Kuka perii tekijänoikeuteni ja Teosto-korvaukseni?

Ajassa

Kuka perii tekijänoikeuteni ja Teosto-korvaukseni?

Tekijänoikeuksien osuus perinnöstä saattaa olla hyvinkin merkittävä, joten niiden perimisestä kannattaa ehdottomasti lausua omassa testamentissa.

Tekijänoikeudet siirtyvät perintönä perinnönsaajille siinä missä kaikki muukin omaisuutesi. Tekijänoikeuteen sovelletaan tekijän kuoltua avio-oikeutta, perintöä ja testamenttia koskevia lain kohtia.

Tekijänoikeudet merkitään perunkirjoituksessa omaisuudeksesi ja ne kuuluvat kuolinpesään siihen asti, kunnes perinnönjako suoritetaan. Jakamattomassa kuolinpesässä osakkaat määräävät yhteisesti kuolinpesään kuuluvan tekijänoikeuden käyttämisestä. Kuolinpesän osakkaiden tekemässä perinnönjaossa tekijänoikeus voidaan siirtää kokonaisuudessaan yhdelle perillisistä tai sen eri osia voidaan jakaa kaikille tai useille perillisille tarvittaessa hyvinkin ohuina viipaleina.

Mikäli sinulla ei ole testamenttia, jää tekijänoikeuksien jakamisen perillistesi tehtäväksi.

Jos testamenttia ei ole, laki määrää perijän

Mikäli tekijänoikeuksia koskevaa testamenttia ei ole, siirtyy tekijänoikeus kuten muukin omaisuus perintöihin liittyvän lainsäännösten mukaisesti lakisääteisille perillisillesi. Jos rintaperillisiä eli lapsia tai lapsenlapsia ei ole, omaisuus, mukaan lukien tekijänoikeus, siirtyy eloonjääneelle puolisolle eli leskelle. Jos sinulla on lapsia, leski ei peri sinua.

Mikäli lapsia tai puolisoa ei ole, perillisasemassa ovat edesmenneen taiteilijan vanhemmat tai isovanhemmat, sisarukset tai heidän lapsensa.

Lakimääräinen perimysoikeus katkeaa serkkuihin ja serkut eivät enää peri. Tällöin perintö menee valtiolle.

Huomionarvoista on myös, että avopuoliso ei peri mitään, ellet ole tehnyt hänen hyväkseen testamenttia. Tässä kohtaa laki kohtelee avioleskeä eri tavalla kuin avoleskeä.

Rintaperilliset ja leski perillisinä

Mikäli sinulta jää rintaperillisiä, eloonjäänyt leski ei peri lainkaan omaisuuttasi. Jos toiveesi on, että leski perii tekijänoikeuksia tai saa elinaikansa niiden tuotot, tulisi tämä määrätä testamentilla.

Lapsettoman avioparin kohdalla leski perii lain mukaan ensiksi kuolleen puolison. Jos haluat muuttaa tätä perimysjärjestystä, sinun on tehtävä testamentti. Testamentinsaajan eli sen, jonka hyväksi testamentti tehdään, ei tarvitse olla sukulainen ja se voi olla myös yhteisö.

Miksi kannattaa tehdä testamentti?

Testamentti on ainoa asiakirja, jolla voidaan määrätä siitä, mitä omaisuudellesi tapahtuu kuolemasi jälkeen. Testamentissa voidaan tekijänoikeuksien osalta joko kokonaan tai osittain poiketa lakinmukaisesta perimysjärjestyksestä.

Testamenttimääräyksiäsi voidaan käsitellä joko ainoastaan tekijänoikeuksia koskevassa testamentissa tai omaisuutta laajemmin koskevassa testamentissa. Mikäli testamentti koskee omaisuutta laajemmin, kannattaa tekijänoikeudet mainita nimenomaisesti omana erillisenä kohtanaan. Lisäksi testamenttiin kannattaa sisällyttää selkeä maininta siitä, miten muu omaisuutesi jaetaan.

Testamentissa tekijänoikeuksista voi määrätä vapaasti, esimerkiksi vaikkapa oikeuskohtaisesti kuten yleisölle välittäminen, kappaleenvalmistamisoikeus, ym. Kannattaa kuitenkin harkita, kuinka pieniin osasiin käytännöllisesti ajatellen tekijänoikeuksia kannattaa lähteä jakamaan.

Tekijänoikeudet voi myös testamentata kokonaisuudessaan ainoastaan yhdelle henkilölle tai taholle.

Tarkkana sanavalinnoissa

Testamenttimääräyksien kohdalla tulee olla tarkkana. Jos testamentissa mainitaan esimerkiksi ”Teosto-korvaukset” tai ”tekijänoikeuskorvaukset”, tarkoitetaanko tällä vain korvauksia ja tuloja vai koko oikeuden siirtymistä?

Mikäli tarkoituksesi on, että kaikki tekijänoikeudet ja niihin perustuvat korvaukset saa sama henkilö tai taho, tämä kannattaa selkeästi ilmaista testamentissa. Ja vastaavasti, jos tarkoitus on päinvastainen, kannattaa selkeästi mainita kuka saa mitäkin.

Tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä lukien. Tekijänoikeuksien ja niistä kertyvien korvausten säilyminen tietyllä ennalta testamentissa määrätyllä taholla selkeyttää tilannetta pitkällä aikajänteellä. Koska tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuodesta, kannattaa myös näitä tekijänoikeuksia perineen henkilön miettiä kuka perii hänen jälkeensä nämä hänen perimänsä tekijänoikeudet.

Erityiset määräykset tekijänoikeuksien käyttämisestä

Tekijänoikeuslain 41 §:ssä on säännös, jonka mukaan tekijä voi testamentilla antaa perillisiä ja leskeä sitovia määräyksiä oikeuden käyttämisestä. Tällaiset määräykset voivat olla laajoja ja sisältää esimerkiksi kiellon julkistaa aikaisemmin julkistamatonta aineistoa. Lain säännöksen nojalla voit myös esimerkiksi valtuuttaa yhden henkilön hoitamaan oikeuksiin liittyviä erilaisia sopimusasioita.

Tällaisen määräyksen antaminen ei edellytä sitä, että samalla antaisit testamenttimääräyksiä siitä, miten tekijänoikeudet siirtyvät. Kannattaa huomioida, että myös nämä edellä mainitut tahdonilmaisut on tehtävä testamentin muodossa.

Muut tekijänoikeuksia koskevat sopimukset

Musiikintekijä on voinut tehdä elinaikanaan erilaisia sopimuksia oikeuksistaan tai antaa niitä koskevia valtuutuksia eri tahoille. Nämä sopimukset ja valtuutukset pysyvät edelleen voimassa myös tekijän kuoltua. Tällöin tekijän kuolinpesä tulee hänen sijaansa.

Tällaisia sopimuksia ovat ainakin tekijänoikeusjärjestöjen asiakkuussopimukset. Tekijän kannattaa laatia yhteenveto testamentin liitteeksi tällaisista olemassa olevista sopimuksista ja muista valtuutuksista.

Moraaliset oikeudetkin siirtyvät perillisille

Moraaliset oikeudet suojaavat teosta esimerkiksi plagioinnilta, kopioinnilta tai muulta loukkaavalta käytökseltä. Tekijänoikeuksien periminen koskee myös tekijän moraalisia oikeuksia.

Tuula Rainto
Lakiasiaintoimisto Amos Oy


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 3/2021

Selaa lehden artikkeleita