Veroilmoitus tulee – kuitit järjestykseen ja olet valmis

BLOGI

Veroilmoitus tulee – kuitit järjestykseen ja olet valmis

Useimmat meistä kaipaavat veroilmoitusten täyttämistä yhtä vähän kuin tikkua kynnen alle. Homma on hoidettava ja nyt onkin korkea aika valmistautua siihen keräämällä kuitit kasaan. Edellisvuoden tapaan sinulla on mahdollisuus saada veroilmoituksen täyttöapua CTY:ltä.

Posti tuo henkilöasiakkaille esitäytetyn veroilmoituksen maalis-huhtikuussa. Palautuspäivä (8.5.2018 tai 15.5.2018) on merkitty veroilmoitukseen. Tarkista aina esitäytetyt tiedot. Jos ne ovat oikein, lomaketta ei tarvitse palauttaa. Huom. Jos sinulla on ollut tuloja vuonna 2017, mutta et ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta, veroilmoitus on palautettava 15.5.2018 mennessä.

Verotuksessa vähennyskelpoiset kustannukset

Tieteellisestä työstä ja taiteen harjoittamisesta johtuneet menot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia tulonhankkimismenoja, jos niitä ei ole korvattu stipendillä tai apurahalla. Musiikintekijöillä tällaisia menoja voivat olla työvälineet (instrumentit), materiaalikulut, työhuoneesta tai harjoitustilasta aiheutuvat kulut ja esiintymisvaatteet.

Taiteilija saa vähentää taiteellisesta työstä aiheutuneet kustannukset. Sen sijaan tuloa tuottamattomasta harrastustoiminnasta aiheutuneita kustannuksia ei voi vähentää.

 1. Tulonhankkimisvähennys 750 € tai enemmän
 • Kaikille palkansaajille myönnettävä tulonhankkimisvähennys on 750 €. Tämän vähennyksen verottaja tekee automaattisesti
 • Jos todellisia kuluja on enemmän kuin 750 €, veroilmoitukseen liitetään erittely kuluista (esimerkiksi luettelo hankituista työvälineistä ja niiden hinnoista) ja selvitys siitä, miten ne liittyvät tulonhankintaan
 • Tositteita ei liitetä mukaan veroilmoitukseen, mutta ne on säilytettävä, koska verotoimisto voi tarvittaessa pyytää ne nähtäväksi. Kuitit on säilytettävä 6 vuotta, myös sähköinen tallennus mahdollista.
 1. Työhuonevähennyksen portaat
 • Käyttö pääansiotulon hankkimiseksi: 840 euroa/vuosi.
 • Käyttö osapäiväisesti pääansiotulonsa tai huomattavien sivutulojensa hankkimiseksi: 420 euroa/vuosi.
 • käyttö satunnaisten sivutulojen hankkimiseksi: 210 euroa/vuosi
 • aviopuolisot käyttävät työhuonetta osapäiväisesti pääansiotulojen tai huomattavien sivutulojen hankkimiseksi: yhteensä 630 euroa/vuosi.
 1. Työvälineet: hankinta-, huolto- ja korjausmenot

Kun työvälineet hankitaan ja pidetään kunnossa itse, niistä aiheutuneet kustannukset ovat verotuksessa vähennyskelpoisia:

 • Kunnossapitomenot ja enintään 1000 euroa maksaneiden työvälineiden hankintamenot vähennetään kerralla sinä vuonna, kun ne on maksettu.
 • Jos työvälineen todennäköinen taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta, hankintameno vähennetään vuosittain enintään 25 % menojäännöspoistona.
 • Jos työväline on tuhoutunut, jäljellä olevan poistamattoman hankintamenon voi vähentää kerralla sinä verovuonna, jona työväline on tuhoutunut.
 1. Tietokoneiden hankintamenot ja tietoliikennekulut

Tietokoneen hankintamenosta voidaan vähentää:

 • 100 %, kun on näyttöä pääasiallisesta työkäytöstä tai huomattavien sivutulojen hankinnasta
 • 50 %, kun on näyttöä työkäytöstä
 • 0 %, kun työkäytöstä ei ole näyttöä
 • Hankintameno voidaan vähentää kerralla, jos ostohinta on enintään 1000 euroa, muutoin 25%:n vuosipoistoina.
 • Tulonhankinnassa käytetyn tietoliikenneyhteyden käytön kuluista vähennys voidaan myöntää samoja prosenttiosuuksia ja periaatteita noudattaen kuin tietokoneiden hankintamenoa vähentäessä.
 1. Muita vähennykseen oikeuttavia menoja ovat
 • Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut
 • Ammattikirjallisuus
 • Toimialaa tai ammattia käsittelevien kirjojen ja ammattilehtien hankintakustannukset ovat vähennyskelpoisia kuluja, jos ammattikirjallisuuden hankkiminen on tarpeellista työn edellyttämän ammatillisen pätevyyden tai ammattitaidon ylläpitämiseksi.
 • Luonteeltaan yleissivistävät teokset, kuten esimerkiksi tietosanakirjat ja vieraiden kielten sanakirjat, eivät yleensä ole vähennyskelpoista ammattikirjallisuutta.
 • Vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, että niitä ei ole korvattu stipendillä tai apurahalla.
 • Virka- tai työpuku
 • Itse hankitusta vaatetuksesta aiheutuneet menot ovat yleensä elantokustannuksia, jotka eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia menoja. Työvaatteista voi saada verotuksessa vähennyksen silloin, jos työpukua ei voi käyttää muuten kuin työtehtävissä. Tällaisia työpukuja ovat esimerkiksi sotilaan, poliisin tai papin virkapuvut ja esiintyvän taiteilijan tavanomaisesta poikkeavat, rajoitettuun käyttöön tarkoitetut esiintymisasut.
 • Asunnon ja työpaikan välisten matkojen kustannukset
  • Asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset vähennetään halvimman kulkuneuvon mukaan.
 • Opintomatkojen kustannukset
 • Opintomatkan kustannukset ovat vähennyskelpoisia silloin, kun matka on ollut tarpeellinen henkilöllä jo olevan työn tai tehtävän hoidon kannalta. Opiskelun osuus matkasta tulee olla vähäistä suurempi, jotta kustannukset olisivat edes osittain vähennettävissä.
 • Kuluina voidaan vähentää matkakulujen lisäksi matkasta aiheutunut kohtuullinen asumis- ja muiden elantokustannusten lisäys. Jos matka on vain osittain opintomatka, vähennykseksi hyväksytään yleensä opiskeluun käytettyä aikaa vastaava osa matkan kuluista.
 • Palkkamenot
 • Muille tulonhankinnassa työtä tehneille maksettu palkka ja muut edut: puolisolle maksettu palkka ei ole vähennyskelpoinen, lapselle maksettu palkka on, mikäli hän on työskennellyt tulonhankkimistoiminnassa ja on ennen verovuotta täyttänyt 14 vuotta.
 • Edustusmenot
 • Palkansaajilla ei yleensä ole tulonhankkimiskuluiksi katsottavia edustusmenoja, joten vähennyskelpoisuus on käytännössä harvinaista.

Kirjoittaja on CTY tilitoimiston toimitusjohtaja
Lähteet ja lisätietoja:

Musiikintekijöiden jäsenille ilmainen CTY tilitoimiston palveluneuvonta

Vero.fi – vuodelta 2017 toimitettavaa verotusta varten

Vero.fi – tulonhankkimiskulut

Vero.fi – kuitit ja tositteet