Gallupin tulokset kertovat eroista - Puolueet ja tekijöiden oikeudet

Gallupin tulokset kertovat eroista – Puolueet ja tekijöiden oikeudet

Selvis kysyi puolueilta vastaukset neljään tekijänoikeuksia koskevaan kysymykseen. Kyselyyn otettiin mukaan nykyiset eduskuntapuolueet sekä kolme viime vaaleissa eniten saanutta puoluetta, jotka silloin jäivät eduskunnan ulkopuolelle. Uusista puolueista mukaan otettiin Muutos 2011.

Vastaukset osoittavat, että puolueilla on eroja niin suhtautumisessa tekijöiden ja taiteilijoiden oikeuksiin kuin myös siinä, miten niiden kannat painottuvat eri kysymyksissä.

Seuraavassa kysymykset ja puolueiden vastaukset. Saman vaihtoehdon valinneet puolueet ovat kussakin kohdassa satunnaisjärjestyksessä.

Kysymys 1

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n mukaan Suomessa oli vuonna 2010 yli 125.000 kotitaloutta, joissa jaettiin aktiivisesti tietoverkkoihin piraattiaineistoja. Vireillä olevan lakiesityksen mukaan teleoperaattoreiden tulisi tulevaisuudessa välittää asiakkailleen oikeudenhaltijoiden laatima määrämuotoinen ilmoitus havaitusta laittomasta toiminnasta.

Lakiesitys on oikeansuuntainen mutta sellaisenaan riittämätön. Lakiesitystä tulee muuttaa siten, että lähetettävät ilmoitukset rekisteröidään. Tämä menettely mahdollistaa oikeudelliset seuraamukset niille, jotka eivät lopeta tiedostojen laitonta jakamista.

1:a Täysin samaa mieltä

Senioripuolue

Kokoomus

Vasemmistoliitto

1:b Jokseenkin samaa mieltä

Kristillisdemokraatit

1:c Jokseenkin eri mieltä

1:d Täysin eri mieltä

Muutos 2011

1:e Mikään näistä vaihtoehdoista ei vastaa kantaamme, joka on:

Keskusta: Laittomasta toiminnasta pitää joutua vastuuseen, mutta automaattinen rekisteröinti ilman, että asianosaista kuullaan, ei sovi suomalaiseen oikeusjärjestelmään.

SDP: Tekijöiden oikeuksia on kunnioitettava. Tekijänoikeudet ovat kulttuurityöläisen palkkaa, ja siksi piratismi on ongelma. Ongelman ratkaisemiseksi on löydettävä reilut pelisäännöt, jotka takaavat sekä tekijöiden että yksilöiden oikeudet.

Itsenäisyyspuolue: Ajatus katkaista väärinkäyttäjän tietoyhteys on väärä. Tietoyhteys on nykyisin puhelintakin tärkeämpi peruspalvelu. Saman yhteyden takana voi olla eri käyttäjiä. Lain puitteissa voidaan jo nyt selvittää operaattoreiden tunnistetietojen perusteella nämä tapaukset.

Vihreät: Vihreiden mielestä tärkeintä on kannustaa luovan työn tekijöitä olemaan luovia ja tuottamaan uutta. Ainoa pitkäjänteinen ratkaisu laittoman lataamisen vähentämiseksi on tehdä oikein toimiminen yhä helpommaksi ja houkuttelevammaksi.

RKP: Opetus- ja kulttuuriministeriössä, Ministeri Wallinin johdolla, on tehty paljon töitä ongelman ratkaisemiseksi. Lakiehdotus on pitkän työn ja poliittisen keskustelun tulos. Rekisterikysymys vaatii tarkan pohdinnan esimerkiksi tietosuojaperspektiivistä. Näissä kysymyksissä myös asenteet ovat tärkeitä.

SKP: Tekijänoikeudet eivät saa olla yritysten rahastusautomaatteja. Kulttuurin ja tieteen tuotosten yksityinen ja epäkaupallinen käyttö tulee sallia. Tekijöiden toimeentulo ja oikeus rajoittaa työnsä kaupallista käyttöä on turvattava sekä suurten mediayhtiöiden verotusta kiristettävä.

Kysymys 2

Vertaisverkkoa ylläpitänyt mies ja nainen tuomittiin äskettäin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa yhteensä yli 800.000 euron korvauksiin tekijänoikeuksien omistajille. Lisäksi määrättiin naiselle neljä ja miehelle kolme kuukautta ehdollista vankeutta.

