Kysymyksiä ja vastauksia Teoston koronatuesta

UUTINEN

Kysymyksiä ja vastauksia Teoston koronatuesta

Teosto tukee oikeudenomistaja-asiakkaitaan koronapandemian aiheuttamassa vaikeassa tilanteessa. Koronatukea on ollut haettavana kahdella hakukierroksella.

Miksi Teosto jakaa koronatukea?

Koronapandemia on laskenut merkittävästi Teoston keräämiä tekijänoikeuskorvauksia, jotka ovat monen ammattimaisen musiikin tekijän ja kustantajan tärkeä tulonlähde. Koronatuella on tarkoitus lieventää näitä taloudellisia menetyksiä.

Tuki on tarkoitettu mahdollistamaan sitä, että taiteellinen työskentely (säveltäminen, sanoittaminen, sovittaminen) ja musiikinkustannustoiminta voi jatkua tekijänoikeuskorvausten tippumisesta huolimatta.

Kuinka paljon tekijänoikeuskorvaukset ovat pudonneet?

Vähentyneiden esitysten ja laskevien liikevaihtojen myötä tekijänoikeuskorvausten tilitykset ovat laskeneet. Vuodelta 2020 Teoston korvauskertymä laski edellisestä vuodesta noin seitsemän miljoonaa euroa. Koska Teosto tilittää tekijänoikeuskorvauksia noin puolen vuoden viiveellä siitä, kun teoksia on esitetty, ovat nämä menetykset näkyneet korvausten saajien tilityksissä vasta loppuvuodesta 2020 eteenpäin. Suurin pudotus tilityksissä tulee olemaan vuonna 2021.

Kuka on päättänyt Teoston koronatuesta ja sen määrästä?

Tuesta päättää Teoston jäsenkokous Teoston hallituksen esityksestä. Koronatukea jaetiin ensimmäisen kerran vuonna 2020. Tuolloin jäsenkokous päätti elokuussa 2020 tuen kriteereistä ja myönsi tukeen miljoona euroa.

Ensimmäisen tukikierroksen palautetta käsiteltiin jäsenkokouksessa helmikuussa 2021 ja kokoukselle esiteltiin suunnitelma vuoden 2021 koronatukitoimiksi.

Toisen tukikierroksen järjestämisestä ja sovellettavista kriteereistä päätettiin toukokuun 2021 jäsenkokouksessa. Tuolloin tukeen päätettiin kanavoida keväälle 2021 kaikkiaan kaksi miljoonaa euroa, jossa olivat mukana ensimmäiseltä kierrokselta jakamatta jääneet varat. Lisäksi varauduttiin jakamaan loppuvuodesta 2021 vielä kolmas, miljoonan euron tukikierros.

Kenelle koronatuki on tarkoitettu?

Teoston koronatuki on tarkoitettu ammattimaisesti toimiville säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille, jotka ovat Teoston oikeudenomistaja-asiakkaita.

Vuonna 2020 Teostolla oli kaikkiaan 35 779 oikeudenomistaja-asiakasta. Heistä kuitenkin vain 23 % sai tilityksiä yli 1000 euroa vuodessa. Ks. https://www.teosto.fi/ajankohtaista/vuosikertomus/vuosi-2020-lukuina/

Mitkä ovat tuen saamisen kriteerit?

Hakijan
1) tulee olla Teoston asiakas
2) saamien tilitysten tulee ylittää tuen saamisen edellytyksenä oleva tilitysraja. Ammattimaisesti toimivana musiikin tekijänä tai kustantajana pidetään koronatuen kohdalla niitä asiakkaita, joille on maksettu yhteensä vähintään 1500 euroa (brutto) tilityksiä kolmen vuoden aikana tietyillä tilitysalueilla. Tuen kriteereissä huomioidaan ne tilitysalueet, joihin koronatilanteella on katsottu olevan vaikutuksia.

Syksyllä 2020 tukea maksettiin niille asiakkaille, joiden teosten vuosina 2017-2019 olleista esityksistä konserteissa ja tapahtumissa sekä kaupallisilla radio- ja televisiokanavilla Teosto oli maksanut tilityksiä yhteensä vähintään 1.500 euroa.

