Tekoälyn vastuullisen käytön periaatteet: inhimillisen luovuuden ja taiteen asema turvattava

Tekoälyn vastuullisen käytön periaatteet: inhimillisen luovuuden ja taiteen asema turvattava

Musiikintekijät on allekirjoittanut Tekoälyn vastuullisen käytön periaatteet yhdessä Teoston ja sen muiden jäsenjärjestöjen kanssa. Periaatteilla halutaan nostaa päättäjien tietoisuuteen niitä vaikutuksia, joita tekoälyn leviäminen tuo luovan alan ammattilaisille kaikkialla maailmassa.

Periaatteet koottiin Yhdysvalloissa. Niitä edistävä Human Artistry Campaign on globaali liike, joka lanseerattiin musiikkialan kansainvälisessä SXSW-tapahtumassa maaliskuussa 2023. Tällä hetkellä periaatteisiin liittyvän vetoomuksen ovat allekirjoittaneet sadat organisaatiot yli 30 maasta. Suomessa allekirjoittajia ovat Teosto ja sen jäsenjärjestöt Suomen Säveltäjät, Suomen Musiikintekijät ja Suomen Musiikkikustantajat sekä  Musiikkituottajat IFPI.

Tekoälyn vastuullisen käytön periaatteet kannustavat kehittämään vastuullista tekoälyä, joka tukee ja tehostaa luovaa prosessi. Samalla suojellaan inhimillisen luovuuden ja taiteen asemaa maailmassa. Periaatteet korostavat tekoälyn käytön parhaita käytäntöjä ja painottavat erityisesti taiteilijoiden työn kunnioittamista, läpinäkyvyyttä sekä tekijänoikeuslainsäädännön noudattamista.

Periaatteiden taakse kootun Human Artistry Campaignin mukaan tekoäly moninaisine mahdollisuuksineen muuttaa maailmaa enemmän kuin olemme osanneet kuvitella. Kampanja korostaa, että kun uutta teknologiaa kehitetään, on kunnioitettava olemassa olevaa taidetta sekä sen tekijöiden ja esittäjien oikeuksia. On myös tiedostettava, että tekoäly ei korvaa eikä syrjäytä ihmisen tekemää taidetta.

Voit allekirjoittaa Tekoälyn vastuullisen käytön periaatteet Human Artistry Campaignin sivulla.

Tekoälyn vastuullisen käytön periaatteet
ihmisten luovuuden ja saavutusten tueksi

1. Tekoäly tukee ihmisten luovuutta ja itseilmaisua

Ihmiset ovat käyttäneet teknologiaa jo sukupolvien ajan luovan itseilmaisun tukena esimerkiksi musiikissa (mm. syntetisaattorit, rumpukoneet ja digitaaliset työasemat). Myös tekoäly toimii luovien prosessien apuvälineenä. Se antaa yhä laajemmalle ihmisjoukolle mahdollisuuksia toteuttaa taiteellisia visioita. Tekoälyn avulla voidaan myös mm. vahvistaa fanisuhteita, parantaa musiikkipalvelujen suosituksia ja tunnistaa sisältöjä paremmin. Tällaiset edistysaskeleet ovat tervetulleita.

2. Ihmisten tekemän taiteen arvo ja rooli säilyvät

Taide vaikuttaa identiteettiimme, arvoihimme ja maailmankuvaamme. Kulttuurimme peruselementit ovat inhimillisyydessään ainutkertaisia. Vain ihmiset pystyvät välittämään ihmisyyden loputtomia yksityiskohtia, sävyjä ja monimutkaisuuksia taiteen keinoin, olipa kyse musiikista, esittävästä taiteesta, kirjallisuudesta, audiovisuaalisista teoksista tai muista luovuuden muodoista. Tekoäly ei korvaa tai syrjäytä ihmisten tekemää taidetta.

3. Tekoälyn kehittäjien on noudatettava tekijänoikeuslakia

Tekijänoikeudella suojattujen teosten käyttö tekoälyn kouluttamisessa edellyttää kaikkien oikeudenhaltijoiden lupaa. Ammattiesiintyjien äänen ja ulkonäön käyttö on niin ikään luvanvaraista. Käytöstä on myös maksettava oikeudenmukainen korvaus.

4. Päättäjien ei tule antaa tekoälyn kehittäjille erivapauksia, jotka heikentävät oikeudenomistajien asemaa

Tekoälyn suhteen ei tule tehdä poikkeuksia tai myöntää erivapauksia tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista. Tekoälyn kehittäjien on noudatettava oikeudenmukaisen kilpailun ja korvauksen periaatteita.

Laillisten kiertoteiden tai porsaanreikien säätäminen tekoälyä varten vahingoittaisi luovia aloja ja tekijöiden brändejä sekä heikentäisi halukkuutta investoida uusien teosten luomiseen.

5. Tekijänoikeuden tulee suojata vain ihmisen luomia teoksia

Tekijänoikeussuojan tarkoituksena on kannustaa ja palkita inhimillistä luovuutta, ei koneiden luomaa ja tuottamaa sisältöä. Luovat ihmiset ovat luovien alojen perusta riippumatta siitä, käyttävätkö he perinteisiä työkaluja vai ilmaisevatko he luovuuttaan tietokoneiden avulla. Meidän tulee varmistaa, että he saavat korvaukset teostensa käytöstä.

6. Tekoälysovellusten on oltava luotettavia ja läpinäkyviä

Kaikki tekoälysovellusten kehittämisessä ja kouluttamisessa käytetyt teokset ja esitykset on dokumentoitava ja raportoitava tarkasti. Läpinäkyvyys sekä teosten ja esitysten alkuperän selkeä tunnistaminen ovat tekoälyn luotettavuuden perusedellytyksiä. Läpinäkyvyydellä suojataan myös tekijöiden ja esiintyvien taiteilijoiden oikeuksia.

7. Luovat alat on otettava mukaan päätöksentekoon

Luovat alat toimivat teknologiakehityksen eturintamassa. Niiden intressit on otettava huomioon, kun valmistellaan tekoälyä koskevaa lainsäädäntöä tai muita siihen liittyviä linjanvetoja, jotka vaikuttavat luovien alojen käytäntöihin, ansaintaan ja kehitykseen.