Onko Suomen tekijänoikeuslaki nettipiratismin torjumiseksi ja verkossa tapahtuvan varastamisen ehkäisemiseksi

2:a Liian löysä

Kristillisdemokraatit

Senioripuolue

2:b Liian ankara

2:c Sopivan tiukka ja oikeustajumme mukainen.

Kokoomus

SDP

2:d Mikään näistä vaihtoehdoista ei vastaa kantaamme, joka on:

Vihreät: Suuri enemmistö kulttuurin kuluttajista tahtoo toimia oikein ja haluaa, että tekijät saavat työstään asianmukaisen korvauksen. Tarvitaan kuitenkin kuluttajien koulutusta, uusia innovaatioita ja verkkopalveluja sekä uusia ansaintalogiikkoja Spotifyn tapaan

Vasemmistoliitto: Liian löysä operaattorien osalta. Sopivan tiukka yksittäisten ihmisten osalta. Nykylainsäädäntö mahdollistaisi hyvin puuttumisen yksittäisten ihmisten tekijänoikeusrikkomuksiin, mutta porsaanreikänä päästää edelleen piratismilla tiliä tekevät palvelinten ylläpitäjät ja operaattorit vastuusta kuin koira veräjästä.

Muutos 2011: Ajamme suoraa demokratiaa, minkä vuoksi jäsenet saavat olla mitä mieltä he tahtovat useimmista asiakysymyksistä.

Itsenäisyyspuolue: Laki itsessään on sopiva, mutta tapauksia on vasta harvoja eikä voi ottaa selkeätä kantaa, miten sitä tullaan tulkitsemaan keveämmissä tapauksissa. Tähänastiset tapaukset ovat olleet jakelukeskuksia, jotka ovat toimineet laista piittaamatta.

RKP: Nettipiratismin torjuntaa pitää tehostaa. Pitää edistää eurooppalaisen digitaalisen sisämarkkinan syntyä. Tehokas laillinen kauppa ehkäisee nettipiratismia. Yhteinen eurooppalainen ja jopa globaali sääntely olisi paikallaan. Rikkomuksista pitää rangaista normaalilla tavalla.

SKP: Luovan työn tekijöille on taattava kohtuullinen korvaus työstään ja oikeus sopia tai rajoittaa työnsä tulosten kaupallista tms. käyttöä. Korvauksia rikkomuksista ei kuitenkaan voi laskea pelkästään teoreettisen mahdollisuuden perusteella, ilman konkreettista näyttöä.

Keskusta: Keskusta katsoo, että tekijänoikeusrikkomuksista valistettaisiin ihmisiä, jotta kansalaiset ymmärtäisivät, että kyseessä on varkauteen verrattava rikos. Tätä ei ole vielä tiedostettu.

Kysymys 3

Musiikin ja muun tekijänoikeudella suojatun aineiston kopiointi yksityiseen käyttöön on Suomessa sallittua. Tämän vastineeksi kerätään hyvitysmaksuja, joista osa tilitetään alan taiteilijoille ja yrityksille ja osa käytetään heidän yhteisiin tarkoituksiinsa. Hyvitysmaksukertymä on viime vuosina romahtanut.

Mitä pitäisi tehdä?

3:a Hyvitysmaksua tulee laajentaa koskemaan myös musiikkipuhelimia ja muistitikkuja.

Vasemmistoliitto

Senioripuolue

3:b Nykyinen hyvitysmaksujärjestelmä on aikansa elänyt ja sen tilalle pitää kehittää uusi järjestelmä.

Kristillisdemokraatit

Muutos 2011

Kokoomus

RKP

SKP

3:c Yksityinen kopiointi tulee kieltää samalla tavoin kuin tietokone-ohjelmien yksityinen kopiointi on kielletty.

3:d Mikään näistä vaihtoehdoista ei vastaa kantaamme, joka on:

SDP: SDP uudistaisi hyvitysmaksujärjestelmää niin, että sen tuotot kerättäisiin teknologianeutraalin järjestelmän avulla. Emme näe järkevänä siirtää kaikkien veronmaksajien rasitukseksi taakkaa, joka voidaan kerätä laitteiden mukana kerättävällä maksulla niiden käyttäjiltä.

