Kysely: Koronapandemia koetellut taiteen ja kulttuurin toimialaa rajusti

UUTINEN

Kysely: Koronapandemia koetellut taiteen ja kulttuurin toimialaa rajusti

Koronapandemia on vaarantanut oleellisesti taiteen, kulttuurin ja luovien alojen toimintaa selviää opetus- ja kulttuuriministeriön kyselystä. Tilanteen ei arvioida lähiaikoina parantuvan. Kyselyyn vastasi noin 1600 toimialan toimijaa, ja heidän arvioihinsa perustuvat, yhteenlasketut nettotulonmenetyksensä kevään osalta ovat noin 130 miljoonaa euroa. Todellisuudessa summa on suurempi, sillä vastaajat edustavat vain osaa alasta.

Ministeriö toteutti huhtikuun lopussa kyselyn koronapandemian ja sen pitkittymisen vaikutuksista taiteen, kulttuurin ja luovien alojen toimijoiden toimintaan.

Arvioitaessa koronapandemian vaikutuksia toimintaan tähän saakka, puolet vastaajista katsoi toimintansa vaarantuneen olennaisesti. Yhdelle neljännekselle vastaajista pandemia on aiheuttanut merkittäviä muutoksia toimintaan ja yhdelle neljännekselle vain pieniä muutoksia. Vastaajat arvioivat tilanteen muuttuvan huonommaksi seuraavan kolmen kuukauden aikana, mutta paranevan loppuvuonna. Parhaimmaksi toimintakykynsä pandemian aikana arvioivat julkisyhteisöt.

Lomautuksia oli vastaushetkellä (20.-26.4.) toimeenpantu 38 % yrityksistä sekä joka viidennessä julkisyhteisössä, yhdistyksessä ja säätiössä. Koronapandemia on vaikuttanut myös irtisanomisiin. Arvioitaessa pandemian vaikutuksia jaksolla 1.6.-31.8., arvio lomautusten ja irtisanomisten todennäköisyydestä kasvaa.

Koronapandemian arvioidaan aiheuttavan tulonmenetyksiä eniten yrityksissä, joiden arviot tulonmenetyksistä on noin 83 % koko toimialan tulonmenetyksistä. Nettotulonmenetyksissä pandemian vuoksi saamatta jääneistä tuloista on vähennetty koronan vuoksi toteutumattomat kulut. Vastaukset eivät sisällä tekijänoikeustuloja.

Vastaajista suurin osa edusti yhdistyksiä ja säätiöitä (44 %). Taiteenaloittain vastaajista suurin osa edusti kulttuuriperintöalaa, musiikkia ja näyttämötaidetta.

Digitaaliset palvelut koronapandemian aikana

Valtakunnallisten taiteenalakohtaisten järjestöjen laatimissa yhteenvedoissa tuotiin esiin ne monet vaikeudet, jotka koronapandemia on aiheuttanut. Digitaalisia palveluita kuitenkin kehitetään poikkeusolojen aikana tai toiminnassa hyödynnetään aktiivisesti jo käytössä olevia järjestelmiä. Digitaalisten palveluiden koetaan olevan tärkeitä erityisesti yleisösuhteen säilymisen kannalta, vaikka tuloja ei juurikaan synny.

Eri toimialoilla tarjotaan suoratoistopalveluita, tallenteita, podcasteja, webinaareja sekä erilaisia mobiilisovelluksia. Sirkus- ja tanssitaiteen opetuksessa sekä taiteen perusopetuksessa on siirrytty mahdollisuuksien mukaan etäopetukseen.

Kyselyn taustaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö teetti 20.-26.4. taide- ja kulttuurialan toimijoille verkkokyselyn koronapandemian vaikutuksista toimijoiden toimintaan. Tietoja kerättiin sekä nopeiden johtopäätösten ja politiikkatoimien muodostamisen tueksi että pidemmän aikavälin politiikan ja toiminnan suunnittelemiseksi.

Kysely kohdistui julkisyhteisöille, yhdistyksille ja säätiöille, yritykselle sekä yksityishenkilöille ja työryhmille. Kyselyn kokonaisvastaajamäärä oli 1559. Kyselyn vastauksia tulkittaessa on otettu huomioon, että vastausten edustavuus vaihtelee taiteenaloittain, mikä vaikeuttaa alojen välistä vertailua.

Kyselyssä pyydettiin vastaajien arviota kahdelta eri ajanjaksolta: 15.3.-31.5, jolloin toiminnan rajoitukset ovat täysimääräisesti voimassa ja arviota ajalta 1.6.-31.8., jonka oletuksena oli, että toiminnan rajoitukset jatkuvat ainakin kauden loppuun. Kyselyn toteutuksen jälkeen hallitus on tehnyt päätöksiä kulttuurialan toiminnan vaiheittaisesta ja osittaisesta avaamisesta kesäkuun alusta alkaen.

Julkaisu Koronapandemian vaikutukset kulttuurialalla. Raportti kyselyn vastauksistaLinkki toiselle sivustolle (Valtioneuvoston julkaisuja 2020:14)

Lisätietoja

ylijohtaja Riitta Kaivosoja, p. 0295 330 129

kulttuuriasiainneuvos Tapani Sainio (kyselyn toteutus), p. 0295 330 336