Palautteen perusteella havaittiin, että kriteeristö koettiin epäselväksi. Siksi sitä muutettiin kevätkaudelle 2021. Uudella kierroksella koronatuki perustuu vuosina 2018-2020 maksettuihin tilityksiin (kun se aiemmin perustui vuosina 2017-2019 tapahtuneisiin teosten esityksiin). Kevään kierroksella myös tuen kriteerinä olevia tilitysalueita huomioidaan laajemmin: nyt tilitysalueiden pääryhmiä ovat konsertit ja elävän alueen tapahtumat, kaupallinen radio ja kaupallinen televisio, taustamusiikki, näyttämöt, teatterielokuvat, verkkotallennuspalvelut sekä Yleisradio. Tarkka luettelo laskennan piiriin kuuluvista tilitysalueista ja tilityksistä on Teoston verkkosivuilla.

Tilitysten määrä osoittaa, että musiikin säveltäminen, sanoittaminen, sovittaminen tai kustantaminen on aktiivista ja osa hakijan ammatinharjoittamista tai elinkeinotoimintaa.

Mistä koronatuki rahoitetaan?

Koronatuki on Teoston tilityksistä erillinen tuki, joka rahoitetaan Teosto-rahastosta. Teosto-rahasto on perustettu vuonna 2009 aatteellisen toiminnan turvaamiseksi ja luovan säveltaiteen edistämisen jatkuvuuden varmistamiseksi. Sen varat ovat karttuneet mm. Teoston omaisuuden myynneistä saaduilla tuotoilla, omaisuuden arvon nousulla sekä ns. kansallisista varoista, joita yhdistys pidättää oikeudenomistajien sekä ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen kanssa solmittujen sopimusten mukaisesti.

Lue lisää: www.teosto.fi/tietoa-teostosta/teosto-rahasto/

Miksi koronatukea eivät voi hakea muut kuin Teoston asiakkaat?

Teosto on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka huolehtii ensisijaisesti oikeudenomistajiensa asioista. Teoston tehtäviksi on yhdistyksen säännöissä asetettu tekijänoikeuden valvominen ja hallinnointi sekä kotimaisen luovan säveltaiteen ja sen edellytysten edistäminen.

Teoston jäsenkokous on päättänyt, että tuki on tarkoitettu kompensoimaan menetettyjä tekijänoikeustuloja ja siten kohdentaa tuen Teoston oikeudenomistaja-asiakkaille. Edunvalvonnassa Teosto pyrkii kuitenkin edistämään myös koko musiikkialan elinvoimaisuutta ja on siksi puhunut voimakkaasti esimerkiksi kulttuurialan sosiaaliturvan ja tukijärjestelmien kehittämisen puolesta.

Miksi koronatuen saamiselle pitää olla tilitysraja?

Teostolla on noin 35.000 oikeudenomistaja-asiakasta. Heistä kuitenkin vain osa on tilitysten määrällä mitattuna ammattimaisesti toimivia säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia tai musiikkikustantajia. Koronatuki on tarkoitettu osaltaan mahdollistamaan näiden aktiivisesti toimivien oikeudenhaltijoiden ammatinharjoittamisen ja elinkeinotoiminnan jatkuminen koronapandemian aikana. Ammattimaista toimintaa osoittavaksi tilitysten määräksi on harkittu yhteensä keskimäärin 500 euron vuositilitys tukikriteereissä huomioitavilla tilitysalueilla.

Huomioidaanko jälkikäteen tehdyt korjaukset tilityksiin tukikriteereissä?

Korjaustilitykset ovat mukana kriteereissä siltä osin, kun ne on voitu kohdentaa laskentaan kuuluville tilityksille. Tarkemman listan niistä tilityksistä, jotka ovat mukana tukikriteereissä voit tarkistaa Klaavi-järjestelmästä haun yhteydessä. Jos siis korjaus on kohdentunut listalla olevaan tilitykseen, se on mukana vertailuarvossa. Muussa tapauksessa korjausta ei huomioida.

Miksi kaikki tilitykset eivät ole mukana kriteereissä? 

Tuella on haluttu kompensoida erityisesti koronan aiheuttamia menetyksiä. Siksi mukaan on otettu ne tilitysalueet, joihin koronalla on katsottu olevan joko suoria tai välillisiä vaikutuksia. Esimerkiksi online-puolella osalta korona on kasvattanut tilityksiä, joten niiden ottaminen mukaan tukikriteereihin ei olisi tarkoituksenmukaista.