Itsenäisyyspuolue: Järjestelmän elinkelpoisuus on tärkeä osa suomalaisen kulttuurin tukemista. Yksityisen kopioinnin kieltäminen ei ole kestävää. Ehdotamme  nykyjärjestelmän aktiivista kehittämistä kulttuuriministeriön ja Teoston yhteistyössä lisäten uusia tallennusvälineitä nopeassa tahdissa niiden tultua laajaan levikkiin.

Keskusta: Keskusta pitää tärkeänä, että hyvitysmaksun piirissä olevaa laitekantaa ajantasaistetaan siten, että hyvitysmaksutuotto palautuu sille tasolle, mikä se oli keskustalaisen kulttuuriministerin aikana.

Vihreät: Hyvitysmaksuja täytyy aluksi laajentaa, sitten uudistaa. Ns. pilvipalvelut saattavat murentaa nykyjärjestelmän ja on harkittava hyvitysten maksua esimerkiksi valtion budjetista.

Kysymys 4

Kirkolla on Suomessa erityisasema siinä, että jumalanpalveluksissa saa esittää musiikkia ilman tekijöiden lupaa. Sen sijaan esimerkiksi vapaa-ajattelijoiden järjestämissä julkisissa tilaisuuksissa lupa tarvitaan. Mikä seuraavista vastaa parhaiten puoleenne linjaa?

4:a Tämä jumalanpalveluksia koskeva poikkeus tulee tekijänoikeuslaista poistaa.

Vasemmistoliitto

Muutos 2011

Vihreät

SKP

4:b Kirkolla tulee jatkossakin olla tämä musiikkia koskeva vapaus ja erityisasema.

Kristillisdemokraatit

RKP

4:c Puolue ei ota tähän asiaan yhteistä kantaa vaan jokainen puolueen kansanedustaja päättää omasta kannastaan omantuntonsa mukaan.

Senioripuolue

Keskusta

SDP

Itsenäisyyspuolue

4:d Mikään näistä vaihtoehdoista ei vastaa kantaamme, joka on:

Kokoomus: Säännös on etenkin kirkkomusiikin tekijöiden kannalta ongelmallinen. Mikäli jatkossa halutaan pitää kiinni tästä poikkeamasta, on löydettävä jokin muu tapa, jolla kirkkomusiikin tekijät saavat korvauksen teosten pääasiallisesta käytöstä.

Perussuomalaisilla ei puolueena kantaa tekijänoikeuksiin

Perussuomalaisten osalta kyselyyn vastasi Uudellamaalla ehdokkaana oleva espoolainen Teemu Lahtinen. Tässä hänen vastauksensa saatteineen:

Perussuomalaisilla ei ole puolueena muodostettua kantaa erityisesti tekijänoikeusasioihin, joten minua pyydettiin vastaamaan kyselyyn. Vastaan siihen aihepiirin asiantuntemuksen sekä puolueen historiallisen aatemaailman tuntevana. Joudun huomauttamaan, etten voi sitoa puoluetta tai sen tulevia kansanedustajia näihin vastauksiin. Kysymys on tulkinnastani mahdollisista linjauksista.

1:e Suomessa viestintäsalaisuus on ehdoton perusoikeus, eikä siihen voida luoda kategorista poikkeusta yksityisomistuksen suojelemiseksi. Tekijänoikeuksia on turvattava muulla tavalla kuin murtamalla perusoikeuksia.

2:d Tekijänoikeusasioissa yksityishenkilöiltä perittävät korvaussummat ovat amerikkalaishenkisiä, eivätkä oikein sovi suomalaiseen oikeusperinteeseen. Summat perustuvat monesti kuviteltuun vahinkoon. Oikeat rikolliset pääsevät vähemmällä ja taloudellista rikoshyötyä tuomitaan pienempiä summia. Ehdollinen ei ole kohtuutonta.

3:d Nykyinen hyvitysmaksujärjestelmä on kansan oikeustajun vastainen. Se nakertaa pohjaa luottamukselta tekijänoikeusjärjestöjä kohtaan. Tällä hetkellä kansan silmissä ne näyttäytyvät 1900-luvun alun marxilaisen propagandan riistäjäkapitalistina, jolta vieminen on jopa sankarillista.

4:c

Koonnut: Martti Heikkilä

Tämä artikkeli on haastattelu. Lue muita haastatteluita

Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 1/2011

Selaa lehden artikkeleita