Tekijänoikeuslain uudistus hyväksytty eduskunnassa – musiikin tekijöiden asema suhteessa alustapalveluihin vahvistuu

Eduskunta on istunnossaan 27.2.2023 hyväksynyt lain tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta. Lailla saatetaan voimaan EU-direktiivi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (ns. DSM-direktiivi). Laki on musiikin tekijöille ja säveltäjille erittäin merkittävä, sillä se vahvistaa musiikin tekijöiden oikeuksia digitaalisilla alustoilla.

Uusi tekijänoikeuslaki saattaa vihdoin tekijänoikeuksiin liittyvän lainsäädännön digitaalisen toimintaympäristön vaatimalle tasolle. Jo vuonna 2019 EU-parlamentissa hyväksytyn DSM-direktiivin tavoitteena on luovien sisältöjen tekijöiden aseman parantaminen sekä sopimisen edistäminen sisältöjen käytöstä.

Nyt hyväksytyssä lakiesityksessä merkittävä on erityisesti lain 6a luku, jonka mukaan alustapalveluilla on selkeästi tekijänoikeudellinen vastuu välittämistään sisällöistä. Tämä tarkoittaa, että internetin alustoilla on jatkossa selvä velvoite hankkia lupa sisältöjen käyttöön sekä maksaa tekijöille niistä asianmukainen korvaus. Samoin alustoilla on velvollisuus ottaa pois luvattomat sisällöt.

Lakiuudistus parantaa tekijöiden omaisuudensuojaa ja vahvistaa musiikin tekijöiden neuvotteluasemaa suhteessa ylikansallisiin alustapalveluihin.

”Lain keskeinen tarkoitus on suojata tekijöiden oikeuksia muuttuvassa digiympäristössä. Ajan tasalla oleva ja vahva tekijänoikeussuoja on kotimaisen sisältömarkkinan tulevaisuuden kilpailukyvyn edellytys. Näin luodaan reilummat sisämarkkinat, joilla myös luovan työn tekijät voivat elää ja menestyä työllään, yrittäjät voivat investoida ja tuottaa uutta sisältöä kuulijoiden ja katsojien iloksi”, sanoo Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen.  

Salmisen mukaan uudistettu laki parantaa myös kansalaisten oikeusturvaa.
”Myös kansalaiset voivat tulevaisuudessa käyttää sisältöjä turvallisemmin, kun luvan hankkiminen on selkeästi sisällytetty alustojen vastuulle.”

Tekijänoikeusdirektiivin toimeenpano on ollut Suomessa monivaiheinen prosessi ja Suomi onkin yksi viimeisiä EU-maita, jossa uusi laki hyväksytään. Esimerkiksi Ranskassa direktiivi toimeenpantiin jo vuonna 2021 ja Ruotsissakin vuonna 2022. Euroopan komissio ehti jo haastaa Suomen EU-tuomioistuimeen tekijänoikeuslainsäädännön toimeenpanon viivästymisen vuoksi.

Tavoitteena yhdenmukainen tekijänoikeussääntely Euroopassa

Teosto on pitänyt jatkuvasti esillä, että direktiivi tulisi toimeenpanna Suomessa mahdollisimman paljon sen sanamuotoa ja henkeä noudattaen. Yksi direktiivin keskeinen tavoite kun on ollut myös lainsäädännön yhdenmukaistaminen Euroopassa.

”On hyvä, että lainsäädäntö saadaan vihdoin voimaan myös meillä ja se toteuttaa myös direktiivin henkeä. Luovat sisällöt kun eivät noudata kansallisvaltioiden rajoja eikä Suomen kaltainen pieni maa voi olettaa, että ylikansalliset alustapalvelut loisivat Suomeen omia käytänteitään”, huomauttaa Salminen.

Lainsäädännön voimaantulon ajankohta selviää vasta myöhemmin, kun hyväksytty laki vahvistetaan valtioneuvostossa. Samassa yhteydessä saatetaan voimaan myös verkkolähetysdirektiivi (2019/789/EU), jolla edistetään TV- ja radio-ohjelmien rajat ylittävää lähettämistä ja edelleenlähettämistä EU:n sisämarkkinoilla.

Lähde: Teosto.fi