Elvisin jäsenkysely 2013

Elvisin jäsenkysely 2013


Elvisin jäsenet pitivät yhdistyksensä toiminnassa tärkeänä (luvut vastausten keskiarvoja asteikolla 1 – 5):

I  Tekijän taloudellisten ja ammatillisten etujen edistäminen 4,6

II  Tekijänoikeuden parantaminen 4,6

III  Tekijyyden arvostuksen kohottaminen 4,4

Teksti: Nina Lith

Kuvitus: Esa Vehmassalo

Lue artikkeli verkkoversiona

 

Elvisläiset toivovat edunvalvontaa, tietoa ja verkostoitumista
 

Elvis ry toteutti kesällä 2013 jäsentyytyväisyyskyselyn, jossa selvitettiin, miten yhdistyksen toiminta palvelee jäsenten tarpeita. Lisäksi kartoitettiin jäsenistön maantieteellistä ja koulutuksellista jakautumaa. Kysely lähetettiin kaikille Elvisin jäsenille, ja vastauksia kerättiin 210 kappaletta. Edellinen vastaava kysely toteutettiin vuoden 2011 keväällä. 

Tuloksista selviää, että Elvisin jäsen on tyytyväinen yhdistyksen palveluihin ja toimintaan sekä yhteyshenkilöiden ystävällisyyteen, asiantuntevuuteen ja aktiivisuuteen. Elvis on onnistunut erityisesti neuvontapalveluissaan, ja toiminnan koetaan yleisesti kehittyneen positiiviseen suuntaan viimeisimpien kahden vuoden aikana.

Nuorten ja naisten määrä kasvussa 

Demografisesta informaatiosta haluttiin esittää mahdollisimman tarkat luvut, joten tietoa koostettiin koko jäsenistöstä, eikä vain 210 vastanneeen osalta. Näin ollen jäsenten demografiset tiedot pitävät kattavasti paikkansa, ja voit tutustua niihin tämän artikkelin kuvituksesta. 

Infografiikasta käy ilmi, että Elvisin jäsen on keskimääräisesti pääkaupunkiseudulla asuva, noin 50-vuotias mies, joka on liittynyt jäseneksi vuosina 2001–2010. Yhdistys on kuitenkin saamassa yhä enemmän naisia sekä nuorempia musiikintekijöitä jäsenikseen. Viime vuonna liittyneistä jäsenistä jo 37,5 prosenttia oli naisia, ja ikäjakauma kertoo 36–40-vuotiaita olevan jo 3 prosenttia enemmän kuin 60–70-vuotiaita. 

Kyselyyn vastanneiden mukaan Elvisin jäsen on pääosin itse oppinut musiikilliset taitonsa, mutta hankkinut usein lisäksi myös muun alan koulutuksen. 85 prosenttia vastanneista ilmoittaa musiikillisen erikoisosaamisensa koostuvan pääosin säveltämisestä, ja jopa 70 prosenttia myös musiikin esittämisestä.  Elvisin jäsen työskentelee musiikkialalla pääosin freelancerina. 

Vaikka Elvisin jäsenet asuvat pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla, sai yhdistys kritiikkiä osakseen toiminnan keskittymisestä liikaa kyseiselle alueelle. Yhdistyksen näkökulmasta kyse on kuitenkin resurssien asianmukaisesta kohdentamisesta: koska yhdistys maksaa jäsenten matkakulut yhdistyksen kokouksiin, on kustannustehokkainta järjestää tilaisuudet siellä, missä suurin osa jäsenistä asuu. 

Kritiikki pääkaupunkiseutukeskeisyydestä on kuitenkin ehdottoman ymmärrettävää ja tämän johdosta Elvis pyrkii tuomaan erilaisia tapahtumia juhlavuoden aikana myös maakuntien alueille. Näitä kyseisiä tapahtumia esitellään jo tämän lehden takakannessa sekä Elvisin nettisivuilla sitä mukaa, kun tilaisuudet varmistuvat. 

I     Palvelun ystävällisyys 4,3

II   Asiantuntevuus 4,1

III Tiedottaminen ajankohtaisista asioista; viestintä 4,1

Elvis koetaan ystävälliseksi ja asiantuntevaksi

Merkillepantavaa Elvisin jäsenkyselyssä on, ettei mikään osa-alue ole voimakkaasti todella hyvin tai vastaavasti todella huonosti. Jäsenet arvostavat Elvisissä kuitenkin korkealle ystävällisyyttä, asiantuntevuutta sekä tiedottamista ajankohtaisista asioista. Selvis-lehti, yhteyshenkilöiden tavoitettavuus ja aktiivisuus, sähköinen uutiskirje sekä erilaiset tilaisuudet saavat myös kiitosta. 

