Tietoyhteiskunnan tekijänoikeuslakia tehty yli 10 vuotta

Tietoyhteiskunnan tekijänoikeuslakia tehty yli 10 vuotta

Nyt eduskunnan käsittelyssä oleva tekijänoikeuslain uudistus on ollut vireillä yli kymmenen vuotta. Prosessin aikana myös Elvis ry on antanut lukuisia lausuntoja. Ensimmäinen oli 22.9.1995 antamamme ”Lausunto EU:n vihreästä kirjasta koskien tekijänoikeuksia tietoyhteiskunnassa”.

14.2. 2001 EU:n parlamentti hyväksyi kyseisen tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivin. Kesäkuussa 2001 EU:n neuvosto hyväksyi sen ja jäsenvaltiot saivat aikaa implementoida direktiivin 18 kuukauden kuluessa eli 22.12. 2002 mennessä.

Suomi on implementoinnin määräajasta siis jo kolmatta vuotta myöhässä.

Elvis ry:n viimeisin lausunto annettiin nyt huhtikuun alussa eduskunnan sivistysvaliokunnalle. Seuraavassa otteita siitä:

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

1. Piratismi

Hallituksen esitys nollatoleranssista piratismin suhteen on mielestämme oikea. Lainsäätäjän viestin tulee olla yksiselitteinen niin kansalaisille kuin valvoville viranomaisillekin. Lain tulee olla myös johdonmukainen suhteessa muihin omaisuuslajeihin – yhtään ei saa varastaa, eikä varastettua tavaraa saa tuoda maahan. Jäsenistömme elinkeinonharjoittamisen kannalta piratismi on yhä suurempi uhka.

On hyvä muistaa, että jäsenistömme toimii monella tavalla yrittäjän riskillä – tuloja ei synny jos ei ole myyntiä. Kaiken sisällön digitalisoituessa on myös tärkeää, että Internetissä tapahtuva piratismi saadaan lainsäädännön keinoin kuriin.

Piratismikeskustelussa on ollut esillä muutamia mielestämme ontuvia vertauksia. Se, että jonkin maan lainsäädäntö sallii jotakin sellaista mitä toisessa maassa ei sallita, ei ole peruste lain rikkomiseen. Onhan esimerkiksi mietojen huumeiden käyttö joissakin EU-maissa sallittua, mutta se ei ole hyväksyttävä peruste näiden aineiden maahantuonnille Suomeen.

2. Jumalanpalvelusmusiikki

Nykyinen laki rikkoo mielestämme selkeästi tekijöiden perustuslain takaamaa omaisuuden suojaa. Kaikilla muilla jumalanpalveluksissa käytettävillä tavaroilla ja palveluilla on omaisuudensuoja. Miksi musiikintekijöiden tulisi omaisuuden suojan suhteen olla kaikkiin muihin kansalaisiin verraten eriarvoisessa asemassa – tätä jäsenistömme on vaikea ymmärtää.

Hallituksen esitys lopettaisi vihdoinkin hengellisen musiikin säveltäjien ja sanoittajien syrjimisen. Esityksen toteuttamisen taloudellinen merkitys ei myöskään olisi seurakunnille suuri. Tanskassa ja Norjassa käytössä oleva korvaustaso tietäisi meillä noin 1,5 euron kuluerää yhtä jumalanpalvelusta kohden. Teoston lausunnossa on kuvattu, että tekijänoikeuksien hallinnointi olisi myös varsin yksinkertaisesti järjestettävissä. Todettakoon, että Teoston tilitysjärjestelmän mukaisesti kyseiset korvaukset tulevat lakimuutoksen jälkeen kanavoitumaan nimenomaan niille tekijöille, joiden musiikkia jumalanpalveluksissa on esitetty.

3. Hyvitysmaksu

Tietokoneohjelmia ei Suomen tekijänoikeuslain mukaan saa kopioida edes yksityiskäyttöön. Musiikkiteosten kotikopioinnin osalta on säädetty tekijöiden yksinoikeuteen merkittävä rajoitus – musiikkiteoksia saa kopioida yksityisesti. Tämän kompensoimiseksi on lailla säädetty hyvitysmaksusta, jonka avulla tekijöille hyvitetään heidän teostensa yksityisestä kopioinnista. Tämä on oikein, kohtuullista ja EU-direktiivin mukaista: kansalaisten yksityistä kopiointioikeutta hyvitetään henkisen omaisuuden haltijoille hyvitysmaksuina.

4. Tekniset suojaukset

Lainsäätäjän tulee taata musiikin oikeudenomistajille mahdollisuus omaisuutensa suojaamiseen teknisin keinoin ilman, että suojaukset voidaan eri tavoin kiertämällä tehdä tehottomiksi. Voidaanhan muitakin omaisuuseriä, kuten kulkuvälineitä ja kotitalouksia, suojata yhä teknisemmin lukitusmenetelmin. Miksi jäsenistöllämme ei saisi olla vastaavaa oikeutta oman omaisuutensa suojaamiseen?

5. Must carry

Yleinen tekijänoikeudellinen periaate on se, että kukin teosten käyttäjä maksaa omasta käytöstään. Alkuperäinen lähettäjäyritys maksaa omasta käytöstään, ja lähetysten jatkokäytön varaan liiketoimintansa rakentava operaattori omasta käytöstään. Mikäli tästä periaatteesta poiketaan, aiheutuu tästä kustannusrakenteiden vääristymä – jatkokäyttäjä pääsisi hyödyntämään ilmaiseksi tekijöiden omaisuutta liiketoiminnassaan.

Mikäli perustuslakivaliokunnan esittämä korvausoikeuden poistaminen toteutettaisiin, avaisi se monia tapoja kiertää tekijänoikeusmaksuja. Mikäli jakeluvelvoitetta laajennettaisiin myös muihin mobiili- ja tietoverkkoihin, aukeaisi ovi laajamittaiseen tekijöiden omaisuuden korvauksettomaan hyödyntämiseen. Tämä ei voi olla hyväksyttävää ja sotii yleistä oikeudenmukaisuusperiaatetta vastaan.

Ymmärrämme, että tekijöiden oikeutta määrätä teostensa käytöstä on rajoitettu siirtovelvoitteen toteuttamiseksi. Tällaiseen omaisuuden pakkolunastukseen tulee kuitenkin ehdottomasti liittyä tekijöiden oikeus kohtuulliseen korvaukseen, kuten muissakin vastaavissa yhteiskunnan suorittamissa omaisuuden pakkolunastustilanteissa.

Helsingissä 5.4.2005

Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry

Jani Uhlenius, Puheenjohtaja

Martti Heikkilä, toiminnanjohtaja

Tämä artikkeli on haastattelu. Lue muita haastatteluita

Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 2/2005

Selaa lehden artikkeleita