CreMA-määrärahan haku käynnistyi – erityisteemana kaupunkikehittäminen

CreMA-määrärahan haku käynnistyi – erityisteemana kaupunkikehittäminen

AVEKilta pk-yrityksille monialaista tuotekehitystukea

AVEKin jakamaa CreMA-määrärahaa jaetaan vuonna 2018 enintään 280 000 €. Tavoitteena on käynnistää n. 20–30 luovien alojen ja muiden alojen monialaista pilottihanketta ja näin edistää uusien tuotteiden, palveluiden tai toimintamallien syntymistä. Haku on auki 1.10.2018 saakka.

Vuoden 2018 CreMA-haun erityisteemana kaupunkikehittäminen

Vuoden 2018 CreMA-haussa painotetaan kaupunkikehittämistä. Luovan alan osaajat halutaan mukaan yritysten ja kaupunkien innovaatio- ja palvelutoimintaan. Luovan alan osaaminen voi olla merkittävällä tavalla mukana kaupunkien kehittämisessä tuottamalla kaupallisia palveluita julkiselle sektorille ja yrityksille.

Rahoitettavien hankkeiden tavoitteena on tuottaa kaupunkien ja yritysten sekä asukkaiden tarpeisiin uusia tuotteita ja palveluita. Yritysten liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta hankkeissa luovien alojen osaamista siirtyy muille toimialoille ja muiden alojen osaamista luoville aloille. Kaupunkikehittämisen teema tarjoaa luovan alan yrittäjille mahdollisuuksia luoda pitkäkestoisia, laajoja kumppanuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia. Muiden alojen näkökulmasta rahoitus mahdollistaa luovan osaamisen hyödyntämisen liiketoiminnan kehittämisessä.

Hakijoita rohkaistaan luomaan verkostoja siten, että yhdessä hankkeessa voi hakijana olla useampi luovan alan yritys edistäen uusien kumppanuuksien ja ekosysteemien syntymistä ja monialaisia liiketoimintaympäristöjä. Myös muilta aloilta mukana voi olla yritysverkosto.

Vuoden teeman lisäksi voidaan hyväksyä myös muita aiheita käsitteleviä hakemuksia.

Luovan alan toimija tärkeä kilpailuvaltti kaupungeille

Kaupungit alustoina ovat mahdollisuuksien ympäristöjä, kun ideoidaan ja muotoillaan uusia palvelualustoja, liiketoiminta- ja palveluekosysteemejä, kokeillaan uusia yhteiskehittämisen menetelmiä ja kehitetään parempaa asiakasymmärrystä. Luovan alan osaamista kaupunkien kehittämisessä voi yhdistää mm. matkailuun ja tapahtumiin, ruoka-alaan ja hyvinvointialaan.

Osaamisaloja ovat mm. muotoiluosaaminen, ihmiskeskeinen suunnittelu ja kokeilukulttuuri, kulttuuri- ja taidelähtöisten menetelmien hyödyntäminen eri aloilla, esimerkiksi asiakaslähtöisyyden vahvistamisessa, erilaiset vuorovaikutusmenetelmät, arkkitehtuuri, brändäys, audiovisuaaliset konseptit, elämyksellisyys-kokemuksellisuus-merkityksellisyys, palvelukonseptien luominen, kysyntälähtöiset liiketoimintamallit, tilasuunnittelu, digitaaliset sisällöt, pelillisyys, tapahtumatuottaminen, viestintäosaaminen, visualisointi ja valotaide, tarinallisuus, eettinen osaaminen, kestävän kehittämisen ratkaisut, työpajamenetelmät, tekijänoikeus- ja sopimusosaaminen. Kaupungit toimivat alustana palvelujen tuotannossa sen asukkaille ja siten mahdollistajina yritystoiminnalle, joka tuo hyvinvointia ja merkityksellisyyttä ihmisille.

Edellisten vuosien CreMA-tukipäätökset ovat nähtävillä osoitteessa: www.kopiosto.fi/avek/cremapaatokset.

CREMA-TUEN HAKEMINEN

CreMA on haettavissa 4.6.– 1.10.2018.

Rahoitusta haetaan AVEK-hakujärjestelmän kautta.

Rahoitusta haettaessa on huomioitava, että
• hakijan tulee olla luovan alan yritys tai useamman yrityksen verkosto
• hankkeessa tulee olla yhteistyökumppanina vähintään yksi teollisuus-, palvelu- tai muiden kuin luovien alojen yritys tai näiden verkosto
• hakemuksen liitteenä on oltava yhteistyökumppanina toimivan muun toimialan yrityksen/verkostonkirjallinen sitoutuminen hankkeeseen

Hakemuksesta on lisäksi hyvä selvitä vastaukset ainakin seuraaviin seikkoihin
• mikä on hankkeen kohteena olevan tuotteen tai palvelun ansaintalogiikka
• miten tuote tai palvelu tuotteistetaan
• kilpailuanalyysi, ts. onko markkinoilla jo samankaltaisia tuotteita tai palveluita
• mikä on hankkeen kansainvälinen potentiaali

Avustuksia ei myönnetä yrityksen perustoimintaan, eikä
• laitehankintoihin
• yksittäisen teoksen tai tuotteen tekemiseen
• yrityksen perustoimintaan liittyvän markkinoinnin kehittämiseen
• hakijayrityksen asiakkaan lukuun tehtäviin tuotekehityshankkeisiin tai tilaustöihin.

Hakijoilta edellytetään omarahoitusosuutta

• CreMA-rahoitus voi olla 60 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
• 40 % omarahoitusosuuteen voidaan laskea myös hakijan omia työkustannuksia.
• Myös hankepartnerina toimivan muun alan yrityksen taloudellinen osallistuminen hankkeen kustannuksiin on suotavaa, mutta ei pakollista.

ARVIOINTIKRITEERIT

Avustus on tarkoitettu pilottihankkeiden käynnistämiseen luovien alojen sekä teollisuus-, palvelu- ja muiden alojen kanssa.

CreMA-rahoituksella tuetaan hankkeita, jotka
• synnyttävät uusia tuotteita, palveluita tai toimintamalleja
• parantavat eri toimialojen välistä yhteistyötä ja erityisesti luovan osaamisen ja perinteisemmän yritysosaamisen yhteensovittamista ja luovat uutta liiketoimintaa
• kehittävät luovien alojen yrittäjyyttä.

Tuettavilla hankkeilla on oltava merkittävä vaikutus yrityksen liiketoimintaan. Hankkeiden tulee olla innovatiivisia ja yleensä yrityksen kannalta merkittäviä. Hankkeiden tulee myös täyttää normaalit ELY-keskusten tuettaville hankkeille asettamat kriteerit.

Ennakonpidätyksen alaiset palkat ovat CreMA-rahoitusosuuteen hyväksyttäviä kustannuksia. Yrittäjän kohtuulliset laskennalliset työkustannukset voivat olla osa omarahoitusosuutta.

Määräaikaan 1.10.2018 mennessä (kyseinen päivä mukaan lukien) saapuneet hakemukset arvioi asiantuntijaraati, jossa on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön, AVEKin sekä ELY-keskusten edustajat.

Hankkeita arvioitaessa painotetaan erityisesti niiden
• uutuusarvoa
• innovatiivisuutta
• taloudellista toteuttamiskelpoisuutta
• liiketoimintapotentiaalia
• kansainvälistä potentiaalia

Myönteisen rahoituspäätöksen saaneille hankkeille maksetaan avustus kahdessa erässä:
• 80 % rahoituspäätöksen jälkeen
• 20 % hyväksytyn raportoinnin jälkeen.

Hankkeiden raportoinnissa noudatetaan AVEKin DigiDemo- ja CreaDemo-rahoitusten käytäntöjä.

CreMA-tuki on de minimis -tukea (vähämerkityksellinen tuki), jonka enimmäismäärä voi olla 200 000 euroa kolmen perättäisen verovuoden jakson aikana. Tuen enimmäismäärässä otetaan huomioon kaikkien julkisten rahoittajien yritykselle de minimis -tukena myöntämä rahoitus.

Hakeminen ja lisätietoa: https://www.kopiosto.fi/avek/tuen_hakeminen/crema/fi_FI/CreMA/