Kriittisestä näkökulmasta käsin Elvisin ei puolestaan koeta olevan yhteiskunnallinen vaikuttaja, eikä Elvisin koeta vaikuttavan päättäjiin riittävästi. Koska musiikintekijöiden edunvalvonta on Elvisin toiminnassa perustuskivi, otettiin tämä huomio äärimmäisen vakavasti vastaan. Käsityksen taustalla saattaa olla se seikka, että Elvis toimii usein yhteistyössä isompien vaikuttajaorganisaatioiden kanssa, jolloin edunvalvonta on osa yhteistyötä ja siten helposti ”piilossa”. Toisaalta kyse voi olla myös siitä, ettei edunvalvonnan toimenpiteistä ole välttämättä riittävästi tiedotettu jäsenistölle. Elvisin yhtenä tulevaisuuden tavoitteena onkin jatkossa pyrkiä kertomaan edunvalvonnan toimenpiteistä yhä enemmän.  

I    Päättäjiin vaikuttaminen 3,4

II   Nettisivujen laatu 3,7 (ennen uudistusta)

III Tekijänoikeuden edistäminen 3,8
 

Toiminta tärkeysjärjestykseen

Jäseniltä saatiin runsaasti toiveita, joiden pohjalta voidaan entistä tarkemmin kohdentaa toimintaa. Musiikintekijöiden edunvalvontatehtävät koettiin selkeästi tärkeimmäksi, ja se tuleekin edelleen olemaan Elvisin kirkastettu toiminnan tarkoitus.

Yleisemmän tason käsitteet ”tekijänoikeuden parantaminen” ja ”tekijyyden arvostamisen kohottaminen” tulivat myös vahvasti esiin, ja Elvis tulee edelleen kohdentamaan myös niiden edistämiseen resursseja. Lisäksi yhdistyksen vero- ja lakineuvonnan merkitys korostui tärkeänä osana Elvisin jäsenpalveluja. Elvis haluaakin saattaa yhä useammalle jäsenelle tietoa siitä, että Elvisin jäsenet ovat oikeutettuja saamaan maksutonta apua lakimieheltä veroilmoituksen tekemiseen. Toimistolta saa lisäksi avustavaa laki- ja sopimusneuvontaa, ja harkinnan mukaan myös laajempia lakimiehen palveluita.

Kysely pohjana ensi vuoden toimintasuunnitelmalle

Tuoreeseen, syyskokouksessa hyväksyttyyn vuoden 2014 toimintasuunnitelmaan kirjattiin tavoitteita tämän kyselyn pohjalta. Toimintaa tullaan ohjaamaan yhä enemmän kaksikanavaisesti edunvalvontaan sekä jäsenpalveluihin. Edunvalvonta puolestaan jakautuu kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan, ja jäsenpalveluiden kehittämistä varten on vuonna 2013 perustettu tiimi. 

Kyselyn perusteella jäsenet haluavat paitsi edunvalvontaa, myös tietoa ja verkostoitumismahdollisuuksia. Elvis tulee siten jatkossakin tiedottamaan jäsenilleen ahkerasti yleisistä alaan liittyvistä asioista. Lisäksi neuvontapalveluita ja verkostoitumismahdollisuuksia pyritään entisestään kehittämään jäseniltä saatujen ideoiden ja ajatuksien pohjalta. 

Kyselyllä saatiin kerättyä arvokasta tietoa Elvisin toiminnan kehittämiseen. Lämpimät kiitokset kaikille vastanneille!

Poimintoja vastauksista

”Elvisillä voisi olla toimintaa – koulutusta, seminaareja yms. – muuallakin kuin Helsingissä.”

”Juhlia on, mutta vaikuttaako yhdistys päättäjiin?”

”Se hoitaa hommat hienosti, henkilökunta on motivoitunutta ja ystävällistä.”

”Aluepoliittinen tasa-arvo kaipaisi kohentamista.”

”Elvisin jäsenmaksun hinta-laatusuhde on käsittämättömän kova. Elviksen jäsenyydestä on ollut omalle uralleni ratkaisevan paljon hyötyä monin eri tavoin.”

”On tärkeää, että musiikin parissa työskentelevillä on edes jonkinlaista asiantuntija-apua saatavilla.”

”Elvis on tärkeä osa Suomalaisen musiikintekijöiden oikeusturvaa ja edunvalvontaa ja oikeuksien säilyttämistä.. +10 pistettä!”

Kyselyyn vastanneista 21 prosenttia oli naisia. Koko jäsenistöstä naisia on 18,5 prosenttia.

Suurin osa Elvisin jäsenistä asuu pääkaupunkiseudulla. Myös Tampere, Turku, Jyväskylä ja Lahti nousevat esiin.

Selvitimme myös jäsenten liittymisvuosia, ja oheinen kaavio kertoo jäseneksi liittymisen huippuvuosien olleen 2001–2010. Elvisiin liittyy vuosittain 40-50 uutta jäsentä. Jäsenistön määrä on siis nouseva.


Lehden kansi:

Musiikintekijä-lehti: 4/2013

Selaa lehden artikkeleita