Miksi tilitysrajan laskennassa huomioidaan kolmen vuoden tilitykset?

On tavanomaista, että tilitysmäärät vaihtelevat vuosittain. Huomioimalla tilitysrajan määräytymisessä useamman vuoden tilitykset mahdollistetaan tuen piiriin pääseminen myös niille asiakkaille, joiden tilityksissä on merkittävää vuosikohtaista vaihtelua.

Miten hakemukset käsitellään?

Hakemukseen on ilmoitettu ainoastaan Teoston asiakasnumero ja omat henkilötiedot. Hakuajan päättymisen jälkeen Teosto laskee kaikkien hakijoiden osalta automaattisesti sen, ylittyykö tuen saamisen edellytyksenä oleva tilitysraja. Mikäli tilitysraja ylittyy, hakemukset luokitellaan tilitysten määrän perusteella alustavasti enintään kahteentoista luokkaan niin, että tukipäätökset tekevä toimikunta voi ne käsitellä.

Kuka tekee tukipäätökset ja millä perusteella?

Tukipäätökset tekee Teoston hallituksen nimittämä toimikunta, jossa on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikkikustantajien edustus. Teoston hallitus nimitti toimikunnan kokouksessaan 12.5.2021. Koronatukitoimikunnan jäsenet ovat jäsenjärjestöjen edustajina toiminnanjohtajat Vappu Verronen, Jari Muikku ja Aku Toivonen sekä Teoston edustajina Risto Salminen (puheenjohtaja), Heikki Saarinen ja Martti Kivistö (sihteeri).

Milloin toisen kierroksen tukipäätöksistä ilmoitetaan?

Tukipäätökset pyritään tekemään ennen juhannusta ja niistä ilmoitetaan kaikille hakijoille kesäkuun aikana.

Millä perusteella tukihakemus voidaan hylätä?

Tukipäätös hylätään, jos hakija ei ole Teoston asiakas tai jos hänelle ei ole maksettu tilityksiä tukikriteereihin kuuluvilla tilitysalueilla vuosina 2018-2020 yhteensä vähintään 1.500 euroa.

Kuinka paljon tukea on mahdollista saada?

Tukea jaetaan enintään 12 erisuuruisessa luokassa. Niissä tukisummat ovat vähintään 300 euroa ja enintään 10 000 euroa. Tukisummat päättää Teoston hallituksen nimittämä toimikunta hakemusten käsittelyn yhteydessä, kun hakemusten määrä on tiedossa. Tällä tavoin pyritään varmistamaan, että käytettävissä oleva koronatuki voidaan kokonaisuudessaan jakaa hakijoille. Teoston hallitus vahvistaa toimikunnan päätöksen ennen tukisummien maksamista.

Millä perusteella tukisummat määräytyvät?

Tukisummat ovat suhteessa hakijalle vuosina 2018-2020 Teoston maksamiin tilityksiin tietyillä tilitysalueilla, joiden pääryhmiä ovat konsertit ja elävän alueen tapahtumat, kaupallinen radio ja kaupallinen televisio, taustamusiikki, näyttämöt, teatterielokuvat, verkkotallennuspalvelut sekä Yleisradio. Tukea jaetaan enintään 12 luokassa.

Milloin myönnetyt koronatuet maksetaan?

Myönnetty tukisumma maksetaan hakijan Klaavissa ilmoittamalle pankkitilille kesäkuun 2021 loppuun mennessä.

Ovatko koronatuet verottomia?

Säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien koronatuki on apuraha taiteelliseen työskentelyyn. Tuloverolain 82 §:n mukaisten apurahan verovapauden edellytysten täyttymisessä on huomioitu Verohallinnon 21.8.2020 antama soveltamisohje.

Musiikkikustantajien koronatuki on toiminta-avustus, joka on elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) 4 §:n mukaisesti kustantajan veronalaista elinkeinotuloa.

Pitääkö koronatuen käytöstä raportoida jotenkin?

Ei tarvitse. Tuki on tarkoitettu yleisesti edesauttamaan taiteellisen työn ja musiikinkustannustoiminnan jatkamista myös koronapandemian aikana.

Lähde: Teoston verkkosivut