Vuosikokouksessa keskusteltiin vilkkaasti

Haastattelu

Vuosikokouksessa keskusteltiin vilkkaasti


Toimintakertomusta käsiteltäessä pidettiin välillä lukutauko. Lähinnä kameraa Jorma Toiviainen, Leena Pyylampi ja Jari Holm.

 
ELVIS ry:n vuosikokous mallia 2005 tarjosi vilkasta keskustelua ja kolme äänestystä. Kokouspaikkana oli Ravintola Laulumiehet ja paikan päällä siihen osallistui 42 jäsentä, minkä lisäksi 15 jäsentä oli edustettuna valtakirjalla.

Kokous teki seuraavat valinnat:

– Jori Nummelin valittiin ELVIS ry:n varapuheenjohtajaksi.

– Timo Forsström, Kikka Laitinen ja Tommi Lindell valittiin ELVIS ry:n johtokuntaan kahdeksi vuodeksi sekä Eero Lupari ja Toni Nygård yhdeksi vuodeksi.

– Henrik Otto Donner, Markku Johansson, Pekka Nissilä ja Jussi Sydänmäki valittiin kahdeksi vuodeksi Georg Malmstén -säätiön hallitukseen.

Valintoja valmistelemaan oli istuva johtokunta tänäkin vuonna päättänyt asettaa vaalivaliokunnan. Sen vetäjäksi johtokunta oli nimennyt Jorma Toiviaisen, joka oli kutsunut muiksi jäseniksi Pia Perkiön ja Tommi Läntisen. Tämä kolmikko oli päätynyt seuraavanlaisiin vaaliasetelmiin (suluissa kunkin ehdokkaan saama äänimäärä):

Varapuheenjohtajavaalissa olivat ehdokkaina Eero Lupari (21) ja Jori Nummelin (30).

Johtokunnan jäseniksi olivat ehdokkaina Timo Forsström (37), Jari Knuutinen (22), Jarkko Martikainen (21), Kikka Laitinen (42), Tommi Lindell (37), Eero Lupari (25) ja Toni Nygård (33).

Malmstén-säätiön hallituksen jäseniksi olivat ehdokkaina Otto Donner (45), Arthur Fuhrmann (16), Markku Johansson (42), Pekka Nissilä (45) ja Jussi Sydänmäki (45).

Kahden ja yhden vuoden paikkoja

Ennen kuin johtokunnan jäsenistä äänestettiin oli kokous päättänyt, että valituiksi tulevista kolme eniten ääniä saanutta valitaan kahdeksi vuodeksi ja kaksi vähiten ääniä saanutta yhdeksi vuodeksi. Nämä kaksi yhden vuoden paikkaa olivat vapautuneet seuraavasti: Tommi Läntisen luovuttua perhesyistä paikastaan kesken kauden ja Jori Nummelinin luovuttua omasta paikastaan samoin kesken kauden tultuaan valituksi varapuheenjohtajaksi.

ELVIS ry:n johtokunnan kokoonpano 17.2.2005 lähtien on täten seuraava:

Jani Uhlenius (puheenjohtaja), Jori Nummelin (varapuheenjohtaja), Timo Forsström, Kikka Laitinen, Tommi Lindell, Eero Lupari, Toni Nygård, Kirsi Snellman ja Arto Tamminen.

Malmstén-säätiön hallituksen kokoonpano 1.3.2005 lähtien on seuraava: Otto Donner, Markku Johansson, Pauliina Lerche, Yatta Malmstén, Pekka Nissilä, Kirsi Snellman, Sinikka Svärd ja Jussi Sydänmäki. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Todettakoon, että vaalivaliokunnan asettamien ehdokkaiden lisäksi kokouksessa ei kukaan esittänyt muita ehdokkaita. Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että äänestäjillä oli näissä vaaleissa yhteinen pulma: hyviä ehdokkaita enemmän kuin paikkoja.

Juhlavuoden tilinpäätökseen oltiin tyytyväisiä

Vuosikokouksen vahvistaessa viime vuoden tilinpäätöksen kokouksessa puhetta johtanut Otto Donner totesi, että vuosi 2004 oli yhdistyksen taloudenpidossa poikkeuksellinen johtuen 50v-juhlavuodesta. Menot pysyivät hyvin hallinnassa, mistä osoituksena oli se, että Teoston myöntämää 50.000 euron tappiontakuuta ei tarvittu.

Kokousväki vaikutti juhlavuoteen muutenkin tyytyväiseltä, eikä toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä sitä enää ruodittu. Nurinaa sen sijaan herätti se, että tämä johtokunnan esittämä vuosikertomus jaettiin vasta kokouksessa. Näin on tosin menetelty ennenkin. Toki toimintakertomus olisi hyvä lähettää etukäteen, ja ensi vuodesta lähtien tähän on parempi mahdollisuus, kun vuosikokousta voidaan nyt hyväksytyn sääntömuutoksen perusteella siirtää tarvittaessa maaliskuulle.

