Yle Fem -freelancereille apurahoja opetustallennuksesta

Yle Fem -freelancereille apurahoja opetustallennuksesta

Yle Fem:n freelancereille jaetaan apurahoina vuoden 2013 opetuskäyttökorvauksista yhteensä 83 000 euroa.

 
Apurahaa voivat hakea henkilöt, jotka ovat osallistuneet vuonna 2013 YLE Fem -kanavalla esitetyn av-teoksen tekemiseen. Henkilön tulee anomuksessaan eritellä, mitä ohjelmia, kuinka paljon ja missä tehtävässä hän on tehnyt Yle Fem -kanavalle vuonna 2013. Yleisradion ja MTV3:n palveluksessa kuukausi/aikapalkkaisesti työskenteleville henkilöille on vastaavaan tarkoitukseen KOURA-rahasto, joten tämä hakumenettely ei koske heitä.
 
Jaettava summa on kanavan suhteellinen osuus sopimuksen mukaisesta opetustallennuksesta. Apuraha myönnetään useammalle hakijalle ja sen suuruus voi vaihdella. Apurahamenettelyyn päädyttiin, koska korvausten tilittäminen individuaalitasolla maksaisi niin paljon, ettei korvauksia jäisi juurikaan jaettavaksi.
 
Apurahaa voi anoa esimerkiksi ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja kehittämiseen sekä ohjelman kehittelyyn. Anomukseen on kirjattava apurahan käyttötarkoitus ja haettu rahasumma. Apurahaa ei voi myöntää takautuvasti tai jo käynnissä olevaan hankkeeseen. Vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää 31.8.2014 mennessä osoitteeseen: Kopiosto / Yle Fem:n apurahat, Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki.
 
Viime vuonna myönnettiin näitä apurahoja yhteensä 69 000 euroa 21 henkilölle.
 
Kaikille apurahaa hakeneille ilmoitetaan syksyllä 2014 kirjallisesti, onko apuraha myönnetty heille vai ei. Apurahan saajat julkaistaan Kopioston nettisivulla ja mahdollisesti Kopiosto Uutisissa. Apurahan käyttö tulee raportoida vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Raportoinnin puuttuessa apuraha voidaan joutua perimään takaisin.
 

Stipendier till FST:s frilansare för inspelningar i utbildningssyfte

 
Av ersättningarna för 2013 års inspelningar i undervisningssyfte delas totalt 83 000 euro ut i stipendier till FST:s frilansare.
 
Stipendierna kan sökas av personer som har bidragit till skapandet av ett av-verk som har visats i kanalen Yle Fem år 2013. I sin anhållan ska personen specificera vilka program han eller hon har varit med om att utarbeta åt Yle Fem år 2013 samt i hur stor utsträckning och i vilken uppgift han eller hon har deltagit i arbetet. För de som är anställda vid Yleisradio och MTV (månadsbasis eller annan periodbasis) finns för samma ändamål KOURA-fonden, vilket innebär att denna ansökningsprocess inte angår dem.
 
Summan som utdelas utgör kanalens relativa andel av de avtalsenliga inspelningarna i undervisningssyfte. Stipendiet beviljas flera sökande och dess storlek kan variera. Man stannade för stipendieförfarandet, eftersom det skulle bli så dyrt att redovisa ersättningarna på individnivå att det skulle bli inte mycket ersättningar kvar att dela ut.
 
Ett stipendium kan sökas till exempel för yrkesmässig fortbildning och utveckling, utveckling av ett program eller för annat motsvarande bruk. Av ansökan bör stipendiets användningsändamål och den penningsumma som söks framgå. Stipendier beviljas inte retroaktivt och inte heller för redan pågående användningsändamål. De fritt formulerade ansökningarna bör sändas in före den 31 august 2014 på adressen: Kopiosto / FST:s stipendier, Sanduddsgatan 2, 00100 Helsingfors.
 
I fjol beviljades dessa stipendier för sammanlagt 69 000 euro åt 21 personer.
 
Alla sökande meddelas skriftligen huruvida de har beviljats ett stipendium eller inte hösten 2014. Stipendiemottagarna publiceras på Kopiostos webbplats och i Kopiosto Uutiset. Stipendiemottagarna förbinder sig att sända in en fritt formulerad rapport om användningen av stipendiet till Kopiosto inom ett år det beviljats. Vid underlåtelse att rapportera kan stipendiet krävas tillbaka.