Luoville aloille luotava Creative Business Finland -palvelut - rohkaisevia kirjauksia luovan työn tekijöille

Luoville aloille luotava Creative Business Finland -palvelut – rohkaisevia kirjauksia luovan työn tekijöille

Työryhmä: Luoville aloille luotava Creative Business Finland -palvelut

 
Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö  12.4.2017 15.05 
 
Opetus- ja kulttuuri-, työ- ja elinkeino- ja sosiaali- ja terveysministeriöiden asettama työryhmä on luovuttanut ehdotuksensa luovan talouden vahvistamiseksi Suomessa. Esityksessä kartoitettiin esteitä luovan osaamisen hyödyntämiselle. Se sisältää esityksiä alan elinkeinotoiminnan ja työllisyyden kehittämiseksi, rahoitusinstrumenttien uudistamiseksi sekä alan ammattilaisten ja taiteilijoiden sosiaaliturvan kehittämiseksi. Luovat alat -työryhmä esittää, että hallituksen tulisi käynnistää monialaisen Creative Business Finland – kehittämispalveluiden rakentaminen. Ne rakennettaisiin Tekesin biotalousohjelman mallin mukaisesti ja hyödyntäen parhaita kansainvälisiä käytäntöjä.
 
Työryhmä esittää toimenpiteitä, joiden tavoitteena on tukea hallituksen työllisyyteen ja kilpailukykyyn liittyvien tavoitteiden saavuttamista. Työryhmä uskoo, että toimenpiteiden tuloksena luovien alojen työllisten määrää voidaan lisätä lyhyessä ajassa yli 10 000 henkilöllä. Lisäksi muiden toimialojen kilpailukykyä ja työllisyyttä voidaan merkittävästi lisätä panostamalla aineettoman pääoman ja luovan osaamisen tehokkaaseen hyödyntämiseen ja taloudellisen lisäarvon synnyttämiseen nykyistä laajemmin koko taloudessa.
 
– Luovat alat ovat maailmalla vahvoja kasvualoja, ja ne työllistävät jo merkittävästi myös Suomessa. Työryhmän esitykset luovan kasvun vauhdittamiseksi ovat erittäin tervetulleita, totesi hallituksen puolesta raportin vastaanottanut opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.
 
Työryhmä tunnisti viisi tärkeintä kasvun estettä, joihin voidaan vaikuttaa hallituksen toimilla. Koska työryhmän tavoitteena on tukea hallitusohjelman yrittäjyyden ja työllisyyden tavoitteiden saavuttamista, esitykset on pyritty laatimaan siten, että ne voidaan nivoa osaksi näitä hallituksen paketteja.
 
Työryhmä esittää luovien alojen kasvun esteiden poistamiseksi seuraavia toimia:
 
Hallitus määrittää aineettoman arvon luomisen ja luovan talouden yhdeksi kasvun kärjeksi kasvustrategiassaan ja käynnistää Creative Business Finland -palvelujen rakentamisen.
Selvitetään käytännöt, jotka mahdollistavat tekijänoikeuksien siirron tekijän yritykselle ja arvonlisäverotukseen liittyvät erityiskysymykset ja ratkaisumallit.
Kehitetään IP-perustaisille yrityksille soveltuvia rahoitusinstrumentteja ja arvottamismenetelmiä.
Muodostetaan luovan osaamisen monialaiset osaamiskeskittymät ja parannetaan koulutuksen työelämävastaavuutta.
Esittää ehdotuksia luovien alojen ammattilaisten ja taiteilijoiden sosiaaliturvan kehittämiseksi.
Creative Business Finland -palvelut olisi yksi uusista yritysten ja julkisten toimijoiden kumppanuuteen perustuvista kasvun moottoreista. Luoville toimialoille luotaisiin palvelupolkuja, joilla edesautettaisiin luovien alojen kasvua ja uuden liiketoiminnan syntymistä sekä luovaan osaamiseen ja IP-oikeuksiin perustuvaa taloudellista arvonluontia. Palvelukokonaisuuteen koottaisiin tärkeimmät yrityskehitys-, kasvu-, neuvonta-, koulutus- ja kansainvälistymispalvelut ja sen toiminta integroitaisiin rahoituspalveluiden järjestämiseen, maakuntien kasvupalveluiden sekä Business Finlandin toimintaan.
 
Tavoitteena tulee olla, että luovilla aloilla, kuten esimerkiksi musiikin alalla, on oltava mahdollisuus toimia elinkeinonharjoittajana samoin edellytyksin kuin muissakin elinkeinoissa, ja yhtiömuotoisen luovan alan liiketoiminnan mahdollista samoin edellytyksin kuin muun liiketoiminnan harjoittamisen. Tulisi luoda käytäntöjä, jotka mahdollistavat tekijänoikeuksien siirron tekijän yritykselle. Lisäksi tulee selvittää arvonlisäverotukseen liittyvät erityiskysymykset ja ratkaisumallit.
 
Työryhmä esittää, että käynnistetään luovien alojen yrittäjien ja rahoittajien välinen strukturoitu dialogi tavoitteena rahoittajien riskin tunnistaminen sekä riskin hallintaan liittyvien välineiden, kuten takuurahaston ja vakuutustuotteiden kehittäminen parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti.  Luovien alojen koulutusta antavista yliopistoista tulisi muodostaa luovan osaamisen monialaiset osaamiskeskittymät, joihin integroitaisiin eri alojen tutkimus- ja kehitystoiminta ja yhteistyö yritysten kanssa.  Jalostamopalveluita käynnistettäisiin osana Creative Business Finland -palveluja.
 
Sosiaaliturvajärjestelmää tulisi kehittää siten, että se tukee työtekoa ja siten kasvua kaikissa olosuhteissa.  Työryhmä esittää, että luodaan uusi juridinen asema nykyisen palkansaajan ja yrittäjän aseman väliin tuomaan oikeusvarmuutta esimerkiksi luovan työn tekijän kohteluun sosiaaliturvassa. Itsensä työllistävien ja freelancereiden sosiaaliturva on saatettava tasaveroiseksi palkkatyöhön verrattuna. Tekijänoikeuskorvaukset tulee jättää huomioimatta työttömyyspäivärahan sovittelussa siltä osin, kuin niitä maksetaan teoksesta, esityksestä tms. joka on tehty ennen työttömyyttä. Lisäksi työryhmä esittää osuuskuntamallisen toiminnan kehittämistä sosiaaliturvaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi.
 
Työryhmän loppuraportti sisältää sosiaali- ja terveysministeriön eriävän mielipiteen.
 
 
Lisätietoja:
– työryhmän puheenjohtaja, Professor of Practice Anne Brunila, p. 0400 813 952
– opetus- ja kulttuuriministerin erityisavustaja Matias Marttinen, OKM, p. 044 269 3113
– elinkeinoministerin erityisavustaja Hannu Väänänen, TEM, p. 050 4104 909