

 • Popmusiikin teosvienti on kasvanut vuodesta 2006 lähtien
  (2010: 28 biisiä* > 2022: 126 biisiä).
 • Kansainvälisiä julkaisuja saaneiden suomalaisten musiikintekijöiden määrä on noussut huimasti
  (2010: 20 tekijää* > 2022: 180 tekijää).
 • Tekijänoikeudet on ainoa musiikkiviennin alue, joka kasvoi Suomessa myös pandemia-aikana.
 • Korona-aika vähensi musiikkialalle hakeutuvien määrää muualla paitsi musiikintekijälinjoilla.

*Music Finland: Popmusiikin teosvienti 2022

 • Teoston asiakkaista ja biisiviennin parissa menestyneistä vain reilu viidennes on naisia.
 • Maahanmuuttaja-taustaisten osuus musiikintekijäkoulutuksiin hakeutuvista on pieni.

Miten kasvattaa musiikintekijöiden ammattikunnan volyymia ja monimuotoisuutta?

 • Kitketään musiikinteon sukupuolittuneisuutta jo taiteen perusopetuksesta lähtien.
 • Lisätään taiteen perusopetuksen saavutettavuutta entisestään.
 • Varmistetaan, että musiikinteon ammatillinen koulutus näyttäytyy houkuttelevana vaihtoehtona kaikille väestöryhmille.
 • Varmistetaan, että taiteen perusopetuksessa toimivilla pedagogeilla on valmiudet opettaa musiikin tekemistä ja mahdollisuus täydennyskoulutukseen.
 • Lisätään ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja.

 • rohkeutta ja itsetuntoa
 • sosiaalisia taitoja
 • kykyä verkostoitua
 • “omaa juttua” tekijänä
 • englannin kielen taitoa
 • urasuunnittelua
 • popmusiikin historiatuntemusta.

Miten ammatillinen koulutus voisi antaa paremmat valmiudet kansainväliseen uraan?

 • Luodaan opiskelijoille mahdollisuuksia verkoistoitua kansainvälisesti.
 • Vaalitaan omaperäisyyttä ja kannustetaan persoonalliseen musiikilliseen ilmaisuun.
 • Huolehditaan kouluttajien valmiuksista opettaa modernin popin ja elektronisen musiikin tekemistä sekä englanniksi sanoittamista.
 • Opetetaan bisnestaitoja ja urasuunnittelua.
 • Lisätään joustavuutta opetussuunnitelmiin.
 • Suhtaudutaan kansainvälistymiseen potentiaalisena mahdollisuutena ja ammattilaisuuden näkymänä.

 • Eri maiden musiikkimarkkinoissa ja -trendeissä on isoja eroja.
 • Moni musiikintekijä haluaa aloittaa uransa kansainvälisillä markkinoilla ilman, että hankkii ensin menestystä Suomessa.

Miten musiikintekijöiden ammatillinen koulutus pysyy kehityksessä mukana?

 • Palkataan oppilaitoksiin kansainvälisen toiminnan koordinaattoreita.
 • Lisätään oppilaitosten rahallisia resursseja, jotta opetus ei jää jälkeen musiikkiteknologian kehityksestä ja kansainvälisten musiikkimarkkinoiden vaatimuksista.
 • Vahvistetaan oppilaitosten välistä yhteistyötä.
 • Vahvistetaan toimialan ja oppilaitosten yhteistyötä.
 • Lisätään rahoituksen ennakoitavuutta.

 • Kitketään sukupuolittuneisuutta ja lisätään saavutettavuutta.
 • Varmistetaan rahoituksen ennakoitavuutta.
 • Huolehditaan kouluttajien valmiuksista.
 • Huomioidaan, että vaadittavat valmiudet ovat muitakin kuin musiikillisia.
 • Muutetaan asennetta toimialan ja koulutuksen välillä.