Toimintasuunnitelman kokousväki oli saanut jo etukäteen ja se kirvoitti vilkkaan keskustelun mm. tekijänoikeuden suojaajasta ja käsitteestä ”kulttuurineutraliteetti”. Osassa puheenvuoroja kannatettiin mahdollisimman pitkää suoja-aikaa, kun taas osa puhujista katsoi perinteiseen elvisläiseen tapaan, että turhan pitkät suoja- ajat eivät palvele elävien tekijöiden etuja eivätkä edellytyksiä uusien teosten luomiseen.

Keskustelu kulttuurineutraliteetista osoitti, että tekijänoikeuslain mukainen sävelteosten tasa-arvo on yhdistyksen jäsenille tärkeää ja selvää. Sen sijaan mielipiteet tuntuvat vaihtelevan siitä, voiko kaikkia kansalaisia pitää musiikin tasa-arvoisina arvottajina. Perinteinen eliittikulttuuriajatteluhan on lähtenyt siitä, että kansansuosio on teoksen laadun käänteinen mittari: mitä suurempi suosio, sitä huonompi laatu.

Kun suoja-ajasta ja kulttuurineutraliteetista ei päästy yksimielisyyteen, kyseiset kohdat päätettiin poistaa toimintasuunnitelmasta. Puhetta johtanut Otto Donner totesi keskustelun osoittaneen, että yhdistyksessä on selvä tarve sellaisille tilaisuuksille, jossa keskitytään yhteen teemakokonaisuuteen kerrallaan.

Keskustelua käytiin toimintasuunnitelman yhteydessä myös kansallisista varoista. Muutoksia ei kuitenkaan tehty ja kokous hyväksyi yksimielisesti johtokunnan esittämän uuden muotoilun, jonka mukaan Teostossa tulee laatia ”suunnitelma ja aikataulu kansallisten varojen minimoimiseksi ja rajaamiseksi ainoastaan tekijyyttä ja tekijänoikeutta edistäviin toimintoihin.”

Mainittakoon vielä, että toimintasuunnitelmaa kommentoi myös Jukka Kuoppamäki Elvis ry:lle Dortmundista lähettämässään kirjeessä. Samalla kun hän ilmoitti, ettei välimatkan vuoksi pääse kokoukseen, hän esitti onnittelut vuoden 2005 toimintasuunnitelman johdosta:

”Se on selkeydessään ja iskevyydessään sellaista tekstiä, jota mielellään lukee. Se on paras lukemani toimintasuunnitelma kautta aikojen. Sen tekijät tietävät mistä puhuvat.”

Asiantuntijaselvityksiin varoja budjetissa

Talousarvion käsittelyn yhteydessä hyväksyttiin luottamustoimen palkkiot vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti: Puheenjohtaja 850 e/kk (entinen 675 e/kk), kokouspalkkio johtokunnan jäsenille, puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle johtokunnan kokouksista 40 euroa alkava tunti, maksimissaan kolmelta tunnilta eli 120 euroa (entinen 100 euroa/kokous kestosta riippumatta). Palkkio työryhmien kokouksista pysyi ennallaan 60 eurossa. Talousarviossa johtokunnan kokouspalkkioihin on varattu 21.600 euroa (viime vuoden toteutunut 13.200 euroa). Jorma Toiviaisen kertoessa vaalivaliokunnan esityksen hän totesi, että puheenjohtajan palkkio on korotuksen jälkeen linjassa Suomen Säveltäjät ry:n puheenjohtajan palkkion kanssa.

Talousarviosta todettakoon vielä se, että Teoston toiminta-avustuksen tuntuva korotus 147.000 euroon (viime vuonna 122.318 euroa) mahdollistaa mm. ulkopuolisten asiantuntijaselvitysten teettämisen musiikintekijöiden verotukseen ja sosiaaliturvaan liittyvistä kysymyksistä. Näihin selvityksiin on varattu yhteensä 10.000 euroa (viime vuonna vastaavia ei teetetty). Todettakoon myös, että Lauluntekijäklubeille talousarviossa varattu 5.000 euroa mahdollistaa tämän toiminnan ja mahdollisesti myös muunlaisen elävän musiikin tilaisuuksien järjestämisen tänäkin vuonna.

Muista vuosikokouksen asioista mainittakoon, että keskustelun jälkeen kokous hyväksyi yksimielisesti johtokunnan esityksen siitä, että jäsenille tilattavista lehdistä ensi vuodesta lähtien luovutaan. Samalla kuitenkin johtokuntaa velvoitetaan neuvottelemaan lehtien kustantajien kanssa alennetusta Elvis-hinnasta näiden lehtien tilaajille.

Lopuksi johtokunnan strategiatyöryhmän vetäjä Arto Tamminen esitteli johtokunnan uuden strategian vuosille 2005- 2010. Siitä enemmän myöhemmin tässä lehdessä.

Teksti: Martti Heikkilä

Kuvat: Jussi Asu

Tämä artikkeli on haastattelu. Lue muita haastatteluita

Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 1/2005

Selaa lehden artikkeleita