Ylimääräinen taiteilijaeläke

Ylimääräinen taiteilijaeläke

Hakuaika:

29.08.2018 – 01.10.2018
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.
Hakuohjeet: https://www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille/-/stipend/tgLKCgqRUWQf/viewStipend/11162

Tallenna hakulomake koneellesi

Tallenna lomake ensin koneellesi ja täytä vasta sitten. Voit myös tilata lomakkeen Taiteen edistämiskeskuksen asiakaspalvelusta. Haku vain paperilomakkeella, ei sähköistä hakua.

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää taiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa.

Eläkettä ei ilman erityistä syytä voida myöntää henkilölle, joka ei ole täyttänyt 60 vuotta. Erityiseksi syyksi katsotaan terveydentilasta johtuva pysyvä työkyvyttömyys.

Millä perusteella

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana. Eläkkeen myöntäminen perustuu harkintaan, jossa arvioidaan ja vertaillaan hakijoiden taiteellista toimintaa. Tätä varten Taiteen edistämiskeskus pyytää hakemuksista valtion taidetoimikunnilta lausunnon.

Minkä suuruinen

Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää valtion talousarvioon tarkoitusta varten otetun määrärahan rajoissa. Vuonna 2018 eläkkeitä oli myönnettävänä yhteensä 51 täyttä eläkettä vastaava määrä.

Eläke on veronalaista tuloa ja se voidaan myöntää täytenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Vuonna 2018 täysi eläke on 1 343,98 euroa ja osaeläke siitä puolet 671,99 euroa.

Jos ylimääräinen taiteilijaeläke myönnetään, sen suuruuteen vaikuttavat hakijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta.

Eläke voidaan myöntää täytenä eläkkeenä, jos hakijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta jäävät alle taiteilijaeläkkeen määrän (1 343,98 euroa kuukaudessa).

Osaeläke voidaan myöntää, jos hakijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta ylittävät taiteilijaeläkkeen määrän 1 343,98 euroa kuukaudessa, mutta jäävät alle 2 687,96 euroa kuukaudessa.

Jos hakijan eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta ylittävät 2 687,96 euroa, ei eläkettä myönnetä.

Aikaisemmin myönnetty osaeläke voidaan korottaa täydeksi eläkkeeksi eläkkeensaajan hakemuksesta, jos eläkkeen saajan eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta jäävät alle 1 343,98 euroon kuukaudessa.

Eläkkeen myöntäminen ja maksaminen

Taiteen edistämiskeskus myöntää ylimääräisen taiteilijaeläkkeen. Eläke myönnetään maksettavaksi myöntämisvuoden alusta. Eläke maksetaan kuukausittain Kevan päättämänä aikana. Eläkkeitä koskevat hakemukset käsitellään kerran vuodessa.

Myönnettävien uusien eläkkeiden ja korotettavien osaeläkkeiden lukumäärä vahvistetaan vuosittain valtion talousarviossa.

Erityisehdot

Taiteen edistämiskeskus voi päätöksellään määrätä eläkkeen maksamisen lopetettavaksi sekä jo maksetun eläkkeen takaisinperittäväksi, jos eläkkeenhakija on eläkehakemuksessa antanut väärän tai harhaanjohtavan tiedon seikasta, joka on olennaisesti vaikuttanut eläkkeen saantiin.

Mitä liitteisiin

– eläkepäätös ja ajantasainen tieto kuukausittaisesta eläkkeen suuruudesta tai, jos hakija ei vielä saa eläkettä, työeläkeote, jossa tulee olla arvio tulevan eläkkeen suuruudesta
– verotuspäätös viimeksi toimitetusta verotuksesta (Huom. verotodistus tai veroilmoitus eivät ole riittäviä)
myös muualta kuin Suomesta maksettavat eläketulot on ilmoitettava
lääkärinlausunto, joka koskee työkyvyttömyyttä, jos hakija vetoaa työkyvyttömyyteen (vain alle 60-vuotias hakija, joka vetoaa erityisiin syihin)
– muut tarpeelliset asiakirjat, joihin hakija haluaa vedota. Taiteellista toimintaa voi selvittää CV:llä.
– visuaalisten alojen hakijoilta toivotaan hakemuksen liitteeksi 1-5 teoskuvaa.

Huom. hakemuksia ja liitteitä ei palauteta. Pyydetyistä liitteistä riittää kopiot, älä lähetä alkuperäisiä.

Taiteilijaeläkettä ei voida myöntää, jos

– hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä
– hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta)

Hakemus tulee toimittaa Taiteen edistämiskeskukseen viimeistään viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä, osoitteeseen: Taiteen edistämiskeskus, PL 1001, 00531 Helsinki. Käyntiosoite: Hakaniemenranta 6. Hakemuksen voi toimittaa myös hakuaikana Taiken aluetoimipisteisiin.

Hakemus tulee toimittaa postitse tai tuomalla toimipisteisiin ennen hakuajan päättymistä.

Päätökset taiteilijaeläkkeistä perustuvat lakiin ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä (194/2016) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä (207/2016) ja siihen sovelletaan lakia Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012) sekä hallintolakia (434/2003).

Tieto päätöksestä

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioivat Taiken asiantuntijaeliminä valtion taidetoimikunnat. Päätökset tekee esittelystä viraston johtaja. Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä.

Lisätiedot:p. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi